Biuro Obsługi Klienta
 • Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?
Autor: ZM
Zdjęcia: Toll Collect, ZM
Auto Market Truck, 2019(1)
z dnia 2019-01-11

Na Zachodzie zmiany

Nowe opłaty i kary w Niemczech, we Francji, Hiszpanii…

Hiszpańskie służby kontrolne będą karać za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki

Od początku roku 2019 r. w Niemczech w pojazdach i zestawach pojazdów o dmc powyżej 18 ton trzeba w urządzeniu pokładowym podawać liczbę osi

Joanna Pasterzak (kancelaria Groupe Espro): - W tym roku na rynku francuskim możemy się spodziewać wielu zmian

Nowy rok przy­nosi zmiany w prze­pi­sach, opła­tach, karach w kra­jach zachod­nich. W Niem­czech wpro­wa­dzono nowe stawki i zasady opłat dro­go­wych, nastą­pił też wzrost płacy mini­mal­nej i świad­czeń, we Fran­cji szy­kują się wzmo­żone kon­trole zagra­nicz­nych prze­woź­ni­ków, w Hisz­pa­nii będą karać za odbiór regu­lar­nego tygo­dnio­wego odpo­czynku w kabi­nie cię­ża­rówki. 
Dla naszych prze­woź­ni­ków są to kolejne kłody rzu­cane im pod koła, z któ­rymi będą musieli sobie pora­dzić. 
Niemcy: nowe stawki opłat dro­go­wych 
Z począt­kiem stycz­nia 2019 r. zmia­nie ule­gły taryfy opłat za korzy­sta­nie z dróg fede­ral­nych w Niem­czech. Zgod­nie ze zmie­nioną ustawą, opłata dro­gowa od samo­cho­dów cię­ża­ro­wych jest wyli­czana na pod­sta­wie klasy emi­sji spa­lin i kate­go­rii wago­wej, a w pojaz­dach i zesta­wach pojaz­dów o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej powy­żej 18 ton dodat­kowo brana pod uwagę jest liczba osi. Ponadto nali­czane są koszty zwią­zane z obcią­że­niem hała­sem. Dostępne są nastę­pu­jące kate­go­rie wagowe: 
 • nie­pod­le­ga­jące opła­tom dro­go­wym: < 7,5 ton
 • kate­go­ria wagowa: ≥7,5 ton do < 12 ton
 • kate­go­ria wagowa: ≥12 ton do ≤18 ton
 • kate­go­ria wagowa: > 18 ton
Opła­cie dro­go­wej pod­le­gają pojazdy i zestawy pojaz­dów o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej od 7,5 tony. Zasad­ni­czo dopusz­czalna masa cał­ko­wita okre­ślona przez wła­ści­ciela pod­czas reje­stra­cji pojazdu jest na stałe zapi­sana w urzą­dze­niu pokła­do­wym. W przy­padku zmiany dopusz­czal­nej masy cał­ko­wi­tej na sku­tek dołą­cze­nia lub odłą­cze­nia przy­czepy, przed roz­po­czę­ciem jazdy należy dosto­so­wać dopusz­czalną masę cał­ko­witą w urzą­dze­niu pokła­do­wym. Obo­wią­zek ten doty­czy wszyst­kich samo­cho­dów cię­ża­ro­wych o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej do 18 ton włącz­nie. Powy­żej 18 ton dodat­kowo konieczne jest poda­nie liczby osi (≤3 osie lub ≥4 osie). W przy­padku pojaz­dów lub zesta­wów pojaz­dów o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej poni­żej 18 ton można dodat­kowo usta­wić liczbę osi. 
Za pojazdy Euro 6 o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej 7,5–11,99 t nowa opłata wynosi 9,3 euro, 12–18 t – 12,8, ponad 18 t do 3 osi – 17,3 i ponad 18 t od 4 osi – 18,7.
Przed roz­po­czę­ciem jazdy należy koniecz­nie upew­nić się, że usta­wiona jest wła­ściwa dopusz­czalna masa cał­ko­wita pojazdu lub zestawu pojaz­dów zgod­nie z nową dekla­ra­cją wagową. Masa pojazdu lub zestawu pojaz­dów od 7,5 tony jest dekla­ro­wana w zakre­sach co 1,5 tony do wyboru. Nie można usta­wić kate­go­rii wago­wej niż­szej niż odpo­wied­nia do zapi­sa­nej masy w urzą­dze­niu pokła­do­wym. Od 1 stycz­nia 2019 roku do usta­le­nia dopusz­czal­nej masy cał­ko­wi­tej zestawu pojaz­dów sumuje się, ina­czej niż mówi ustawa o dopusz­cze­niu osób i pojaz­dów do ruchu dro­go­wego, dopusz­czalne masy cał­ko­wite poszcze­gól­nych pojaz­dów. Nie uwzględ­nia się przy tym obcią­że­nia pod­pór i naci­sku naczepy. 
