Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: z
Zdjęcia: PSPA
Auto Market Truck, 2019(4)
z dnia 2019-01-11

Elektryczny kontra spalinowy

W Warszawie ruszyła Misja Zerowa Emisja

e-Crafter, produkowany w Polsce, jest pierwszym elektrycznym samochodem dostawczym w ofercie Volkswagen Samochody Użytkowe

Na ulice Warszawy wyjechały dwa pojazdy: elektryczny e-Crafter (na zdjęciu) i jego konwencjonalny odpowiednik, Crafter z silnikiem Diesla

W War­sza­wie w pierw­szych dniach grud­nia roz­po­częły się dostawy towa­rów do klien­tów IKEA w 100% elek­trycz­nym Volk­swa­ge­nem e-Cra­fte­rem. Kolejny etap to dostawy takim pojaz­dem do skle­pów H& M. W ramach pilo­tażu Misja Zerowa Emi­sja, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Paliw Alter­na­tyw­nych (PSPA) bada, czy logi­styka w mia­stach może być przy­ja­zna śro­do­wi­sku i efek­tywna eko­no­micz­nie. Ana­li­zo­wana jest emi­sja CO2 oraz cał­ko­wite koszty posia­da­nia (TCO) dostaw­czego pojazdu elek­trycz­nego. 
Ponad miliard ton róż­nego rodzaju ładun­ków prze­wozi się rocz­nie w War­sza­wie. Kurie­rzy, dostawcy i prze­woź­nicy, w samym tylko Śród­mie­ściu wyko­nują dzien­nie ponad kil­ka­na­ście tysięcy ope­ra­cji zała­dunku i roz­ła­dunku. Wpływa to na jakość powie­trza w mie­ście, w któ­rym ponad 60 proc. zanie­czysz­czeń powo­duje trans­port dro­gowy. 
Bada­nie w codzien­nej pracy
– Celem pro­jektu Misja Zerowa Emi­sja jest prze­pro­wa­dze­nie rze­tel­nej i mia­ro­daj­nej ana­lizy porów­naw­czej emi­sji CO2 oraz cał­ko­wi­tych kosz­tów posia­da­nia pojazdu elek­trycz­nego w odnie­sie­niu do pojazdu spa­li­no­wego. W tym celu, na ulice War­szawy wyje­chały dwa pojazdy: elek­tryczny e-Cra­fter i jego kon­wen­cjo­nalny odpo­wied­nik, Cra­fter z sil­ni­kiem Die­sla – mówi Łukasz Wit­kow­ski z PSPA. 
W bada­nie zaan­ga­żo­wało się wiele firm. Pojazdy dostar­czył Volk­swa­gen, a pro­ce­sem logi­stycz­nym zarzą­dza lider nisko­emi­syj­nej logi­styki w Pol­sce, firma No Limit. W pierw­szej kolej­no­ści dostawy są reali­zo­wane dla marki IKEA. Towary ze skle­pów tra­fiają wprost do klien­tów (B2C) w ramach usługi home deli­very. Następny etap to dostawy dla H& M – ładunki z maga­zy­nów firmy No Limit trans­portowane do sieci skle­pów w War­sza­wie (B2B). Bada­nie prze­pro­wa­dzane jest w codzien­nym try­bie pracy, na tych samych tra­sach przez dwa pojazdy, w ciągu trzech tygo­dni dla każ­dego z part­ne­rów. 
– Dba­łość o śro­do­wi­sko natu­ralne jest prio­ry­te­tem coraz szer­szego grona firm. Prze­ja­wia się to zaan­ga­żo­wa­niem w pro­jekty i two­rze­nie roz­wią­zań, które łączą efek­tyw­ność z eko­lo­gią. Cie­szymy się, że pro­jekt tej skali, pod patro­na­tem Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Elek­tro­mo­bil­no­ści (AVERE), możemy reali­zo­wać jako pierwsi w Pol­sce – mówi Maciej Mazur, dyrek­tor zarzą­dzający Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Paliw Alter­na­tyw­nych, naj­więk­szej w kraju orga­ni­za­cji nakie­ro­wa­nej na pro­mo­cję elek­tro­mo­bil­no­ści. 
