Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: z
Zdjęcia: Volvo
Auto Market Truck, 2019(3)
z dnia 2019-01-11

Oszczędniejsze silniki Volvo Trucks

Zmodernizowane jednostki D11 i D13 zgodne z normą Euro 6 Step D

Zmodernizowany silnik D11 spełnia nową normę emisji spalin Euro 6 Step D

Zmo­der­ni­zo­wane sil­niki wyso­ko­prężne D11 i D13 Volvo Trucks, prze­zna­czone do pojaz­dów Volvo FH, FM i FMX, speł­niają nową normę emi­sji spa­lin Euro 6 Step D i zawie­rają w sobie sze­reg udo­sko­na­leń, dzięki któ­rym ope­ra­to­rzy trans­portu mogą zmniej­szyć koszty paliwa. 
– Mając świa­do­mość, że koszty paliwa mogą sta­no­wić nawet jedną trze­cią cał­ko­wi­tych kosz­tów dzia­łal­no­ści firmy trans­por­to­wej, dokła­damy wszel­kich sta­rań, by znaj­do­wać coraz to now­sze spo­soby na ogra­ni­cze­nie zuży­cia paliwa w naszych samo­cho­dach cię­ża­ro­wych – mówi Claes Nils­son, pre­zes Volvo Trucks. – Tym razem wpro­wa­dze­nie kilku drob­nych zmian prze­ło­żyło się na znaczne oszczęd­no­ści dla naszych klien­tów, bez kom­pro­misu pod wzglę­dem wydaj­no­ści i osią­gów. 
Nowa norma Euro 6 Step D kon­cen­truje się na zagwa­ran­to­wa­niu zgod­no­ści z wyma­ga­niami w zakre­sie emi­sji spa­lin w trak­cie regu­lar­nego użyt­ko­wa­nia pojaz­dów. Volvo Trucks speł­niło tę bar­dziej rygo­ry­styczną normę m.in. poprzez zasto­so­wa­nie nowego opro­gra­mo­wa­nia oraz nowych powłok w ukła­dzie oczysz­czana spa­lin. 
W zmo­der­ni­zo­wa­nym sil­niku wyso­ko­pręż­nym D13 wpro­wa­dzono także nowy gatu­nek oleju sma­ru­ją­cego klasy VDS-5 o małej lep­ko­ści oraz nowe pier­ście­nie zgar­nia­jące tło­ków, co prze­ło­żyło się na zmniej­sze­nie tar­cia wewnętrz­nego i zuży­cia paliwa. Dodat­kowo w wer­sji sil­nika o mocy 500 KM zwięk­szono sto­pień sprę­ża­nia do poziomu iden­tycz­nego jak w jed­nost­kach o mocy 460 i 420 KM. 
Funk­cja I-See bazu­jąca na mapach ana­li­zuje topo­gra­fię drogi przed pojaz­dem i dosto­so­wuje do niej wybór biegu, przy­spie­sza­nie i hamo­wa­nie sil­nikiem. Została zapro­jek­to­wana tak, by w mak­sy­mal­nym stop­niu wyko­rzy­sty­wać ener­gię kine­tyczną samo­chodu cię­ża­ro­wego. Rów­nież funk­cję I-See pod­dano zmia­nom, pole­ga­ją­cym m.in. na zaim­ple­men­to­wa­niu nowej stra­te­gii wyboru prze­ło­żeń oraz selek­tyw­nego swo­bod­nego wybiegu pojazdu w celu sku­tecz­niej­szego wyko­rzy­sta­nia funk­cji wol­nego koła I-Roll. 
– Wszyst­kie te udo­sko­na­le­nia uła­twią naszym klien­tów speł­nie­nie nowych prze­pi­sów doty­czą­cych emi­sji spa­lin, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie lep­szą eko­no­mikę pali­wową naszych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych Volvo FH, FM i FMX – mówi Claes Nils­son. 
Zmo­der­ni­zo­wane sil­niki poja­wiły się w ofer­cie pod koniec grud­nia 2018 r.