Wię­cej infor­ma­cji w tej spra­wie można także zna­leźć na stro­nie Fede­ral­nego Urzędu ds. Trans­portu Dro­go­wego (Bun­de­samt für Güte­rver­kehr). 
Wzrost płacy mini­mal­nej i świad­czeń za Odrą
Ważna infor­ma­cja dla prze­woź­ni­ków dele­gu­ją­cych swo­ich kie­row­ców do Nie­miec. Jak infor­muje firma OCRK z począt­kiem 2019 r. zmia­nie ule­gła płaca mini­malna w tym kraju oraz wyso­kość świad­czeń. 
20 listo­pada 2018 r. w Fede­ral­nym Dzien­niku Ustaw ogło­szono Dru­gie Roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie mini­mal­nych wyna­gro­dzeń, z któ­rego wynika wzrost usta­wo­wej płacy mini­mal­nej do 9,19 euro od 1 stycz­nia 2019 r., a w związku z dobrą koniunk­turą mini­malna stawka godzi­nowa od 2020 r. ma wynieść 9,35 euro. Taka zmiana wyna­gro­dze­nia argu­men­to­wana jest ana­lizą Fede­ral­nego Urzędu Sta­ty­stycz­nego, który wyka­zał, że wyna­gro­dze­nie w Niem­czech w ciągu dwóch ostat­nich lat wro­sło o śred­nio 4,8%. 
Rów­no­le­gle do zmiany mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia, 19 paździer­nika 2018 r. Rada Fede­ralna Nie­miec zaak­cep­to­wała nowe stawki świad­czeń wyni­ka­jące z roz­po­rzą­dze­nia SvEV. Wzrost jest wyni­kiem infla­cji cen kon­sump­cyj­nych w ana­li­zo­wa­nym okre­sie czer­wiec 2017– czer­wiec 2018 i wyniósł on 2,2% na żyw­ność w zakre­sie usług hote­lo­wych i restau­ra­cyj­nych oraz 2,1% dla war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści oraz czyn­szów. 
Nowe stawki świad­czeń wyno­szą 251 euro na wyży­wie­nie oraz 231 euro na zakwa­te­ro­wa­nie. W prze­li­cze­niu na dzień jest to odpo­wied­nio 8,37 euro oraz 7,70 euro i takie war­to­ści należy uwzględ­nić przy zali­cza­niu pol­skich świad­czeń na poczet płacy mini­mal­nej na tery­to­rium Nie­miec od 1 stycz­nia 2019 roku. 
Hisz­pa­nia: kary za spa­nie w kabi­nie
Według Zrze­sze­nia Mię­dzy­na­ro­do­wych Prze­woź­ni­ków Dro­go­wych od początku 2019 r. hisz­pań­skie służby kon­tro­lne mogą nakła­dać kary za odbiór regu­lar­nego tygo­dnio­wego odpo­czynku w kabi­nie cię­ża­rówki. 
Jak poin­for­mo­wało sto­wa­rzy­sze­nie prze­woź­ni­ków dro­go­wych ASTIC z Hisz­pa­nii, reali­zu­jąc wyrok Euro­pej­skiego Try­bu­nały Spra­wiedliwości z dnia 20 grud­nia 2017 roku, ws. doty­czą­cej art. 8 ust. 6 i 8 roz­po­rzą­dze­nia (WE) nr 561/06 (sprawa nr C-102/16), rząd hisz­pań­ski wpro­wa­dza regu­la­cje doty­czące sank­cji za odbiór regu­lar­nego tygo­dnio­wego odpo­czynku w kabi­nie pojazdu cię­ża­ro­wego. 
Popro­si­li­śmy o potwier­dze­nie tej infor­ma­cji Biuro Infor­ma­cji i Pro­mo­cji Głów­nego Inspek­to­ratu Trans­portu Dro­go­wego. Tuż przed świę­tami Bożego Naro­dze­nia otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź, iż nasze „zapy­ta­nie zostało skie­ro­wane bezpośred­nio do wła­ści­wego mini­ster­stwa do spraw trans­portu w Hisz­pa­nii. Z uzy­ska­nych infor­ma­cji wynika, iż przedmio­towy akt prawny nie został jesz­cze opu­bli­ko­wany w hisz­pań­skim Dzien­niku Urzę­do­wym (Bole­tín Ofi­cial del Estado) i na ten moment nie ma moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z jego tre­ścią. Z wstęp­nie uzy­ska­nych infor­ma­cji wynika, iż odpo­czy­nek tygo­dniowy w kabi­nie będzie trak­to­wany jako poważne lub bar­dzo poważne naru­sze­nie, zagro­żone mini­malną karą od 2001 euro. ” 
GITD zachęca zain­te­re­so­wa­nych do śle­dze­nia hisz­pań­skiego Dzien­nika Urzę­do­wego, a w przy­padku jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści bądź pro­ble­mów, do kon­taktu z Głów­nym Inspek­to­ra­tem TD. 