Udział w pro­jek­cie Misja Zerowa Emi­sja bie­rze także Prze­my­słowy Insty­tut Moto­ry­za­cji (PIMOT), który we współ­pracy z PSPA opra­co­wał meto­do­lo­gię bada­nia i zaj­mie się agre­ga­cją i ana­lizą danych. Jeden z naj­więk­szych w Euro­pie dostaw­ców usług Car Fleet Mana­ge­ment, bada­jący poten­cjał elek­try­fi­ka­cji flot, firma Alpha­bet, dostar­czyła urzą­dze­nia pomia­rowe. Naj­więk­szy pro­du­cent infra­struk­tury w Pol­sce, firma GARO, zapew­niła łado­warki na czas reali­za­cji bada­nia, a wspar­cie tech­no­lo­giczne zapew­nia kon­cern ener­ge­tyczny Engie, świa­towy lider w zakre­sie elek­tro­mo­bil­no­ści, z nie­mal 60 tysią­cami urzą­dzeń do łado­wa­nia EV na całym świe­cie. 
– Zde­cy­do­wa­li­śmy się wziąć udział w pro­jek­cie, ponie­waż wyko­rzy­sta­nie nisko­emi­syj­nego trans­portu pro­duk­tów do klien­tów jest czę­ścią naszej glo­bal­nej stra­te­gii zrów­no­wa­żo­nego roz­woju – mówi Wik­tor Zaremba, Susta­ina­bi­lity Deve­lo­per IKEA. – Jed­nym z jej prio­ry­te­to­wych obsza­rów jest prze­ciw­dzia­ła­nie zmia­nom kli­ma­tycz­nym. W tym celu zobo­wią­za­li­śmy się do 2030 roku zmniej­szyć emi­sję gazów cie­plar­nia­nych w ilo­ści więk­szej niż IKEA emi­tuje w całym swoim łań­cu­chu war­to­ści. W ramach podej­mo­wa­nych dzia­łań chcemy, aby do 2025 roku 100% trans­portu reali­zo­wanego w związku z dosta­wami i usłu­gami dla klien­tów bazo­wało na pojaz­dach elek­trycznych lub innych roz­wią­za­niach o zero­wej emi­sji spa­lin. Cie­kawi jeste­śmy wyni­ków badań oraz tego, jak spraw­dzi się elek­tryczny samo­chód cię­ża­rowy w reali­za­cji naszych dostaw. 
– W gru­pie H& M wie­rzymy, że zrów­no­wa­żona moda i design powinny być dostępne dla każ­dego. Dla­tego bar­dzo duży nacisk kła­dziemy na kwe­stie zwią­zane z ochroną kli­matu i gospo­darką obiegu zamknię­tego. Nisko­emi­syjny, elek­tryczny trans­port od dawna leży w zasięgu naszych zain­te­re­so­wań, a dzięki bada­niu będziemy mogli spraw­dzić, jak działa w prak­tyce – mówi Michael Schulz Head of CEE logi­stics divi­sion H& M Pol­ska. 
Kom­plek­sowa ana­liza
W ramach bada­nia ana­li­zie zosta­nie pod­da­nych wiele para­me­trów eks­plo­ata­cyj­nych obu Cra­fterów, w tym m.in. czas jazdy, poko­ny­wany dystans, śred­nia pręd­kość, pro­fil przy­spie­szeń, liczba tan­ko­wań i łado­wań oraz spa­la­nie i zuży­cie ener­gii. Zakła­da­jąc ośmio­go­dzinny dzień pracy kie­rowcy, na każdy para­metr przy­pada około 25 tysięcy pomia­rów każ­dego dnia. Dokład­ność loka­li­za­cji pojaz­dów wynosi 1,5–4 m, a każdy nadaj­nik jest widoczny dla przy­naj­mniej 4 z 24 sate­li­tów. W rapor­cie koń­co­wym uwzględ­nione będą dodat­kowo takie para­metry, jak cena pojazdu, cena paliwa i ener­gii elek­trycz­nej, koszty ser­wisu, a nawet tem­pe­ra­tura oto­cze­nia. Pre­mierę raportu zapla­no­wano na marzec 2019 roku, pod­czas kon­gresu MOVE (Mobi­lity & Vehic­les) w trak­cie Poznań Motor Show 2019, który wspó­łor­ga­ni­zuje PSPA. 
