Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Red
Zdjęcia: Kubota
Agro Expo, 2018(1)
z dnia 2018-02-02

Kubota M5091 i M5111

Japońskie ciągniki dostosowane do europejskich rynków

 

 

Cią­gniki Kubota M8560 i M9960 mają swo­ich następ­ców. Japoń­ski pro­du­cent zapro­po­no­wał kolejne modele zapro­jek­to­wane z myślą o wymo­gach euro­pej­skich ryn­ków – M5091 i M5111.
Kubota M5091 – wydajny i eko­lo­giczny
Model M5091 zapro­jek­to­wano ulep­sza­jąc, znany na euro­pej­skich ryn­kach, cią­gnik Kubota M8560. Zmiany objęły m.in. wpro­wa­dze­nie tech­no­lo­gii przy­ja­znych śro­do­wi­sku, prze­pro­jek­to­wa­nie kabiny na bar­dziej kom­for­tową oraz odświe­że­nie wyglądu pojazdu. 
Pro­du­cent zasto­so­wał tutaj 4-cylin­drowy sil­nik o mocy 95 KM i pojem­no­ści 3,8 l. Mak­sy­malny moment obro­towy 360 Nm cią­gnik osiąga już przy 1300 obro­tach na minutę Jed­nostka napę­dowa posiada tur­bo­sprę­żarkę i układ wtry­sku bez­po­śred­niego Com­mon Rail. Filtr czą­stek sta­łych DPF oraz układ SCR spra­wiają, że sil­nik ten speł­nia restryk­cyjne wymogi doty­czące emi­sji spa­lin zgodne z normą Euro IV. 
Skrzy­nia bie­gów wypo­sa­żona została w 6 głów­nych prze­ło­żeń oraz dodat­kowe zakresy, pozwa­la­jące na wyko­rzy­sta­nie biegu szo­so­wego, polo­wego i peł­za­ją­cego. Dodat­kowe przed­biegi dobrze spraw­dzą się do eko­no­micz­nego prze­wozu (np. przy­czepą). 
Napęd na przed­nie koła prze­no­szony jest dzięki prze­kład­niom stoż­ko­wym. Pro­mień zawra­ca­nia to tylko 4,2 m. 
Nowo­ścią jest rewers elek­tro­hy­drau­liczny, który pozwala płyn­nie zmie­niać kie­ru­nek jazdy (bez wyko­rzy­sta­nia sprzę­gła). To spra­wia, że Kubota M5091 dosko­nale spraw­dzi się m.in. do spraw­nej pracy z łado­wa­czem czo­ło­wym. Cią­gnik ma tylny udźwig 4100 kg (tylny TUZ posiada ste­ro­wa­nie mecha­niczne). 
Model M5091 posiada prze­stronną kabinę (więk­szą o 18 cm od M8560). Kon­struk­to­rzy zapro­jek­to­wali tutaj duże okno dachowe i prze­szkle­nia uła­twia­jące widocz­ność pod­czas prac. Cią­gnik został wypo­sa­żony w kli­ma­ty­za­cję (w stan­dar­dzie). 
Kubota M5111 – nowo­cze­sny i eko­no­miczny
Cią­gnik Kubota M5111 pro­du­cent wpro­wa­dził na rynek jako nową wer­sję, cenio­nego przez wielu rol­ni­ków, modelu M9960. W cią­gniku zasto­so­wano kilka naj­now­szych roz­wią­zań dopa­so­wa­nych do potrzeb euro­pej­skich użyt­kow­ni­ków. Nowy rewers elek­tro­hy­drau­liczny pozwala bły­ska­wicz­nie zmie­nić kie­ru­nek jazdy (wystar­czy jeden przy­cisk), a wyso­kiej jako­ści sil­nik gwa­ran­tuje lep­sze osiągi pod­czas prac polo­wych. 
Cią­gnik Kubota M5111 ma sil­nik o mak­sy­mal­nej mocy 113 KM i pojem­no­ści 105 litrów. Pojem­ność sko­kowa wynosi 3769 cm3. Pro­du­cent zasto­so­wał tutaj skrzy­nię bie­gów F36/R36, posia­da­jącą wzmac­niacz momentu obro­to­wego. Warto pod­kre­ślić także obec­ność sys­temu Work Cru­ise, pozwa­la­ją­cego na auto­ma­tyczne zarzą­dza­nie pracą sil­nika. 
Nowe cią­gniki Kubota z serii M dostępne są w ofer­cie spółki ARMAX z Biel­ska-Bia­łej oraz firmy POLSAD z Kutna (przed­się­bior­stwo posiada oddziały w kilku loka­li­za­cjach Pol­ski).