Wiadomości z rynku

Autor: z
Zdjęcia: Iveco
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-12-07

Parlament Europejski „popchnął” gaz

Nadzieje producentów pojazdów CNG i LNG rosną

Długodystansowy pojazd napędzany gazem – Iveco Stralis NP 460

Par­la­ment Euro­pej­ski, pod­czas sesji ple­nar­nej, pod­dał pod gło­so­wa­nie swoją ofi­cjalną opi­nię oraz poprawki do zgło­szo­nego przez Komi­sję Euro­pej­ską pro­jektu roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie emi­sji CO2 z pojaz­dów cięż­kich. W poprawce przy­ję­tej na posie­dze­niu ple­nar­nym w środę 14 listo­pada dużą więk­szo­ścią gło­sów Par­la­ment UE zwraca się do Komi­sji UE o opra­co­wa­nie, naj­póź­niej do 2020 roku, metod uwzględ­nie­nia wpływu sto­so­wa­nia paliw z surow­ców odna­wial­nych na obli­cza­nie śred­niej emi­sji z pojaz­dów w gamie pro­du­centa ofe­ru­ją­cego klien­tom także roz­wią­za­nia oparte na CNG i LNG. 
Firma IVECO z zado­wo­le­niem przyj­muje uzna­nie przez Par­la­ment Euro­pej­ski gazu ziem­nego, w tym zwłasz­cza bio­gazu, za paliwo auten­tycz­nie sprzy­ja­jące reali­za­cji sze­ro­kiego celu ogra­ni­cza­nia emi­sji związ­ków węgla w Euro­pie – mimo opu­bli­ko­wa­nych nie­dawno ostrych, ale zda­niem przed­sta­wi­cieli IVECO nie­tra­fio­nych argu­men­tów prze­ciwko roli gazu ziem­nego w zrów­no­wa­żo­nym trans­por­cie. 
Pierre Lahutte, pre­zes marki IVECO, powie­dział: 
– Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni z przy­ję­cia tej poprawki przez Par­la­ment Euro­pej­ski, gdyż uznaje ona rolę gazu ziem­nego w ogra­ni­cza­niu emi­sji w branży trans­por­to­wej. Firma IVECO od dawna uważa gaz ziemny za dostępną już dziś doj­rzałą tech­no­lo­gię, która może przy­czy­nić się do zde­cy­do­wa­nego ogra­ni­cze­nia emi­sji, w tym NO2 o 90% oraz czą­stek sta­łych o 99%. W przy­padku sto­so­wa­nia bio­me­tanu ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2 w całym łań­cu­chu od pozy­ska­nia surowca do zuży­cia paliwa może się­gać 95%. Gaz fak­tycz­nie umoż­li­wia płynne przej­ście do peł­nej dekar­bo­ni­za­cji trans­portu, jeżeli bio­me­tan powstaje w pro­ce­sie bez­tle­no­wej fer­men­ta­cji odpa­dów orga­nicz­nych. Kom­post i skład­niki odżyw­cze mogą wów­czas wró­cić do gleby, a zwią­za­nie węgla w mate­rii orga­nicz­nej powo­duje, że ślad węglowy takiego cyklu jest wręcz ujemny. W ramach naszej wizji ofe­ru­jemy pełną gamę samo­cho­dów cię­ża­ro­wych zasi­la­nych gazem ziem­nym, prze­zna­czo­nych do reali­za­cji wszel­kich zadań trans­por­to­wych, w tym także prze­wozu cięż­kich ładun­ków na dale­kich tra­sach. Ofertę tę firma IVECO zapre­zen­to­wała na tar­gach IAA 2018, zapi­su­jąc się w ich histo­rii jako pierw­szy pro­du­cent bez samo­cho­dów z sil­ni­kami Die­sla na swoim sto­isku. 
Pogląd, że gaz ziemny jest doj­rza­łym rozwią­za­niem dla zrów­no­wa­żo­nego trans­portu podzie­lają insty­tu­cje UE oraz rządy poszcze­gól­nych państw człon­kow­skich, które na różne spo­soby wspie­rają roz­wi­ja­nie tej tech­no­lo­gii. Poprawka doty­cząca gazu ziem­nego uzu­peł­nia wcze­śniej­sze ini­cja­tywy, takie jak finan­sowe zachęty do zakupu efek­tyw­nych ener­ge­tycz­nie samo­cho­dów cię­ża­ro­wych o niskiej emi­sji CO2 oraz zwol­nie­nia z opłat dro­go­wych dla samo­cho­dów napę­dza­nych skro­plo­nym gazem ziem­nym (LNG) w Niem­czech, znie­sie­nie akcyzy na LNG i obcią­że­nie oleju napę­do­wego podat­kiem na finan­so­wa­nie roz­woju infra­struk­tury LNG w Pol­sce czy przy­jęte we Fran­cji i Wło­szech prze­pisy pro­mu­jące wyko­rzy­sty­wa­nie bio­me­tanu wytwa­rza­nego z nawozu bydlę­cego i odpa­dów rol­nych jako paliwa do pojaz­dów uży­wa­nych w trans­por­cie. 
Raport koń­cowy wciąż zawiera wiele kry­tycz­nych uwag pod adre­sem branży, wska­zu­jąc mię­dzy innymi na koniecz­ność narzu­ce­nia bar­dziej rygo­ry­stycz­nych celów w zakre­sie ogra­ni­cza­nia emi­sji. Następ­nym eta­pem w pro­ce­sie legi­sla­cyj­nym jest gło­so­wa­nie w Radzie UE, a IVECO oraz branża gazu i bio­gazu wie­rzy, że pań­stwa człon­kow­skie przyjmą te posta­no­wie­nia w celu przy­spie­sze­nia pro­cesu dekar­bo­ni­za­cji.