Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: red
Zdjęcia: New Holland, John Deere
Agro Expo, 2018(3)
z dnia 2018-02-02

Ranking sprzedaży ciągników

Podsumowanie 2017 roku

 

 

 

Począ­tek roku sprzyja pod­su­mo­wa­niom poprzed­niego. Doty­czy to także rynku cią­gni­ków rol­ni­czych. Znane są już wyniki reje­stra­cji nowych pojaz­dów w 2017 roku (szcze­gó­łowy raport opu­bli­ko­wała Agen­cja Mar­tin & Jacob, która moni­to­ruje rynek maszyn rol­ni­czych). Nie­kwe­stio­no­wa­nym zwy­cięzcą oka­zał się New Hol­land. 
Rok 2017 – pod­su­mo­wa­nie na rynku cią­gni­ków
W roku 2017 sprze­dano łącz­nie 10 255 nowych cią­gni­ków. Pod uwagę wzięto trak­tory rol­ni­cze zare­je­stro­wane w Cen­tral­nej Ewi­den­cji Pojaz­dów i Kie­row­ców. Na rynku widać wyraźną ten­den­cję wzro­stową, ponie­waż w 2016 zare­je­stro­wano jedy­nie 8 761 nowych cią­gni­ków. Ponad 17-pro­cen­towy wzrost świad­czy o zwięk­szo­nym zain­te­re­so­wa­niu rol­ni­ków nowymi trak­to­rami pro­sto od deale­rów. 
Pierw­sze miej­sce zajęło woj. mazo­wiec­kie – w ubie­głym roku zare­je­stro­wano tutaj 1 570 nowych cią­gni­ków (aż o 16% wię­cej niż w roku 2016). Kolejną pozy­cję zdo­było woj. lubel­skie, gdzie rol­nicy nabyli 1 213 nowych cią­gni­ków. Brąz należy do woj. wiel­ko­pol­skiego z wyni­kiem 1 110 sztuk. 
New Hol­land – lider po raz dzie­wiąty
Pierw­sze miej­sce pod wzglę­dem sprze­daży tra­dy­cyj­nie zajął New Hol­land. Świa­towy poten­tat rynku trak­to­rów i maszyn rol­ni­czych osią­gnął zwy­cię­stwo już po raz 9 z rzędu. Histo­ria marki sięga 1895 roku. Obec­nie jest ona czę­ścią firmy CNH Glo­bal, wcho­dzą­cej w skład Fiat Group. Pojazdy i sprzęt rol­ni­czy New Hol­land są sprze­da­wane na całym świe­cie. 
W 2017 roku naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie rol­ni­ków, wybie­ra­ją­cych słynne „nie­bie­skie konie pocią­gowe”, wzbu­dziła seria TD5 i T7.
John Deere i inne marki
Kolejną pozy­cję zajęła firma John Deere. W 2017 roku zare­je­stro­wano 1 253 cią­gniki tej marki (12,22% rynku). Początki przed­się­bior­stwa się­gają 1837 roku. Obec­nie John Deere to ame­ry­kań­ski poten­tat rynku tech­no­lo­gii rol­nej. 
Trze­cie miej­sce w ran­kingu należy do cze­skiej marki Zetor. Firma sprze­dała 1 154 nowe cią­gniki (11,25%). 
Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyły się rów­nież trak­tory Kubota. Od stycz­nia do końca grud­nia 2017 zare­je­stro­wano ich aż 1 059 (10,33%). Taki wynik może być efek­tem dosto­so­wa­nia cią­gni­ków japoń­skiego pro­du­centa do wymo­gów sta­wia­nych na euro­pej­skich ryn­kach. 
Na kolej­nym miej­scu upla­so­wała się znana nie­miecka marka Deutz-Fahr (obec­nie firma należy do wło­skiej grupy SAME Deutz-Fahr). Pol­scy rol­nicy w ubie­głym roku nabyli 1 027 cią­gni­ków tej marki (10,01%). Zain­te­re­so­wa­nie na­dal budzą także popu­larne Ursus-y. W 2017 roku zare­je­stro­wano 925 trak­to­rów rol­ni­czych tej marki (9,02%). 
Kolejne miej­sca w pod­su­mo­wa­niu należą do: 
Case IH – 710 cią­gni­ków,
Farm­trac – 507 cią­gni­ków,
Claas – 404 cią­gniki,
Val­tra – 344 cią­gniki. 
Naj­po­pu­lar­niej­sze modele
Hitem 2017 roku stał się Ursus C 380 – rol­nicy nabyli aż 347 tego cią­gnika. Dru­gie miej­sce należy do Zetora Major 80, a trze­cią pozy­cję zdo­był New Hol­land TD 5.85.