Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: Bobcat
Agro Expo, 2018(4)
z dnia 2018-02-02

Bobcat TL30.70

Funkcjonalna ładowarka teleskopowa dla gospodarstw rolnych

 

 

 

Firma Bob­cat zapro­jek­to­wała nową łado­warkę tele­sko­pową dedy­ko­waną branży rol­ni­czej. Model TL30.70 ma udźwig 3 tony, a wysięg ramie­nia sięga 7m. Łado­warka jest nie­wielka i zwrotna (sze­ro­kość poni­żej 2,1 m), dla­tego dosko­nale spraw­dzi się w małych i śred­nich gospo­dar­stwach rol­nych. Pre­miera maszyny odbyła się na Tar­gach Agri­tech­nica w Hano­we­rze. 
Bob­cat TL30.70 – zwrotna łado­warka kom­pak­towa
Bob­cat TL30.70 to kom­pak­towa łado­warka zapro­jek­to­wana przede wszyst­kim z myślą o śred­nich i małych gospo­dar­stwach. Dobrze spraw­dzi się ona zarówno do obsługi hodowli dro­biu, owiec, kóz i bydła (mię­sne, mleczne), jak i gospo­darstw nasta­wio­nych na uprawy. Można ją zasto­so­wać pod­czas pro­duk­cji kiszo­nek i sia­no­ki­szo­nek, roz­ła­dunku pasz bądź nawo­zów. 
Maszyna jest wydajna, posiada zaawan­so­wany sys­tem hydrau­liczny i umoż­li­wia bły­ska­wiczne ruchy wysię­gnika. Przy tym, łado­warka ma nie­całe 2,1 sze­ro­ko­ści (przy dużych opo­nach 24-calo­wych), co gwa­ran­tuje dosko­nałą zwrot­ność nie­zbędną pod­czas pracy w miej­scach o ogra­ni­czo­nej powierzchni. 
Prak­tyczna kabina
Łado­warkę tele­sko­pową Bob­cat TL30.70 rol­nicy będą mogli kupić z niskim lub wyso­kim mon­ta­żem kabiny. W pierw­szym przy­padku, wyso­kość maszyny nie prze­kra­cza 2,1 m. Wer­sja z wyso­kim mon­ta­żem kabiny spraw­dzi się zaś wszę­dzie tam, gdzie nie­zbędna jest dobra widocz­ność. 
Amor­ty­za­cja kabiny zapew­nia kom­fort dla ope­ra­tora, a mak­sy­malna pręd­kość się­ga­jąca 40 km/h pozwala na wygodny prze­jazd na pole. 
Wytrzy­małe ramy
Model TL30.70, podob­nie, jak inne łado­warki tele­sko­powe firmy Bob­cat, posiada spa­waną ramę, która jest bar­dzo wytrzy­mała. Niski śro­dek cięż­ko­ści zapew­nia odpo­wied­nią sztyw­ność kon­struk­cji, co bez­po­śred­nio prze­kłada się na sta­bil­ność maszyny i bez­pie­czeń­stwo pracy. 
Czę­ści osło­nięte są płytą, dla­tego łado­warka jest w sta­nie wydaj­nie pra­co­wać nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach grun­to­wych. Woda, błoto czy drobne kamyki nie prze­do­stają się do waż­nych pod­ze­spo­łów, co gwa­ran­tuje długą eks­plo­ata­cję i obniża koszty kon­ser­wa­cji. 
Sil­nik Die­sla – mocny i eko­lo­giczny
W łado­warkach TL30.70 pro­du­cent zasto­so­wał sil­niki Bob­cat D34. Jed­nostki napę­dowe łączą odpo­wied­nią wydaj­ność z zasto­so­wa­niem sys­temów speł­niających normy doty­czące emi­sji spa­lin na tere­nie Unii Euro­pej­skiej. 
Rol­nicy mogą wybrać wer­sję z sil­ni­kiem o mocy 75 KM (55 kW). Jed­nostka napę­dowa speł­nia wymogi normy Stage IIIB. Ta kon­fi­gu­ra­cja dosko­nale spraw­dzi się w gospo­dar­stwach nasta­wio­nych na uprawę, ponie­waż sil­nik jest ener­go­osz­czędny. 
Do holo­wa­nia przy­czep oraz innych prac w trud­nych warun­kach lepiej spraw­dzi się wer­sja z sil­ni­kiem o mocy 100 KM (75 kW), który został wypo­sa­żony we wtrysk DEF oraz sys­tem SCR. Jed­nostka napę­dowa speł­nia bar­dziej restryk­cyjne wymogi normy
Stage IV doty­czące emi­sji spa­lin. 
Skrzy­nia bie­gów Hydro-Vario – płynna zmiana bie­gów
Hydro­sta­tyczna skrzy­nia bie­gów (Hydro-Vario) pozwala na bar­dzo płynną pracę, nie­za­leż­nie od panu­ją­cych warun­ków zewnętrz­nych. Skrzy­nia ta wyko­rzy­stuje nowo­cze­sną tech­no­lo­gię shit-on-fly, która gwa­ran­tuje moż­li­wość szyb­kiej zmiany bie­gów. Za pomocą łado­warki można holo­wać przy­czepy i inne obiekty o wadze do  17 ton. 
Pozo­stałe funk­cje – wyż­sza wydaj­ność i kom­fort pracy
Łado­warka posiada sze­reg inno­wa­cyj­nych funk­cji, które sta­no­wią nowość wśród innych maszyn tego zna­nego pro­du­centa. W modelu TL30.70 zasto­so­wano auto­ma­tyczny hamu­lec posto­jowy, który pozwala ope­ra­to­rowi na pełne bez­pie­czeń­stwo pod­czas pracy. 
Tech­no­loga Power lift pozwala przy­spie­szyć pracę wysię­gnika. Rozwią­za­nie to dosko­nale spraw­dza się, gdy zależy nam na szyb­kim i spraw­nym roz­ła­dunku bądź zała­dunku. 
Łado­warka Bob­cat TL30.70 posiada rów­nież układ kon­troli pręd­ko­ści SMS pozwa­la­jący na regu­lo­wa­nie szyb­kość jazdy bez względu na obroty sil­nika oraz układ ste­ro­wa­nia SHS, który pozwala wygod­nie dosto­so­wy­wać ruchy wysię­gnika do kon­kret­nej pracy. 
Bob­cat TL30.70 – pol­scy dys­try­bu­to­rzy
Łado­warki Bob­cat, dedy­ko­wane dla sek­tora rol­ni­czego, dostępne są w ofer­cie Przed­się­bior­stwa Usłu­gowo-Han­dlo­wego „Fino” z sie­dzibą główną w Cheł­mie (wyłączny dealer Bob­cat na Lubelsz­czyź­nie). 
Rozbu­do­waną ofertę łado­wa­rek tele­sko­po­wych Bob­cat przy­go­to­wała rów­nież firma KMK AGRO ze Środy Wiel­ko­pol­skiej (dys­try­bu­tor cią­gni­ków i maszyn rol­ni­czych, kom­baj­nów zbo­żo­wych, łado­wa­czy, mini-łado­wa­rek i mini-kopa­rek, zauto­ma­ty­zo­wa­nych linii paku­ją­cych).