Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: Prod.
Zdjęcia: Prod.
Agro Expo, 2018(9)
z dnia 2018-03-13

MAZURSKIE AGRO SHOW w Ostródzie

tłumy zwiedzających podczas 4 edycji wystawy

 

 

Zakoń­czyła się czwarta edy­cja Wystawy Maszyn Rol­ni­czych MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA. Impreza podob­nie jak przed rokiem zgro­ma­dziła tłumy rol­ni­ków z regionu pół­nocno-wschod­niej Pol­ski. Wystawa odbyła się w dniach 10–11 lutego w obiek­cie Expo Mazury w Ostró­dzie. 
MAZURSKIE AGRO SHOW to wystawa, przede wszyst­kim regio­nalna, stwo­rzona z myślą o rol­ni­kach, któ­rzy miesz­kają i pra­cują w woje­wódz­twie war­miń­sko-mazur­skim i woje­wódz­twach ościen­nych, a także prze­zna­czona dla regio­nal­nych dys­try­bu­to­rów repre­zen­tu­ją­cych wszyst­kie czo­łowe kra­jowe i zagra­niczne marki maszyn i urzą­dzeń rol­ni­czych, także pro­du­cen­tów nawo­zów, pasz, budyn­ków inwen­tar­skich, środ­ków ochrony roślin i innych firm z sze­roko poję­tej branży rol­ni­czej. 
„Po raz kolejny prze­ko­nu­jemy się, że pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia wystawy w tym rejo­nie kraju był jak naj­bar­dziej uza­sad­niony. Po wcze­śniej­szych trzech edy­cjach impreza zyskała już na zna­cze­niu i udało nam się prze­ko­nać wystaw­ców i rol­ni­ków, że warto tu przy­jeż­dżać. W tym roku ponow­nie sto­iska firm zajęły całą dostępną powierzch­nię wysta­wien­ni­czą.  Przy­po­mnę, że jest to wystawa regio­nalna, a odwie­dziło ją ponad 40 tys. rol­ni­ków. Dokład­nie było to 41 336 osób.” – mówi Michał Spa­czyń­ski wice­pre­zes Pol­skiej Izby Gospo­dar­czej Maszyn i Urzą­dzeń Rol­ni­czych. 
Wystawa odbyła się w naj­więk­szych halach obiektu Expo Mazury i pomie­ściła sto­iska 230 firm. Jest to rekor­dowy wynik i lep­szy od zeszło­rocz­nego o nie­mal 10%. 
Pierw­szego dnia wystawy imprezę odwie­dził Mini­ster Rol­nic­twa i Rozwoju Wsi Pan Krzysz­tof Jur­giel. Pan Mini­ster spę­dził w Ostró­dzie inten­sywny dzień: naj­pierw spo­tkał się z dzien­ni­ka­rzami na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Po kon­fe­ren­cji w udzia­łem Mini­stra odbyło się uro­czy­ste otwar­cie wystawy. Następ­nie zwie­dził eks­po­zy­cję wraz z dele­ga­cją zna­mie­ni­tych gości repre­zen­tu­ją­cych lokalne wła­dze i agendy rzą­dowe. Na koniec roz­ma­wiał z rol­ni­kami pod­czas spo­tka­nia otwar­tego, doty­czącego przede wszyst­kim poli­tyki rządu doty­czącej rol­nic­twa. Na spo­tka­niu Pan Mini­ster zapre­zen­to­wał główne prio­ry­tety i kie­runki roz­woju rol­nic­twa w naszym kraju. 
Warto odno­to­wać, że bez­po­śred­nio po kon­fe­ren­cji pra­so­wej w obec­no­ści Mini­stra pod­pi­sano list inten­cyjny o współ­pracy przy orga­ni­za­cji wystawy hodow­la­nej „Zagroda”, pomię­dzy Pol­ską Izbą Gospo­dar­cza Maszyn i Urzą­dzeń Rol­ni­czych a Expo Mazury. 
Wystawa to rów­nież miej­sce gdzie rol­nicy mają moż­li­wość uzu­peł­nie­nia swo­jej wie­dzy. Tym razem mogli to zro­bić na semi­na­riach pro­wa­dzo­nych przez urzęd­ni­ków Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa. Tema­tyka semi­na­riów była bar­dzo aktu­alna, a doty­czyła płat­no­ści bez­po­śred­nich – eWnio­sku i waż­nych zmian jakie mają miej­sce w tym tema­cie oraz PROW 2014-2020 – aktu­al­nych nabo­rów wnio­sków, w tym doty­czą­cych: moder­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych i innych dzia­łań. Dru­giego dnia prze­pro­wa­dzono rów­nie cie­kawe semi­na­rium, tym razem doty­czące bez­piecz­nej pracy w gospo­dar­stwie rol­nym. Pro­wa­dzą­cym semi­na­rium byli pra­cow­nicy KRUS. Nie dziwi więc, że zarówno w pierw­szym jak i w dru­gim dniu tema­tyka spo­tkała się z dużym zain­te­re­so­wa­niem rol­ni­ków, któ­rzy czyn­nie wzięli udział w semi­na­riach. 
„Mazur­skie AGRO SHOW to bar­dzo udana impreza. Cie­szy nas, że z roku na rok się roz­wija. Dzięki niej, tak jak w poprzed­nich latach rol­nicy z tego regionu mogli jesz­cze przed sezo­nem zapo­znać się z boga­tymi ofer­tami kra­jo­wych i zagra­nicz­nych pro­du­cen­tów maszyn i urzą­dzeń rol­ni­czych i bez­po­śred­nio spo­tkać z ich dys­try­bu­to­rami na tym tere­nie. Wie­rzymy, że cześć roz­mów zakoń­czy się uda­nymi trans­ak­cjami co na pewno będzie z korzy­ścią dla przed­się­bior­ców jaki i dla rol­ni­ków. ” – mówi Michał Spa­czyń­ski, wice­pre­zes Pol­skiej Izby Gospo­dar­czej Maszyn i Urzą­dzeń Rol­ni­czych. „Na koniec dodam, że wystawa odby­wać się będzie w Ostró­dzie przez naj­bliż­sze kilka lat, tym samy chciał­bym zde­men­to­wać nie­praw­dziwe infor­ma­cje, jakie docie­rają rów­nież do nas, jakoby tego­roczna edy­cja była ostat­nią czy przedostat­nią. Wystawa przy­jęła się zna­ko­mi­cie w regio­nie i chcemy, by zado­mo­wiła się tu na dłu­gie lata. ”
Rów­no­le­gle z wystawą Mazur­skie AGRO SHOW, odby­wała się War­miń­sko-Mazur­ska Wystawa Zwie­rząt Hodow­la­nych. 
Wystawa Mazur­skie AGRO SHOW odbę­dzie się za rok w dniach 9–10 lutego 2019 roku. 
 
Aktu­al­no­ści doty­czące Mazur­skiego AGRO SHOW i innych wyda­rzeń orga­ni­zo­wa­nych przez PIGMIUR można zna­leźć na stro­nach: 

www.agroshow.pl

www. pig­miur. pl