Wiadomości z rynku

Autor: z
Zdjęcia: TollCollect
Auto Market Truck, 2018(3)
z dnia 2018-12-07

Od stycznia podajemy wagę i osie

Nowe zasady w systemie Toll Collect

Od 1 stycznia 2019 r. zadeklarowanie kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym ma być obowiązkowe

Nie­miecki usta­wo­dawca prze­wi­duje wpro­wa­dze­nie 1stycz­nia 2019 roku nowych taryf opłat dro­go­wych od samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Pro­ce­dura usta­wo­daw­cza nie została jesz­cze zakoń­czona, więc moż­liwe są jesz­cze zmiany. Pro­jekt ustawy nakłada jed­nak na kie­row­ców nowe obo­wiązki współ­pracy. 
Już od czerwca 2018 roku na urzą­dze­niach pokła­do­wych poja­wiają się kate­go­rie wagowe. Do tej pory ich poda­wa­nie było dobro­wolne. Od 1 stycz­nia 2019 r. zade­kla­ro­wa­nie kate­go­rii wago­wej na urzą­dze­niu pokła­do­wym ma być obo­wiąz­kowe i bez­względ­nie wyma­gane. Ponadto w przy­padku pojaz­dów i zesta­wów pojaz­dów o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej powy­żej 18 t dodat­kowo trzeba będzie podać liczbę osi. Poda­nie liczby osi jest moż­liwe także dobro­wol­nie przy mniej­szej dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej. Brak usta­wie­nia kate­go­rii wago­wej spo­wo­duje nało­że­nie kary oraz ścią­gnię­cie nali­czo­nej kwoty opłaty dro­go­wej. 
Stawka opłaty za kilo­metr składa się z trzech sta­wek czę­ścio­wych za: 
– Koszty infra­struk­tury odpo­wied­nio do kate­go­rii wago­wej pojazdu lub zestawu pojaz­dów pod­le­ga­ją­cych obo­wiąz­kowi uisz­cza­nia opłaty dro­go­wej. Od dopusz­czal­nej masy cał­ko­wi­tej powy­żej 18 t koszty te zostają dodat­kowo zróż­ni­co­wane w przy­padku pojaz­dów o maks. 3 osiach lub 4 i wię­cej osiach. 
– Koszty zwią­zane z zanie­czysz­cze­niem powie­trza zależne od klasy emi­sji spa­lin,
– Koszty obcią­że­nia hała­sem w wyso­ko­ści 0,002 euro. 
Rozróż­nia się nastę­pu­jące kate­go­rie wagowe: 
≥ 7,5 t – 11,99 t
≥ 12 t – ≤18 t
> 18 t w przy­padku maks. 3 osi 
> 18 t w przy­padku 4 i wię­cej osi
Do usta­le­nia dopusz­czal­nej masy cał­ko­wi­tej zestawu pojaz­dów sumuje się, ina­czej niż mówi ustawa o dopusz­cze­niu osób i pojaz­dów do ruchu dro­go­wego, dopusz­czalne masy cał­ko­wite poszcze­gól­nych pojaz­dów. Nie uwzględ­nia się przy tym obcią­że­nia pod­pór i naci­sku naczepy. 
W razie pytań należy skon­tak­to­wać się z ser­wi­sem klienta pod nume­rem tele­fonu 0800 2222 628 (w Niem­czech) lub 008000 2222 628 (spoza Nie­miec).