Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Producent
Agro Expo, 2018(8)
z dnia 2018-03-13

Ciągnikowy dołek

Spadek liczby rejestracji na początku roku

Najchętniej wybieranym ciągnikiem w styczniu był Ursus C380.

W stycz­niu bie­żą­cego roku zare­je­stro­wano tylko 340 nowych cią­gni­ków rol­ni­czych – to aż o 34 pro­cent mniej niż w stycz­niu ubie­głego roku. Taka liczba reje­stra­cji ozna­cza rów­nież spa­dek w porów­na­niu z grud­niem 2017 o 86 proc. – infor­muje agen­cja Mar­tin & Jacob, moni­to­ru­jąca rynek rol­ni­czy. 
– Rynek cią­gni­ków rol­ni­czych powoli budzi się po gru­dnio­wym sza­leń­stwie. Tak niska sprze­daż nie jest zapo­wie­dzią nega­tyw­nej ten­den­cji na rynku, jest to sta­bi­li­za­cja po wyso­kiej reje­stra­cji spo­wo­do­wa­nej zmianą homo­lo­ga­cji. W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach sytu­acja wróci do normy – mówi Mariusz Chro­bot z firmy Mar­tin & Jacob. 
Przy­po­mnijmy, że wpro­wa­dze­nie sys­temu CEPiK 2.0 spo­wo­do­wało zani­że­nie ilo­ści reje­stra­cji nowych cią­gni­ków rol­ni­czych. Gru­dniowe dane były niż­sze od rze­czy­wi­stych o kil­ka­set sztuk. Zgod­nie z naj­śwież­szymi infor­ma­cjami, w grud­niu 2017 roku zare­je­stro­wano 2447 nowych cią­gni­ków rol­ni­czych – aż o 119 proc. wię­cej niż w grud­niu 2016 r. W całym 2017 roku zare­je­stro­wano 10.712 nowych cią­gni­ków – 22 % wię­cej niż przed rokiem. 
Zgod­nie z nowymi danymi, gru­dniowa sprze­daż była jesz­cze wyż­sza od wcze­śniej komu­ni­ko­wa­nej. Należy jed­nak pamię­tać, że na tak wysoką sprze­daż wpływ miały zmiany w homo­lo­ga­cji, a ponad połowa cią­gni­ków zare­je­stro­wa­nych w grud­niu została zare­je­stro­wana na osoby prawne. Wia­domo było, że odbije się to na licz­bie reje­stra­cji na początku 2018 roku. 
Sty­czeń ude­rzył w pro­du­cen­tów 
Naj­więk­szą sprze­daż odno­to­wał New Hol­land, w stycz­niu 73 trak­tory tego pro­du­centa tra­fiły do klien­tów. Był to wynik wyż­szy od ubie­gło­rocz­nego o 43%, jed­no­cze­śnie sprze­daż nie­bie­sko-żół­tych cią­gni­ków była niż­sza od gru­dniowej o 71%. Na dru­gim miej­scu upla­so­wała się Kubota z 61 reje­stra­cjami – japoń­ska marka odno­to­wała spa­dek sprze­daży w porów­na­niu z ana­lo­gicz­nym okre­sem ubie­głego roku o 14%. Sprze­daż poma­rań­czo­wych cią­gni­ków w stycz­niu była o 58% niż­sza niż w grud­niu 2018. Podium zamyka Zetor – w pierw­szym mie­siącu zare­je­stro­wano 43 trak­tory tego pro­du­centa. Taki wynik ozna­cza dla cze­skiej marki spa­dek w porów­na­niu z ana­lo­gicz­nym okre­sem 2017 roku o 44% oraz o 87% w porów­na­niu z grud­niem 2017 roku. 
Pol­scy rol­nicy lubią spraw­dzone kon­struk­cje
Naj­chęt­niej wybie­ra­nym cią­gni­kiem w stycz­niu był Ursus C380 – odno­to­wano 15 reje­stra­cji tego modelu, co sta­no­wiło 65% cał­ko­wi­tej stycz­nio­wej sprze­daży pol­skiego pro­du­centa cią­gni­ków. Dru­gim naj­chęt­niej wybie­ra­nym mode­lem cią­gnika rol­ni­czego był TD 5.105 pro­duk­cji New Hol­land – w stycz­niu odno­to­wano 10 reje­stra­cji tego modelu. Na trze­cim miej­scu wśród naj­po­pu­lar­niej­szych modeli zna­la­zła się Kubota L5040 (nabyw­ców zna­la­zło osiem egzem­pla­rzy). 
Reje­stra­cje w regio­nach
Lide­rem stycz­nio­wej reje­stra­cji wśród regio­nów było woje­wódz­two mazo­wiec­kie. Cią­gniki rol­ni­cze w tym regio­nie kupiło 62 odbior­ców, to jest o 33% mniej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie ubie­głego roku oraz 81% mniej niż przed mie­sią­cem. Drugą lokatę zajęło woj. lubel­skie z 36 nowymi cią­gnikami rol­ni­czymi. Taka liczba reje­stra­cji ozna­cza spa­dek o 12% w porów­na­niu ze stycz­niem roku ubie­głego oraz o 92% w porów­na­niu z grud­niem. Trze­cią lokatę zajęło woj. wiel­ko­pol­skie – tablice reje­stra­cyjne w tym regio­nie otrzy­mały 33 nowe cią­gniki rol­ni­cze – 30% mniej niż w stycz­niu 2017 roku oraz o 89% mniej niż w grud­niu 2017 roku.