Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: New Holland
Agro Expo, 2018(7)
z dnia 2018-03-13

Pomogą w modernizacji gospodarstw

ARiMR przyjmuje wnioski

W tym naborze można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na zakup maszyn rolniczych

Agen­cja Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa ogło­siła nabór wnio­sków o przy­zna­nie pomocy na „Moder­ni­za­cje gospo­darstw rol­nych”. W tym nabo­rze można ubie­gać się o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia na zakup maszyn rol­ni­czych. Ter­min: od 19 lutego do 20 marca 2018 r. 
ARiMR przyj­muje wnio­ski o przy­zna­nie pomocy na „Moder­ni­za­cję gospo­darstw rol­nych” w obsza­rze „d”, zwią­za­nym z racjo­na­li­za­cją tech­no­lo­gii pro­duk­cji, wpro­wa­dze­niem inno­wa­cji, zmianą pro­filu pro­duk­cji, zwięk­sze­niem skali pro­duk­cji, poprawą jako­ści pro­duk­cji lub zwięk­sze­niem war­to­ści doda­nej pro­duktu. Wspar­cie to finan­so­wane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.
Poprzedni nabór z tego obszaru wspar­cia odbył się w 2016 r. i cie­szył się dużą popu­lar­no­ścią wśród rol­ni­ków, któ­rzy zło­żyli bli­sko 30 tys. wnio­sków. Środki uzy­skane w ramach tej pomocy pozwa­lają m.in. na sfi­nan­so­wa­nie zakupu maszyn i urzą­dzeń rol­ni­czych. 
Dla kogo wspar­cie?
O pomoc mogą ubie­gać się rol­nicy posia­da­jący gospo­darstwa, któ­rych wiel­kość eko­no­miczna mie­ści się w prze­dziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyją­tek od tej reguły sta­no­wią rol­nicy, któ­rzy będą wspól­nie skła­dać wnio­sek o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia na inwe­sty­cje w tym typie ope­ra­cji. Wów­czas łączna wiel­kość eko­no­miczna nale­żą­cych do nich gospo­darstw musi wynieść co naj­mniej 15 tys. euro, a w roku w któ­rym zosta­nie zło­żony przez nich wnio­sek o wypłatę płat­no­ści osta­tecz­nej, gospo­darstwo każ­dego z nich osią­gnie wiel­kość eko­no­miczną przynaj­mniej 10 tys. euro. 
Wspar­cie przy­zna­wane jest w postaci dofi­nan­so­wa­nia ponie­sio­nych kosz­tów na reali­za­cję danej inwe­sty­cji. Poziom dofi­nan­so­wa­nia wynosi stan­dar­dowo 50% ponie­sio­nych kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych. Może on być wyż­szy i wynieść 60%, ale tylko w przy­padku, gdy o pomoc ubiega się młody rol­nik lub gdy wnio­sek o wspar­cie składa wspól­nie kilku rol­ni­ków. 
Jakie inwe­sty­cje?
Pie­nią­dze można otrzy­mać na inwe­sty­cje zwią­zane z racjo­na­li­za­cją tech­no­lo­gii pro­duk­cji, wpro­wa­dze­niem inno­wa­cji, zmianą pro­filu pro­duk­cji, zwięk­sze­niem skali pro­duk­cji, poprawą jako­ści pro­duk­cji lub zwięk­sze­niem war­to­ści doda­nej pro­duktu – mak­sy­malna kwota wspar­cia nie może prze­kro­czyć 500 tys. zł, przy czym w przy­padku inwe­sty­cji nie­zwią­za­nych bez­po­śred­nio z budową, moder­ni­za­cją budyn­ków inwen­tar­skich, w tym ich wypo­sa­że­niem, lub budową lub moder­ni­za­cją maga­zy­nów paszo­wych w gospo­darstwach, w któ­rych jest pro­wa­dzona pro­duk­cja zwie­rzęca, w tym ich wypo­sa­ża­niem – mak­sy­malna wyso­kość pomocy wynosi 200 tys. zł. 
Zło­żone przez rol­ni­ków wnio­ski zostaną pod­dane oce­nie punk­to­wej. Suma uzy­ska­nych punk­tów będzie decy­do­wała o kolej­no­ści przy­słu­gi­wa­nia pomocy. 
Gdzie skła­dać wnio­ski?
Wnio­ski przyj­mują oddziały regio­nalne ARiMR wła­ściwe ze względu na miej­sce reali­za­cji inwe­sty­cji. Można je rów­nież zło­żyć za pośred­nic­twem biura powia­to­wego ARiMR, pod­le­ga­ją­cego pod dany OR. W przy­padku osób wspól­nie wnio­sku­ją­cych wnio­sek o przy­zna­nie pomocy należy zło­żyć w oddziale regio­nal­nym ARiMR wła­ści­wym ze względu na poło­że­nie gospo­darstw osób wspól­nie wnio­sku­ją­cych, przy czym jeżeli gospo­darstwa tych osób są poło­żone na obsza­rze wię­cej niż jed­nego woje­wódz­twa, wnio­sek należy zło­żyć w tym woje­wódz­twie, w któ­rym jest poło­żona naj­więk­sza część tych gospo­darstw, za wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rych reali­za­cja ope­ra­cji obej­muje inwe­sty­cje budow­lane w rozu­mie­niu prze­pi­sów prawa budow­lanego lub inwe­sty­cje zwią­zane z zakła­da­niem sadów lub plan­ta­cji krze­wów owo­co­wych, gatun­ków owo­cu­ją­cych efek­tyw­nie dłu­żej niż 5 lat – wów­czas wnio­sek należy zło­żyć w oddziale regio­nal­nym Agen­cji wła­ści­wym ze względu na miej­sce reali­za­cji ope­ra­cji.