Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: TSW
Zdjęcia: Prod.
Agro Expo, 2018(6)
z dnia 2018-02-02

Targi Owocnych Spotkań

z roku na rok coraz większe!

 

 

 

W dniach 10 i 11 stycz­nia 2018 roku w Ptak War­saw Cen­ter odbyła się VIII edy­cja Tar­gów Warzyw­nic­twa i Sadow­nic­twa – TSW 2018. Wyda­rze­nie było rekor­dowe pod każ­dym wzglę­dem, co po raz kolejny umoc­niło odwie­dza­ją­cych i wystaw­ców w prze­ko­na­niu, że TSW to naj­więk­sza w Pol­sce impreza bran­żowa dla pro­du­cen­tów owo­ców i warzyw.
Na 18 000 m2 powierzchni wysta­wien­ni­czej swoją ofertę zapre­zen­to­wało 328 wystaw­ców z kraju i  z  zagra­nicy. Warto nadmie­nić, ze w  tym roku obecne były firmy z takich kra­jów, jak: USA, Kame­run, Wło­chy, Uzbe­ki­stan, Holan­dia, Austria, Niemcy i Fran­cja. W sto­sunku do zeszłego roku do grona wystaw­ców dołą­czyły aż 62 nowe firmy.
W ciągu dwóch dni targi odwie­dziło 15 503 osoby (wej­ście na targi było reje­stro­wane). Wielu gości przy­je­chało z zagra­nicy: Ukra­iny, Bia­ło­rusi, Litwy, Esto­nii, Holan­dii, Nie­miec, Włoch i Austrii.
Pod­czas uro­czy­stego otwar­cia TSW 2018 po raz piąty przy­znane zostały Nagrody im. Prof. Szcze­pana A. Pie­niążka. Jury kon­kursu uho­no­ro­wało naj­bar­dziej inno­wa­cyjne i  korzystne dla ogrod­nic­twa, śro­do­wi­ska i spo­łe­czeń­stwa pro­dukty zgło­szone przez wystaw­ców.
W tego­rocz­nej edy­cji kon­kursu decy­zją kapi­tuły nagro­dzone zostały nastę­pu­jące firmy: Jagoda JPS za  kom­bajn samo­jezdny do zbioru owo­ców jago­do­wych OSKAR 4 WD, Ther­mo­lux Chłod­nic­two Kli­ma­ty­za­cja Marek Jędrzej­czak za kaska­dowy agre­gat chłod­ni­czych pro­pa­n/dwu­tle­nek węgla (R290/R744) typ CRU oraz Plan­ta­lux Sp. z o. o. za sys­tem spe­cja­li­stycz­nego oświe­tle­nia LED COB z regu­lo­waną inten­syw­no­ścią emi­sji foto­nów wraz z inte­li­gent­nym sys­temem infor­ma­tycz­nym do  zarzą­dza­nia pro­duk­cją roślinną.
Jak co roku bar­dzo ważną czę­ścią TSW były kon­fe­ren­cje bran­żowe, pod­czas któ­rych pol­scy i zagra­niczni spe­cja­li­ści wygło­sili bli­sko 60 wykła­dów. Swoją wie­dzą podzie­lili się zarówno wybitni naukowcy, jak i prak­tycy. Pierw­szego dnia miały miej­sce: Sadow­ni­cze Forum Eko­no­miczne, V Kon­fe­ren­cja Tru­skaw­kowa oraz kon­fe­ren­cja doty­cząca uprawy warzyw polo­wych. Tego dnia przy­go­to­wano rów­nież wykłady na temat pro­duk­cji ziem­nia­ków. Dla zain­te­re­so­wa­nych wygło­szono refe­raty o  poten­cjale ener­gii geo­ter­mal­nej w ogrze­wa­niu szklarni. W czwar­tek odbyły się nastę­pu­jące kon­fe­ren­cje: sadow­ni­cza, na temat uprawy i ochrony warzyw pod osło­nami i  kon­fe­ren­cja pt. „Per­spek­ty­wiczne gatunki w ogrod­nic­twie”. Łącz­nie na tar­gach wykła­dów wysłu­chało ponad 2600 osób. Pra­wie 1900 osób sko­rzy­stało z wie­dzy pre­le­gen­tów, oglą­da­jąc bez­po­śred­nie trans­mi­sje wybra­nych wykła­dów przez Inter­net.
Orga­ni­za­tor Tar­gów Sadow­nic­twa i Warzyw­nic­twa – Ofi­cyna Wydaw­ni­cza Oikos Sp. z o. o. – już dziś zapra­sza na przy­szło­roczne targi TSW 2019,które odbędą się w dniach 9–10 stycz­nia 2019 w tej samej loka­li­za­cji na powierzchni wysta­wien­ni­czej liczą­cej aż 23 500 m².