– Rynek pojaz­dów elek­trycznych, tak w zakre­sie trans­portu towa­rów, jak i trans­portu indy­wi­du­al­nego, roz­wija się w spo­sób nie­zwy­kle dyna­miczny. Pow­staje wiele zagra­nicz­nych publi­ka­cji na temat ana­lizy emi­sji CO2 i TCO, ale auto­rzy przyj­mują różne zało­że­nia i docho­dzą do roz­bież­nych wnio­sków. Nasze bada­nie dostar­czy mia­ro­daj­nych i rze­tel­nych danych w pol­skich warun­kach – dodaje Maciej Mazur z PSPA. 
Kolejne elek­tryczne Volk­swa­geny
– Jed­nym z celów marki Volk­swa­gen Samo­chody Użyt­kowe jest wyzna­cze­nie kie­run­ków nowo­cze­śniej logi­styki miej­skiej. Kon­cen­tru­jemy się na przy­szłych obsza­rach mobil­no­ści. Mając na uwa­dze kwe­stie śro­do­wi­skowe i nowe potrzeby naszych klien­tów uzu­peł­niamy gamę mode­lową o pojazdy elek­tryczne. Pierw­szym elek­trycz­nym, samo­cho­dem dostaw­czym w ofer­cie jest e-Cra­fter, pro­du­ko­wany w Pol­sce. W przy­szłym roku pojawi się także elek­tryczny Volk­swa­gen Caddy i Trans­porter. Wszyst­kie wymie­nione modele są odpo­wie­dzią na poja­wia­jące się nowe eko­lo­giczne zapo­trze­bo­wa­nie naszych klien­tów i ich odbior­ców. Cie­szymy się, że możemy wziąć udział w bada­niu i zwe­ry­fi­ko­wać zało­że­nia, które przy­świe­cały nam przy two­rze­niu tego samo­chodu – mówi Patryk Grzeczka z marki Volk­swa­gen Samo­chody Użyt­kowe. 
Przy­szło­ściowe roz­wią­za­nie
Wyniki badań spo­łecz­nych prze­pro­wa­dzo­nych w ramach ini­cja­tywy FREVUE (Fre­ight Elec­tric Vehic­les in Urban Europe), która jest okre­ślana jako fla­gowy pro­jekt Komi­sji Euro­pej­skiej wspie­ra­jący wpro­wa­dza­nie floty elek­trycznych pojaz­dów na potrzeby logi­styki miej­skiej, jed­no­znacz­nie wska­zują, że zero­emi­syjny trans­port towa­rów jest bar­dzo dobrze odbie­rany przez miesz­kań­ców. 
– Dostaw­cze samo­chody o napę­dzie elek­trycz­nym to przy­szło­ściowe roz­wią­za­nie w logi­styce miej­skiej – mówi Maciej Rybak, dyrek­tor sprze­daży i roz­woju Home Deli­very z NO LIMIT. – Jeste­śmy cie­kawi, jak elek­tryczny e-Cra­fter spraw­dzi się w codzien­nej eks­plo­ata­cji i jakie będą wyniki reali­zo­wanego bada­nia. Wnio­ski z ana­lizy danych na pewno weź­miemy pod uwagę przy kolej­nych inwe­sty­cjach flo­to­wych w naszej fir­mie. Cały pro­jekt to krok naprzód w reali­za­cji naszej eko­lo­gicznej stra­te­gii, którą reali­zu­jemy od 2015 roku stale inwe­stu­jąc w nisko­emi­syjne roz­wią­za­nia w trans­por­cie.