Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Producent
Agro Expo, 2018(6)
z dnia 2018-03-13

Rynek przyczep wyraźnie rośnie

Dobre wyniki 2017 r. i obiecujący początek 2018 r.

Pronar pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego rynku przyczep rolniczych. Na zdjęciu popularna przyczepa Pronar PT 512.

 

Sprze­daż przy­czep rol­ni­czych w 2017 roku wynio­sła 4591 sztuk. To wynik wyż­szy od tego osią­gnię­tego w 2016 roku o 54% – infor­muje agen­cja Mar­tin & Jacob moni­to­ru­jąca rynek rol­ni­czy. 
W stycz­niu 2018 roku zare­je­stro­wano 332 nowe przy­czepy rol­ni­cze, to jest o 1% mniej niż przed mie­sią­cem. Sprze­daż przy­czep była jed­no­cze­śnie wyż­sza niż w stycz­niu 2017 roku o 67%. 
– Ten­den­cje wzro­stowe na rynku przy­czep było widać już w pierw­szej poło­wie roku, ponad 50% wzro­sty rocz­nej sprze­daży wśród czo­ło­wych pro­du­cen­tów to świetna dyna­mika, któ­rej praw­do­po­dob­nie nie uda się utrzy­mać. Nie ozna­cza to jed­nak, że rok 2018 na rynku przy­czep będzie zły. Nic na to nie wska­zuje, możemy się spo­dzie­wać wzro­stów, cho­ciaż pew­nie nie tak impo­nu­ją­cych jak w 2017 roku – mówi Mariusz Chro­bot z firmy Mar­tin & Jacob. – Wzrost w porów­na­niu z ubie­głym rokiem jest wyraźny, w zasa­dzie ostatni raz tak dobre otwar­cie mie­li­śmy w 2013 roku. To obie­cu­jący wynik, mając na uwa­dze ostat­nie mie­siące możemy być dobrej myśli. 
Pro­nar zbli­żył się do 2000
W całym 2017 roku zare­je­stro­wano 1936 przy­czep rol­ni­czych wypro­du­ko­wa­nych przez firmę z Narwi, jest to wynik o 59% lep­szy od osią­gnię­tego przez Pro­nar w 2016 roku. Dru­gie miej­sce w rocz­nym zesta­wie­niu wywal­czył Metal-fach ze sprze­dażą na pozio­mie 691 przy­czep. Dla pro­du­centa wynik ten ozna­cza roczny wzrost sprze­daży o 56%. Trze­cie miej­sce uzy­skał Metal­tech, który w 2017 roku sprze­dał 411 przy­czep – 66% wię­cej niż przed rokiem. 
Domi­na­cja przy­czep do 13 ton
Spo­śród wszyst­kich zare­je­stro­wa­nych przy­czep, w 2017 roku naj­po­pu­lar­niej­sze były te o ładow­no­ści z prze­działu 10–13 t. Zare­je­stro­wano 1613 pojaz­dów tej ładow­no­ści, co sta­no­wiło 35% cał­ko­wi­tej sprze­daży. W porów­na­niu z 2016 rokiem, odno­to­wano 72% wzrost sprze­daży w tym seg­men­cie. Drugą grupą najczę­ściej wybie­ranych przy­czep w 2017 roku były te z prze­działu 13–17 t; zare­je­stro­wano 767 pojaz­dów tej ładow­no­ści – o 77% wię­cej niż w 2016 roku. Trze­cim naj­po­pu­lar­niej­szym seg­men­tem przy­czep rol­ni­czych w 2017 r. były te z prze­działu 6–7 t, zare­je­stro­wano 686 sztuk – o 32% wię­cej niż w 2016 roku. 
Zróż­ni­co­wany wzrost w regio­nach
Naj­więk­szą sprze­daż w 2017 roku zare­je­stro­wano w woj. wiel­ko­pol­skim 
– 612 egzem­pla­rzy, 35% wię­cej niż przed rokiem. Dru­gim rejo­nem z naj­więk­szą liczbą reje­stra­cji było woj. lubel­skie – 529 przy­czep – wzrost o 84%. Podium zamyka woj. łódz­kie, gdzie przy­było 463 przy­czep, co ozna­cza wzrost liczby reje­stra­cji w regio­nie o 117%. 
