Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Red
Zdjęcia: Amazone
Agro Expo, 2018(7)
z dnia 2018-02-02

Amazone UX 01 Super

Opryskiwacze na miarę XXI wieku

 

 

 

 

Do oferty Ama­zone – cenio­nego nie­miec­kiego pro­du­centa maszyn rol­ni­czych i sprzętu komu­nal­nego – zosta­nie dołą­czona nowa seria opry­ski­wa­czy polo­wych. UX 01 Super to linia nowo­cze­snych maszyn ide­al­nie dopa­so­wa­nych do potrzeb wyma­ga­jących rol­ni­ków upra­wia­ją­cych różne are­ały. Serię two­rzą 3 modele ze zbior­nikami o pojem­no­ści 6200, 5200 oraz 4200 litrów. Posia­dają one scho­wek o pojem­no­ści 240 l i roz­wad­niacz o pojem­no­ści 60 l. Wydaj­ność dyszy mie­sza­ją­cej to 200 l/mi­nutę. 
Belki polowe Super-L2 z funk­cją szyb­kiego skła­da­nia
Ama­zone posta­wiło na nowe roz­wią­za­nia uspraw­nia­jące pracę. Opry­ski­wa­cze z serii UX 01 Super posia­dają funk­cję auto­ma­tycz­nego płu­ka­nia zbior­nika po zakoń­czo­nym zabiegu. Spe­cjalne zawory pozwa­lają usta­wić prze­pływ cie­czy bez koniecz­no­ści uchy­le­nia pozo­sta­łych zawo­rów. Rozwią­za­nie to zapo­biega prze­do­sta­wa­niu się środka ochrony roślin do obwodu z czy­stą wodą. 
W opry­ski­wa­czach z serii UX 01 zasto­so­wano belki Super-L2, które pozwa­lają dosto­so­wy­wać sze­ro­kość robo­czą do aktu­al­nych potrzeb. Można je usta­wiać na szer. od 27 do 40 m, dla­tego maszyna dobrze spraw­dzi się zarówno na węż­szych, jak i szer­szych dział­kach. 
Naj­bar­dziej wyma­ga­jący rol­nicy mogą zamó­wić opry­ski­wa­cze z sys­temem Con­to­urCon­trol, który umoż­li­wia obni­ża­nie belki polo­wej ze stan­dar­do­wej wyso­ko­ści 50 cm do wys. 25 cm (funk­cja ta moż­liwa jest dzięki ultra­dź­wię­ko­wym czuj­ni­kom i zasto­so­wa­niu szyb­kiego układu hydrau­licz­nego). Obni­że­nie belki polo­wej pozwala pro­wa­dzić zabiegi nawet pod­czas wia­tru – bez obaw o straty opry­sku. 
System SwingStop Pro – pre­cy­zyjne roz­py­la­nie
Inno­wa­cyj­nym roz­wią­za­niem w opry­ski­wa­czach UX 01 Super jest sys­tem SwingStop Pro pozwa­la­jący regu­lo­wać pracę roz­py­la­cza oraz redu­ko­wać poziome ruchy belki robo­czej. System składa się z czuj­ni­ków, które mie­rzą wyda­tek poszcze­gól­nych dysz i obli­czają war­tość odpo­wied­niego wydatku w opar­ciu o szyb­kość jazdy. To pozwala daw­ko­wać ciecz robo­czą w gra­ni­cach 30-100%. 
W przy­padku zwięk­sza­nia i zmniej­sza­nia pręd­ko­ści opry­ski­wa­cza i zwią­za­nych z tym wychy­leń belki, ciecz robo­cza na­dal jest odpo­wied­nio daw­ko­wana. Takie roz­wią­za­nie jest pomocne, gdy opry­ski­wacz poru­sza się po łuku (pod­czas zawra­ca­nia na działce), ponie­waż ciecz nie jest wtedy wypry­ski­wana w mniej­szych lub więk­szych ilo­ściach niż na pozo­sta­łej tra­sie. 
Opry­ski­wa­cze Ama­zone dostępne są w ofer­cie firm: Ama­zone Pol­ska (ofi­cjalny pol­ski dys­try­bu­tor), Tech-kom ze Środy Wielkopol­skiej (dys­try­bu­tor maszyn rol­ni­czych oraz sprzętu komu­nal­nego) oraz Spółki z o. o. Agro­mix z Rydzyny (dys­try­bu­tor i ser­wi­sant maszyn rol­ni­czych 
od  wio­dą­cych świa­to­wych pro­du­cen­tów).