Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Producent
Zdjęcia: Prod.
Agro Expo, 2018(4)
z dnia 2018-03-13

JAGODA – maszyny najwyższej jakości

Nie tylko sadownicze z Pamiętnej

Firma JAGODA JPS została zało­żona w 1997 r. przez osoby wcze­śniej wspól­nie pra­cu­jące w Zakła­dzie Doświad­czal­nym Mecha­ni­za­cji Ogrod­nic­twa w Skier­nie­wi­cach – sto­licy nauk sadow­ni­czych. Począt­kowo zaj­mo­wała się sprze­dażą czę­ści zamien­nych i obsługą ser­wi­sową maszyn sadow­ni­czych. Z cza­sem uru­cho­miono pro­duk­cję wła­snych maszyn i z bie­giem lat oferta firmy zyskała szer­szy zakres. 
W 2006 roku główna sie­dziba została prze­nie­siona do miej­sco­wo­ści Pamiętna pod Skier­nie­wi­cami. Obec­nie, dzięki naj­wyż­szej jako­ści pro­du­ko­wa­nych maszyn i pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­dze klienta, ter­mi­no­wo­ści wyko­ny­wa­nych zamó­wień oraz sze­ro­kiemu asor­ty­men­towi, firma JAGODA JPS jest wio­dą­cym w Pol­sce oraz roz­po­zna­wal­nym na świe­cie, pro­du­cen­tem maszyn sadow­ni­czych. Głów­nymi pro­duk­tami firmy JAGODA JPS są kom­bajny JAREK 5, ARONIC, OSKAR do zbioru owo­ców jago­do­wych, takich jak porzeczka, agrest, aro­nia, jagoda kam­czacka, świ­do­śliwa, malina, a także otrzą­sarki GACEK, PESTKA do owo­ców pest­ko­wych – wiśnia, czy śliwa. 
Poza maszy­nami do zbioru owo­ców jago­do­wych, firma ma w asor­ty­men­cie pozo­stałe maszyny do uprawy oraz pie­lę­gna­cji sadów i plan­ta­cji – od sadzarki uni­wer­sal­nej DARIA, poprzez pod­ci­nacz krze­wów FORMER, belki her­bi­cy­dowe TEKLA, TOLA, TELMA, kosiarko roz­drab­nia­cze o róż­nej sze­ro­kość AGATKA, TOSIA, JAGODA, pod­ka­szarkę LUCEK, kar­czow­nik karp KRET, aż po obec­nie naj­bar­dziej popu­larny piel­nik ZUZA. Ponadto JAGODA JPS jest naj­więk­szym w Pol­sce przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym wło­skich firm pro­du­ku­ją­cych sadow­ni­cze narzę­dzia pneu­ma­tyczne Cam­pa­gnola i Pater­lini. 
Odpo­wied­nio opra­co­wana stra­te­gia roz­woju firmy uwzględ­nia zmie­nia­jące się trendy na rynku sadow­ni­czym, na bie­żąco opra­co­wy­wane są oraz wdra­żane nowe maszyny, na które rośnie zapo­trze­bo­wa­nie ze strony klien­tów. Nad roz­wo­jem oferty i udo­sko­na­la­niem maszyn pra­cuje zespół wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów z zakresu kon­struk­cji maszyn, któ­rzy dys­po­nują wie­dzą mery­to­ryczną i prak­tyczną odpo­wied­nią do zakresu peł­nio­nych obo­wiąz­ków i są otwarci na nowe pomy­sły i wyzwa­nia. Wiele roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, które zostały opra­co­wane w fir­mie zostało opa­ten­to­wa­nych, a pro­du­ko­wane maszyny są chro­nione praw­nie jako wzór użyt­kowy. 
Aktywna poli­tyka roz­wo­jowa pro­wa­dzona przez wła­ści­cieli umoż­li­wia pra­cow­ni­kom cią­głe dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści w zakre­sie nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i infor­ma­tycz­nych. Stałe podno­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych jest wyznacz­ni­kiem roz­woju pra­cow­ni­ków JAGODA JPS, a tym samym całego przed­się­bior­stwa. Więk­szość z opra­co­wa­nych maszyn w JAGODZIE została wyróż­niona pre­sti­żo­wymi nagro­dami (m.in. Nagroda za Inno­wa­cje Im. Prof. Szcze­pana Pie­niążka). 
Dobre wyniki finan­sowe oraz wypra­co­wane przez lata dzia­łal­no­ści know-how są źró­dłem suk­cesu firmy JAGODA JPS.