Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: John Deere
Agro Expo, 2018(4)
z dnia 2018-06-11

Brak doświadczonych operatorów kombajnów?

Rozwiązanie: automatyzacja

Satelitarny system automatycznego prowadzenia maszyny poprawia wydajność kombajnu poprzez koszenie pełną szerokością zespołu żniwnego z dokładnością do nawet ±2,5 cm

Właściciel może zlokalizować maszynę oraz podglądać parametry jej pracy na urządzeniu mobilnym

Doświad­czony ope­ra­tor kom­bajnu jest najbar­dziej poszu­ki­wa­nym pra­cow­ni­kiem w gospo­dar­stwie rol­nym lub rol­ni­czej fir­mie usłu­go­wej w cza­sie żniw. Żniwa 2017 poka­zały, że kom­bajny muszą zapew­nić ope­ra­to­rom z mniej­szym doświad­cze­niem jak naj­wyż­szą jakość pracy i mak­sy­malną wydaj­ność. Pro­du­cenci maszyn rol­ni­czych wpro­wa­dzają coraz bar­dziej zauto­ma­ty­zo­wane sys­temy i roz­wią­za­nia, które mają za zada­nie uła­twić pracę ope­ra­torowi i zapew­nić wysoką jakość zbie­ra­nego ziarna. 
Kom­bajn pro­wa­dzony bez uży­cia rąk? Zdalne moni­to­ro­wa­nie maszyny za pomocą połą­cze­nia sie­cio­wego? Moż­li­wość zaj­rze­nia „do środka” kom­bajnu i obser­wa­cja na żywo jako­ści zbie­ra­nego ziarna? Nowo­cze­sne i zauto­ma­ty­zo­wane roz­wią­za­nia odgry­wają coraz więk­szą rolę w rol­nic­twie. 
Liczba doświad­czo­nych ope­ra­to­rów kom­bajnów jest zde­cy­do­wa­nie za niska w sto­sunku do potrzeb w cza­sie sezonu. Osta­nie żniwa kolejny raz poka­zały, że okna cza­sowe z opty­malną pogodą do zbioru są bar­dzo wąskie, dla­tego ope­ra­torzy muszą być dostępni nie­mal „od ręki” przez ponad 12 godzin dzien­nie. Pro­du­cenci maszyn rol­ni­czych wpro­wa­dzają na rynek kom­bajny wypo­sa­żone w sys­temy, które auto­ma­tycz­nie moni­to­rują jakość plonu i wydaj­ność bez inge­ren­cji ope­ra­tora. 
Układ auto­ma­tycz­nego pro­wa­dze­nia maszyny
Maszyna kie­ro­wana przez ope­ra­tora, który nie musi doty­kać kie­row­nicy pod­czas zbioru? To nie żadna wizja przy­szło­ści, a teraź­niej­szość, za którą odpo­wiada sate­li­tarny sys­tem auto­ma­tycz­nego pro­wa­dze­nia maszyny. 
– Kom­bajny są pro­jek­to­wane w ten spo­sób, aby można łatwo zin­te­gro­wać je z takim sys­te­mem i odcią­żyć ope­ra­tora od cią­głego obser­wo­wa­nia czy kosze­nie odbywa się na peł­nej sze­ro­ko­ści kosy. Wystar­czy podłą­czyć wyświe­tlacz z akty­wa­cją do prze­wi­dzia­nego gniazda wewnątrz kabiny i zamon­to­wać odbior­nik na dachu – mówi Mate­usz Janicki z John Deere Pol­ska. 
Tego typu układ popra­wia wydaj­ność kom­bajnu poprzez kosze­nie pełną sze­ro­ko­ścią zespołu żniw­nego z dokład­no­ścią do nawet ±2,5 cm, co pozwala na podnie­sie­nie pręd­ko­ści jezd­nej kom­bajnu. Do tego, zapew­nia wyż­szą wydaj­ność pod­czas pracy po zmierz­chu oraz w ogra­ni­czo­nej widocz­no­ści (kurz). Wspo­mnieć należy rów­nież o zmniej­sze­niu obcią­że­nia sku­pie­nia ope­ra­tora poprzez wyż­szy kom­fort w trak­cie trwa­ją­cych wiele godzin­nych prac żniw­nych, dzięki temu ope­ra­tor może sku­pić wię­cej swo­jej uwagi na obser­wa­cji i kon­troli innych para­me­trów. 
Zdalny dostęp do wyświe­tlacza
