Biuro Obsługi Klienta
 • Zamknij
 • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
 • E-mail
 • Hasło
 • zapamiętaj mnie na tym komputerze
 • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
 • Rejestracja
 • Zapomniałeś hasło?
Autor: red
Zdjęcia: JM
Agro Expo, 2018(2)
z dnia 2018-06-11

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników

Wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

100 tys. zł premii można wykorzystać na zakup maszyn rolniczych

Agen­cja Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa ogło­siła ter­min naboru wnio­sków na „mło­dego rol­nika”. 100 tys. zł pre­mii można wyko­rzy­stać na zakup maszyn rol­ni­czych. 
Wnio­ski o przy­zna­nie pomocy na „Pre­mie dla mło­dych rol­ni­ków” można skła­dać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddzia­łach regio­nal­nych ARiMR. Można to zro­bić oso­bi­ście, za pośred­nic­twem upo­waż­nio­nej osoby lub wysłać reje­stro­waną prze­syłką nadaną w pla­cówce Poczty Pol­skiej. W tym ostat­nim przy­padku o dotrzy­ma­niu ter­minu decy­duje data nada­nia prze­syłki. Ope­ra­cje typu „Pre­mie dla mło­dych rol­ni­ków” finan­so­wane są z budżetu Pro­gramu Rozwoju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 i dotych­czas prze­pro­wa­dzone zostały trzy nabory wnio­sków o taką pomoc. 
O pre­mię może sta­rać się osoba fizyczna, która m.in.: 
 • w dniu zło­że­nia wnio­sku o przy­zna­nie pomocy jest peł­no­let­nia i ma nie wię­cej niż 40 lat;
 • jest oby­wa­te­lem pań­stwa człon­kow­skiego Unii Euro­pej­skiej;
 • posiada kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe wyni­ka­jące z posia­da­nego wykształ­ce­nia albo wykształ­ce­nia i stażu pracy w rol­nic­twie, bądź zobo­wiąże się do ich uzu­peł­nie­nia, z wyłą­cze­niem stażu pracy, w okre­sie 36 mie­sięcy od dnia dorę­cze­nia decy­zji o przy­zna­niu pomocy;
 • przed dniem zło­że­nia wnio­sku o przy­zna­nie pomocy, lecz nie wcze­śniej niż w okre­sie 24 mie­sięcy przed dniem zło­że­nia tego wnio­sku roz­po­częła pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści rol­ni­czej w gospo­dar­stwie o powierzchni użyt­ków rol­nych wyno­szą­cej co naj­mniej 1 ha;
 • przedło­żyła bizne­splan doty­czący roz­woju gospo­dar­stwa oraz zobo­wią­zała się do zre­ali­zo­wa­nia tego bizne­splanu w ter­mi­nie prze­wi­dzia­nym w bizne­splanie, lecz nie póź­niej niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierw­szej raty pomocy;
 • najpóź­niej w ter­mi­nie 9 mie­sięcy od dnia dorę­cze­nia decy­zji o przy­zna­niu pomocy roz­pocz­nie jako kie­ru­jący pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa: 
*     o powierzchni użyt­ków rol­nych rów­nej co naj­mniej śred­niej powierzchni grun­tów rol­nych w gospo­dar­stwie rol­nym w kraju, a w woje­wódz­twach o niż­szej śred­niej – co naj­mniej śred­niej powierzchni grun­tów rol­nych w gospo­dar­stwie rol­nym w woje­wódz­twie oraz nie więk­szej niż 300 ha;
*     któ­rego wiel­kość eko­no­miczna jest nie mniej­sza niż 13 000 euro i nie więk­sza niż 150 000 euro. 
W pierw­szej kolej­no­ści pomoc przy­słu­guje wnio­sko­daw­com, któ­rzy uzy­skali naj­więk­szą liczbę punk­tów, przy czym pomoc jest przy­zna­wana, jeżeli wnio­sko­dawca uzy­skał co naj­mniej 8 punk­tów. 
Wspar­cie ma cha­rak­ter bez­zwrot­nej pre­mii o wyso­ko­ści 100 tys. zł wypła­ca­nej w dwóch ratach. Po wyda­niu decy­zji o przy­zna­niu pomocy rol­nik otrzy­muje 80 proc. pre­mii, a po zre­ali­zo­wa­niu bizne­splanu pozo­stałe 20 proc. Wyso­kość wydat­ków na inwe­sty­cje w środki trwałe musi wynieść co naj­mniej 70 proc. kwoty pomocy.