Wiadomości z rynku

Autor: z
Zdjęcia: Wielton
Auto Market Truck, 2019(2)
z dnia 2019-01-11

Wielton wśród najlepszych pracodawców

Firmy TSL w rankingu Rzeczpospolitej

Załoga Wieltonu powiększyła się w ostatnich trzech latach o 80 procent

Dzien­nik Rzecz­po­spo­lita wyło­nił 100 naj­lep­szych pra­co­daw­ców – jest to ran­king zain­spi­ro­wany bada­niami atrak­cyj­no­ści firm na rynku pracy. Wśród nich zna­la­zły się przed­się­bior­stwa z branży trans­portu, spe­dy­cji i logi­styki, a naj­le­piej z tego grona wypadł Wiel­ton, który zna­lazł się na dru­gim miej­scu, tuż po fir­mie Eko-Okna. 
Wyso­kie, 15 miej­sce zajął Inter Cars. W pierw­szej trzy­dzie­stce znaj­du­jemy jesz­cze Opo­neo.pl (24 miej­sce) i Robert Bosch (26), a tuż za nią – Shell Pol­ska (31). 
Jak pisze rzecz­po­spo­lita, Polacy, szu­ka­jąc pracy, biorą pod uwagę przede wszyst­kim warunki finan­sowe (wyna­gro­dze­nie i bene­fity) oraz sta­bil­ność zatrud­nie­nia. Dużą uwagę przy­wią­zują też do wia­ry­god­no­ści finan­sowej poten­cjal­nego pra­co­dawcy, która ma wpływ na sta­bil­ność zatrud­nie­nia. 
Dla­tego też setkę „Pra­co­daw­ców Rzecz­po­spo­li­tej” two­rzą firmy, które są ren­towne, a w ostat­nich latach dyna­micz­nie zwięk­szyły liczbę pra­cow­ni­ków, podwyż­sza­jąc też wyna­gro­dze­nia. W czo­łówce ran­kingu, w któ­rym są zarówno spółki z pol­skim, jak i zagra­nicz­nym kapi­ta­łem, prze­wa­żają kra­jowi pra­co­dawcy. Oni tez two­rzą pierw­szą trójkę. Tuż za firmą Eko-Okna upla­so­wał się Wiel­ton, jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów naczep, przy­czep i zabu­dów samo­cho­do­wych w Euro­pie i na świe­cie. Załoga Wiel­tonu – jak podaje Rzecz­po­spo­lita – powięk­szyła się w ostat­nich trzech latach o 80 pro­cent. W 2017 roku przed­się­bior­stwo z Wie­lu­nia zatrud­nia­ło 2,3 tys. osób, a obec­nie ponad 3,2 tys. O miej­scu na liście decy­duje m.in. wła­śnie wiel­kość zatrud­nie­nia. Potwier­dza ona skalę dzia­łal­no­ści firmy, choć nie musi gwa­ran­to­wać suk­cesu bizne­so­wego. W coraz więk­szym stop­niu decy­dują o nim dopa­so­wane do potrzeb pra­co­dawcy kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków i ich zaan­ga­żo­wa­nie. Tym­cza­sem bez­ro­bo­cie w Pol­sce spada, dla­tego poszu­ki­wa­nie pra­cow­ni­ków z klu­czo­wymi dla firmy umie­jęt­no­ściami w ostat­nich latach stało się poważ­nym wyzwa­niem dla dzia­łów HR. Co prawda eko­no­mi­ści zwra­cają ostat­nio uwagę na symp­tomy wiesz­czące koniec okresu dyna­micz­nego roz­woju gospo­darki, ale naj­now­sze bada­nia pra­co­daw­ców wska­zują, że na­dal wiele przed­się­biorstw zamie­rza zwięk­szać zatrud­nie­nie. To może ozna­czać trud­no­ści ze zdo­by­ciem pra­cow­ni­ków z odpo­wied­nimi kwa­li­fi­ka­cjami. W kon­se­kwen­cji rośnie prze­waga ryn­kowa pra­co­daw­ców, któ­rzy potra­fią przy­cią­gać i zatrzy­my­wać na dłu­żej war­to­ścio­wych pra­cow­ni­ków. 
Według badań Man­po­werGroup ocze­ki­wa­nia pra­cow­ni­ków wobec „ide­al­nego pra­co­dawcy” doty­czą m.in. moż­li­wo­ści roz­woju zawo­do­wego, moż­li­wo­ści awansu, przy­ja­znej atmos­fery, sta­bil­no­ści zatrud­nie­nia, dobrych sto­sun­ków ze współ­pra­cow­ni­kami, dobrej komu­ni­ka­cji i sto­sun­ków z prze­ło­żo­nymi, moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia swo­ich umie­jęt­no­ści, moż­li­wo­ści wyka­za­nia się samo­dziel­no­ścią i uzna­nia prze­ło­żo­nych.