Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2019(3)
z dnia 2019-02-01

Komornik może zająć połowę diet

Nowe przepisy już obowiązują

Dawid Korczyński, adwokat

 

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa diet wypłacanych kierowcom.
Obowiązki pracodawcy
Nowe przepisy nakładają obowiązki również na pracodawców. Ich nie wykonanie zagrożone jest zarówno sankcjami, jak i odpowiedzialnością odszkodowawczą. Dla ich skuteczności nie jest konieczne ponowne zajęcie komornicze. Dlatego jak najszybciej należy zapoznać się z ich treścią. Przepisy obowiązują od 11 stycznia 2019 r. Pracodawca, który nie przekaże części diet podlegających zajęciu komornikowi, może być zobowiązany do ponownej wypłaty tej części diet osobom uprawnionym do alimentów (art. 886 § 3 k.p.c.). Nowe przepisy dotyczą również zaległości alimentacyjnych z wcześniejszych okresów.
Jakie zmiany wprowadza ustawa?
Nowe regulacje wprowadzono ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Możliwość prowadzenia egzekucji alimentów z diet wynika z dodania w/w ustawą w Kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.) nowego przepisu – pkt 1a w art. 831 § 1.

Art 831 § 1 pkt 1a k.p.c.: Nie podlegają egzekucji: 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Z perspektywy pracodawcy należy zwrócić uwagę na treść art 886 § 1 k.p.c., który otrzymał brzmienie: Art 886 § 1 k.p.c.
§ 1. Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.
Nowe przepisy dotyczą kierowców
To, że zmiany dotyczą kierowców wynika wprost z uzasadnienia projektu ustawy. Wskazano w nim, że: Część dłużników alimentacyjnych, których zatrudnienie wiąże się z odbywaniem podróży służbowych – np. kierowcy zawodowi w ruchu międzynarodowym, otrzymuje wynagrodzenie opodatkowane i oskładkowane na poziomie minimalnego lub niewiele wyższego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie dodatkowo otrzymują oni sumy wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Ich wysokość często wielokrotnie przewyższa kwotę wynagrodzenia. Czasami celem takich działań jest „ukrycie” części wynagrodzenia dłużnika w kwotach wolnych od egzekucji sum na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Aby zwiększyć możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji proponuje się wprowadzenie stosownych zmian. W ich wyniku, wolne od egzekucji alimentów będzie jedynie 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. Przepis będzie miał zastosowanie do wszystkich niewyegzekwowanych należności alimentacyjnych, które mogłyby być wyegzekwowane z przysługujących dłużnikowi diet wypłaconych po dniu wejścia w życie ustawy. Z uwagi na fakt, że przepis ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych po dniu wejścia w życie ustawy, wprowadzenie przepisów przejściowych nie jest konieczne.
Kary dla pracodawców
Od 1 grudnia 2020 r. zmienią się również przepisy Kodeksu pracy. Na pracodawcę będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości od 1.500 zł do 45.000 zł w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez pisemnej umowy o pracę lub wypłaty wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Ustawa wprowadzająca zmiany dostępna jest tu: LINK
Podsumowanie
Przedsiębiorcy transportowi od 11 stycznia 2019 r. zobowiązani są dokonywać potrąceń alimentacyjnych również do połowy diet. W tym celu powinni sprawdzić, czy zatrudniają kierowców, przeciwko którym prowadzone są egzekucje alimentów i czy prawidłowo wywiązują się z nowych obowiązków. Zaniechania w tym względzie mogą dużo kosztować. Zgodnie z art 886 § 3 k.p.c. pracodawca, który naruszy obowiązki wynikające z zajęcia bądź dokona wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.
Dawid Korczyński, adwokat
PrwnicyTransportu.pl