Wiadomości z rynku

Autor: z
Zdjęcia: Scania
Auto Market Truck, 2018(5)
z dnia 2018-12-07

Śmieciarki Scania CNG dla Kom-Eko

Czyli mniej dwutlenku węgla w Lublinie

Każda ze śmieciarek posiada zbiorniki CNG o pojemności 944 litrów, dzięki którym może poruszać się od 4 do 5 dni bez przerwy

Kom-Eko S A. dba o czy­stość w Lubli­nie i gmi­nach ościen­nych od ponad 20 lat. Wła­ści­ciele firmy kon­se­kwent­nie inwe­stują w roz­wią­za­nia speł­nia­jące wyso­kie wymogi śro­do­wi­skowe. We flo­cie przed­się­bior­stwa zna­la­zły się ostat­nio trzy nowe śmie­ciarki Sca­nia, w tym dwie zasi­lane CNG. Pięć kolej­nych pojaz­dów Sca­nia zasi­la­nych gazem zosta­nie dostar­czo­nych w pierw­szym kwar­tale przy­szłego roku. 
„Razem dla jutra” to hasło będące moty­wem prze­wod­nim dzia­łań firmy Kom-Eko S A., które kon­cen­trują się głów­nie w Lubli­nie i jego oko­li­cach. Tym samym mają bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na codzienne życie jego miesz­kań­ców. 
– Naszym celem jest stałe podno­sze­nie stan­dardu ofe­ro­wa­nych usług – mówi Marek Kar­czew­ski, dyrek­tor ds. han­dlo­wych i reali­za­cji usług Kom-Eko S A. – Pra­gniemy być postrze­gani jako lider jako­ści w branży oczysz­cza­nia, odbioru i zago­spo­da­ro­wa­nia odpa­dów. Myślimy nowo­cze­śnie i znamy wagę dzi­siej­szych decy­zji, które wpły­wają na przy­szłe poko­le­nia. Zain­we­sto­wa­li­śmy w pojazdy Sca­nia zasi­lane gazem ponie­waż ten wybór jest korzystny na wielu pozio­mach: eko­lo­gicz­nym, eko­no­micz­nym i spo­łecz­nym. Sca­nia jest dla nas rze­tel­nym part­ne­rem na dro­dze do zrów­no­wa­żo­nego trans­portu. 
Wydane pojazdy Sca­nia P340 to śmie­ciarki o napę­dzie alter­na­tyw­nym CNG. Pojazdy zostały wypo­sa­żone w trzy osie, z tylną osią skrętną, dzięki czemu są bar­dzo zwrotne w wąskich, miej­skich ulicz­kach. Każda ze śmie­cia­rek posiada zbior­niki CNG o pojem­no­ści 8x118 czyli 944 dm3, dzięki któ­rym może poru­szać się od 4 do 5 dni bez prze­rwy. 
Sca­nia prze­wo­dzi w dostar­cza­niu zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań trans­por­to­wych, które przy­czy­niają się do spro­sta­nia typo­wym wyzwa­niom sta­wia­nym przez branżę komu­nalną. Należą do nich przede wszyst­kim: utrzy­ma­nie zyskow­no­ści pro­wa­dzo­nego biznesu, niski poziom emi­to­wa­nego hałasu, posza­no­wa­nie dla śro­do­wi­ska oraz praca w inten­syw­nym ruchu miej­skim. 
– Coraz wię­cej naszych klien­tów jest świa­do­mych potrzeby reduk­cji emi­sji CO2 w wyko­ny­wa­nych przez sie­bie ope­ra­cjach trans­por­to­wych – komen­tuje Paweł Ste­fa­ni­szyn, kie­row­nik sprze­daży Sca­nia Lublin. – Sca­nia to lider zrów­no­wa­żo­nego trans­portu. W naszej ofer­cie znaj­dują się pro­dukty i usługi, dzięki któ­rym możemy zapro­po­no­wać naszym klien­tom lepiej dopa­so­wane, bar­dziej zrów­no­wa­żone i korzyst­niej­sze pod wzglę­dem kosz­tów roz­wią­za­nia niż jaki­kol­wiek inny pro­du­cent. 
Film z wyda­nia śmie­cia­rek Sca­nia zasi­la­nych CNG można obej­rzeć pod adre­sem: klik.