Trójka na podium bez zmian
W stycz­niu Pro­nar znowu wywal­czył pozy­cję lidera, odno­to­wu­jąc 153 reje­stra­cje przy­czep rol­ni­czych. W porów­na­niu z zeszłym mie­sią­cem, pro­du­cent z Narwi odno­to­wał wzrost o 1%, jeśli jed­nak zesta­wić tę ilość reje­stra­cji z wyni­kiem osią­gnię­tym w stycz­niu 2017, wzrost będzie się­gał już 70%. Drugą lokatę zajął Metal-Fach – w oma­wia­nym mie­siącu zare­je­stro­wano 48 przy­czep pro­du­centa, 23% wię­cej niż w grud­niu 2017 oraz 17% wię­cej niż w stycz­niu ubie­głego roku. Podium pro­du­cen­tów zamyka Metal­tech – w stycz­niu 2018 r. zare­je­stro­wano 25 przy­czep wypro­du­ko­wa­nych przez tego pro­du­centa. Dla Metal­te­chu ozna­cza to spa­dek sprze­daży w skali mie­siąca o 24%. Liczba sprze­da­nych przy­czep pro­du­centa była jed­no­cze­śnie wyż­sza od ubiegłorocz­nej o 79%. 
Naj­więk­szy wzrost nie­wiel­kich ładow­no­ści
W stycz­niu 2018 r. naj­po­pu­lar­niej­szą ładow­no­ścią był prze­dział 10–13 t. Zare­je­stro­wano 93 przy­czepy tego typu, to jest o 20% mniej niż w grud­niu oraz 75% wię­cej niż w stycz­niu 2017 roku. Drugi naj­chęt­niej wybie­rany seg­ment ładow­no­ści mie­ścił się w prze­dziale 6–7 t, na takie pojazdy zde­cy­do­wano się 58 razy – 38% czę­ściej niż przed mie­sią­cem oraz 71% czę­ściej niż w stycz­niu ubie­głego roku. Ran­king seg­men­tów ładow­no­ści zamy­kają przy­czepy mię­dzy 13 a 17 tonami. W pierw­szym mie­siącu 2018 roku zare­je­stro­wano 45 takich pojaz­dów – 5% wię­cej niż w grud­niu oraz 32% wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie ubie­głego roku. 
Naj­więk­szą liczbę reje­stra­cji w oma­wia­nym mie­siącu odno­to­wano w woj. lubel­skim – 48 przy­czep uzy­skało tam­tej­sze tablice reje­stra­cyjne – 20% wię­cej niż w grud­niu oraz 167% wię­cej niż w stycz­niu 2017 roku. Dru­gim regio­nem z naj­wyż­szą sprze­dażą było woj. wiel­ko­pol­skie – zare­je­stro­wano tam 39 przy­czep – 3% wię­cej niż w poprze­dza­ją­cym mie­siącu oraz 30% wię­cej niż rok temu. Podium woje­wództw zamyka woj. łódz­kie z 17% wzro­stem mie­sięcz­nym przy 35 zare­je­stro­wa­nych nowych przy­czepach rol­ni­czych w stycz­niu 2018 r. Wzrost w porów­na­niu z ubie­głym rokiem wyniósł 133%.
Rejestracje przyczep rolniczych w 2017 r.
Marka Liczba przyczep Udział rynkowy [%] Zmiana w stos. do 2016 r. [%]
PRONAR 1936 42,17 59,34
METAL-FACH 691 15,05 56,33
METALTECH 411  8,95 65,73
WIELTON 334  7,28 83,52
ZASŁAW 306  6,67 65,41
URSUS 143  3,11 47,42
MEPROZET 88  1,92 - 13,73
PPHU WODZINSKI 77  1,68 48,08
CYNKOMET 68  1,48  3,03
GOMAR 53  1,15 17,78
Pozostałe 484 10,54 39,48
Razem 4.591 100 54,01

 

Rejestracje przyczep rolniczych w styczniu 2018 r.
Marka Liczba przyczep Udział rynkowy [%] Zmiana I 18/I 17 [%]
PRONAR 153 46,08 70,00
METAL-FACH 48 14,46 17,07
METALTECH 25  7,53 78,57
WIELTON 17  5,12 70,00
URSUS 15  4,52 400,00
ZASŁAW 12  3,61 50,00
MAR-POL 7  2,11
NEPTUN 7  2,11
POMOT 6  1,81  50,00
GOMAR 5  1,51 150,00
Pozostałe 37 11,14 37,04
Razem 335 100 66,83