Przy­po­mnijmy, że już wio­sną 2018 r. wło­skie Mini­ster­stwo Spraw Wew­nętrz­nych wydało okól­nik, który umoż­li­wia służ­bom kon­tro­l­nym nakła­da­nie kar za odbiór odpo­czyn­ków 45h w kabi­nie. Są one trak­to­wane jako brak odpo­czynku tygo­dnio­wego, za co grozi man­dat w wyso­ko­ści do 1.700 euro oraz koniecz­ność ode­bra­nia peł­nego odpo­czynku tygo­dnio­wego poza kabiną pojazdu. 
Jak przy­po­mina Grze­gorz Szy­per­ski, wła­ści­ciel Kan­ce­la­rii Trans­por­to­wej TransClient, karę za odpo­czynki regu­larne spę­dzane w kabi­nie pojazdu nakła­dają także Fran­cja – od lipca. 2014 r., Bel­gia – od czerwca 2014 r., Holan­dia – od maja 2014 r., Niemcy – od maja. 2017 r. i Wielka Bry­ta­nia – od listo­pada. 2017 r. 
Bar­dziej restryk­cyjne kary i wzmo­żone kon­trole we Fran­cji 
O zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sach i spo­dzie­wa­nych zaostrzo­nych kon­tro­lach we Fran­cji poin­for­mo­wała nas Joanna Paste­rzak, współwła­ści­ciel pol­sko-fran­cu­skiej kan­ce­la­rii Gro­upe Espro, spe­cja­li­zu­ją­cej się m.in. w mię­dzy­na­ro­do­wym pra­wie trans­por­to­wym i świad­czą­cym usługi repre­zen­tanta pol­skich prze­woź­ni­ków we Fran­cji: 
– W tym roku na rynku fran­cu­skim możemy się spo­dzie­wać wielu zmian. Jest to wynik nowe­li­za­cji prze­pi­sów Kodeksu Pracy, które, nie­stety, nie są korzystne dla pol­skich trans­por­tow­ców. Wła­dze Fran­cji przede wszyst­kim posze­rzyły zakres norm praw­nych, za zła­ma­nie któ­rych prze­woź­nik otrzyma grzywnę. Posta­no­wie­nie wej­dzie w życie w już w marcu br. W tym samym cza­sie wzro­śnie rów­nież tary­fi­ka­tor kar za wykro­cze­nia, zwią­zane z ustawą Loi Macron i pracą kie­row­ców na tere­nie Fran­cji. Od tego momentu za każde prze­wi­nie­nie i za każ­dego kie­rowcę fran­cu­ska Inspek­cja Pracy będzie mogła nało­żyć karę 4 tys. euro. Za ponowne naru­sze­nie o tym samym cha­rak­te­rze w okre­sie do 2 lat od pierw­szej kary grzywna wzro­śnie dwu­krot­nie, do 8 tys. euro. Man­dat wzro­śnie o kolejne 50 proc. w przy­padku kolej­nego naru­sze­nia w ciągu roku od dnia powia­do­mie­nia o ostrze­że­niu, doty­czą­cym wcze­śniej­szego tego samego naru­sze­nia. Kie­rowca w razie naru­szeń ma być zatrzy­my­wany wraz z pojaz­dem i ładun­kiem do czasu ure­gu­lo­wa­nia man­datu. Co prawda łączna wyso­kość kar nie może prze­kro­czyć 500 tys. euro, ale liczba wykro­czeń i kie­row­ców nie będzie mieć ogra­ni­cze­nia. W prak­tyce to ozna­cza, że jedna firma, nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści, będzie mogła otrzy­mać grzywnę w wyso­ko­ści nawet do kil­ku­set tysięcy euro. Nie muszę doda­wać, że dla wielu prze­woź­ni­ków ozna­cza to po pro­stu ban­kruc­two. 
Zgod­nie z Dekre­tem nr 2016-418 z 7 kwiet­nia 2016 r. kie­rowca cię­ża­rówki powi­nien posia­dać ważne zaświad­cze­nie o odde­le­go­wa­niu, umowę o pracę w języku fran­cu­skim, aneks doty­czący stawki mini­mal­nej we Fran­cji oraz zaświad­cze­nie A1. Od marca Fran­cuzi będą bar­dzo szcze­gó­łowo spraw­dzać kie­row­ców pod kątem posia­da­nia tych doku­men­tów, a także czasu pracy kie­row­ców, mani­pu­la­cji tacho­gra­fami, prze­strze­ga­nia prze­pi­sów ruchu dro­go­wego itd. Sło­wem, musimy się liczyć z licz­nymi i bar­dzo wni­kli­wymi kon­tro­lami na dro­gach. Podob­nie będzie w przy­padku innych służb – Urzędu Cel­nego, Inspek­cji Pracy, Urzędu Skar­bo­wego. Urzęd­nicy będą prze­pro­wa­dzać częst­sze i bar­dziej szcze­gó­łowe kon­trole pol­skich firm trans­por­to­wych, co ozna­cza, że przed­sta­wi­ciele prze­woź­ni­ków we Fran­cji będą mieć mnó­stwo pracy. Prze­woź­nicy muszą się liczyć z tym, że okres pobłaż­li­wo­ści ze strony Fran­cu­zów już się skoń­czył i że służby będą ostro egze­kwo­wać prawo.