Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: prod.
Agro Expo, 2018(2)
z dnia 2018-02-02

O Kutnowskiej Hodowli

Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

 

 

 

 

Kut­now­ska Hodowla Buraka Cukro­wego Sp. z o. o. to jedyna pol­ska firma, która kon­ty­nu­uje ponad 130-let­nią tra­dy­cję pol­skiej hodowli i nasien­nic­twa buraka cukro­wego. 
Spółka jest wła­sno­ścią Skarbu Pań­stwa, dzia­ła­jąca pod nad­zo­rem Kra­jo­wego Ośrodka Wspar­cia Rol­nic­twa. W skład firmy wcho­dzą dwie Sta­cje Hodowli Roślin w Strasz­ko­wie (woj. wiel­ko­pol­skie) i Śmi­ło­wie (woj. świę­to­krzy­skie) oraz Zakład Nasienny w Kut­nie (woj. łódz­kie). 
Przedmio­tem dzia­ła­nia KHBC Sp. z o. o. jest hodowla twór­cza i zacho­waw­cza odmian buraka cukro­wego oraz pro­duk­cja wyso­kiej jako­ści mate­riału siew­nego. Corocz­nie reje­stru­jemy nowe odmiany o ulep­szo­nych cechach użyt­ko­wych odpo­wia­da­jące zmie­nia­ją­cym się potrze­bom rol­nic­twa. Dyspo­nu­jemy wykwa­li­fi­ko­waną kadrą naukowo – badaw­czą oraz nowo­cze­snym zaple­czem labo­ra­to­ryj­nym. 
 W pra­cach hodow­la­nych wyko­rzy­stu­jemy różne metody hodow­lane – od tra­dy­cyj­nych, opie­ra­ją­cych się na obser­wa­cji i selek­cji, po nowo­cze­sne metody biotech­no­lo­giczne. Prio­ry­te­to­wym kie­run­kiem prac hodow­la­nych w ostat­nich latach jest zwięk­sze­nie wydaj­no­ści naszych odmian i ich odpor­no­ści na cho­roby i szkod­niki. W poszu­ki­wa­niu nowo­ści i dla wery­fi­ka­cji dotych­cza­so­wych metod współ­pra­cu­jemy z pre­sti­żo­wymi uczel­niami i insty­tu­tamiz całego świata. Uzy­skana wie­dza i nowe tech­no­lo­gie są wyko­rzy­sty­wane przy powsta­wa­niu nowych odmian buraka cukro­wego. 
Doko­nu­jemy m.in. ana­lizy pod kątem mole­ku­lar­nej oceny odpor­no­ści roślin i obec­no­ści orga­ni­zmów pato­gen­nych, co przy­czy­nia się do uzy­ska­nia naj­wyż­szej jakość mate­riału siew­nego, który jest spraw­dzany na polet­kach doświad­czal­nych, gdzie oce­niamy przede wszyst­kim war­tość cech gospo­dar­czych korzeni buraka cukro­wego poszcze­gól­nych odmian. 
Zakład Nasienny w Kut­nie, posiada nowo­cze­sne linie tech­no­lo­giczne, naj­now­szej świa­to­wej klasy park maszy­nowy, gdzie w pro­ce­sach przy­go­to­waw­czych, poprzez sor­to­wa­nie-czysz­cze­nie-szli­fo­wa­nie-otocz­ko­wa­nie-inku­sto­wa­nie-pako­wa­nie, otrzy­muje się mate­riał siewny. 
Zakła­dowe Labo­ra­to­rium Kon­troli Jako­ści oraz dzia­ła­nia zgodne z zasa­dami inte­gro­wa­nych sys­te­mów zarzą­dza­nia jako­ścią, śro­do­wi­skiem i bez­pie­czeń­stwem pracy są pod­sta­wową gwa­ran­cją pro­duk­cji nasion buraka cukro­wego o naj­wyż­szej jako­ści siew­nej. 
Nasi doradcy regio­nalni służą fachową poradą i pomocą. Naszą wie­dzą agro­tech­niczną dzie­limy się z plan­ta­to­rami na „Dniach Pola”, pod­czas licz­nych tar­gów, szko­leń rol­ni­czychi na bez­po­śred­nich spo­tka­niach w Pań­stwa gospo­dar­stwach. 
Reali­zu­jemy pro­gram współ­pracy ze szko­łami rol­ni­czymi i ośrod­kami uni­wer­sy­tec­kimi. 
Pod­sta­wo­wym kie­run­kiem, dzia­łal­no­ści Spółki KHBC jest hodowla i nasien­nic­two buraka cukro­wego. W ofer­cie posiada rów­nież mate­riał siewny innych roślin: soi, sorgo i proso. 
www. khbc. pl