Wyobraźmy sobie sytu­ację, w któ­rej ope­ra­tor musi doko­nać zmiany usta­wie­nia kom­bajnu na wyświe­tlaczu maszyny w pierw­szych dniach żniw po pra­wie 10 mie­sięcz­nej prze­rwie od ostat­niego sezonu. Zamiast „w ciemno” tłu­ma­czyć przez tele­fon ser­wi­sowi, co jest widoczne na ekra­nie, przed­sta­wi­ciel dealera może zalo­go­wać się do maszyny z por­talu MyJoh­nDe­ere lub JDLink i widzieć na moni­to­rze swo­jego kom­pu­tera dokład­nie to samo, co ma przed oczami ope­ra­tor na wyświe­tlaczu w kom­baj­nie znaj­du­ją­cym się na polu kil­ka­set kilo­me­trów od ser­wisu. Spe­cja­li­sta dealera dzięki tej funk­cji może popro­wa­dzić ope­ra­tora, krok po kroku w roz­mo­wie tele­fonicznej, do poszu­ki­wa­nej strony opty­ma­li­za­cji usta­wień w menu wyświe­tlacza. 
Układ syn­ch­ro­ni­za­cji maszyny = uspraw­nia­nie logi­styki
Do wielu zadań ope­ra­tora kom­bajnu należy dodać jesz­cze kon­tro­lo­wa­nie i ste­ro­wa­nie kom­baj­nem pod­czas roz­ła­dunku ziarna w trak­cie kosze­nia. Czę­sto zda­rza się, że część roz­ła­do­wy­wa­nego ziarna ze zbior­nika kom­bajnu nie trafi do przy­czepy cią­gnię­tej przez cią­gnik podą­ża­ją­cych przy kom­baj­nie z powodu nie­do­sto­so­wa­nia toru jazdy oraz pręd­ko­ści cią­gnika do pra­cu­ją­cego kom­bajnu. 
System auto­ma­tycz­nej syn­ch­ro­ni­za­cji cią­gnika i kom­bajnu, umoż­li­wia wyła­du­nek ziarna w trak­cie kosze­nia poprzez syn­ch­ro­ni­za­cję pręd­ko­ści i kie­runku jazdy cią­gnika z kom­baj­nem. Dzięki temu obsługa staje się łatwiej­sza, co pro­wa­dzi do zmniej­sze­nia strat ziarna pod­czas odbioru plonu z kom­bajnu. 
– Auto­ma­ty­za­cja i prze­ka­zy­wa­nie danych logi­stycz­nych z sys­temu syn­ch­ro­ni­za­cji maszyn jest moż­liwe dzięki bez­prze­wo­do­wej komu­ni­ka­cji mię­dzy kom­baj­nem i cią­gnikiem John Deere – mówi Mate­usz Janicki. 
Inte­rak­tywna regu­la­cja kom­bajnu
Obec­nie pro­du­ko­wane kom­bajny są wypo­sa­żone w inno­wa­cyjny pakiet tech­no­lo­gii, który daje moż­li­wość auto­ma­tycz­nego, mak­sy­mal­nego zwięk­sze­nia wydaj­no­ści i jako­ści zbie­ra­nego plonu. Poma­gają one ope­ra­torowi w usta­wie­niu i opty­ma­li­za­cji kom­bajnu oraz dosto­so­wują jego pracę do warun­ków na polu. Ope­ra­tor musi jedy­nie okre­ślić, co jest dla niego prio­ry­te­tem: jakość ziarna, czy np. poziom strat. 
Dalej sys­tem przej­muje kon­trolę nad kom­baj­nem, kamery moni­to­ru­jąc ziarno oraz nie­do­młoty w kom­baj­nie na żywo prze­ka­zują obraz do kom­pu­tera. Kom­pu­ter kom­bajnu ana­li­zuje na bie­żąco otrzy­mane infor­ma­cje i natych­miast doko­nuje auto­ma­tycz­nie zmian usta­wień róż­nych para­me­trów: pręd­ko­ści bębna młó­cą­cego /ro­tora, szcze­liny na kle­pi­sku, itp., aby nie prze­kro­czyć usta­wio­nego przez ope­ra­tora poziomu strat i jako­ści ziarna. Jed­no­cze­śnie pręd­kość kom­bajnu jest auto­ma­tycz­nie regu­lo­wana, aby cały czas zagwa­ran­to­wać mak­sy­malną wydaj­ność maszyny. 
Kom­bajn w sieci
Każdy wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­nego chce wie­dzieć, ile zebrano ziarna, jaka była wydaj­ność jego kom­bajnu, czy roz­ła­du­nek ziarna odby­wał się w trak­cie kosze­nia, a jeśli nie, to ile czasu poświę­cono na postój pod­czas roz­ła­dunku. Na jakim pozio­mie było zuży­cie paliwa i ile czasu łącz­nie pra­co­wał kom­bajn na poszcze­gól­nych polach, lub na jakim polu obec­nie znaj­duje się maszyna?
Zebrane przez kom­bajn dane mogą być auto­ma­tycz­nie prze­sy­łane poprzez tele­ma­tyczny ter­mi­nal JDLink i zapi­sy­wane w inter­ne­to­wym cen­trum ope­ra­cyj­nym, do któ­rego dostęp po zalo­go­wa­niu mają tylko upo­waż­nione przez wła­ści­ciela kom­bajnu osoby, w dowol­nym miej­scu i cza­sie. 
– Narzę­dzia w cen­trum ope­ra­cyj­nym zapew­niają gospo­dar­stwom rol­nym i wyko­naw­com prac moż­li­wość moni­to­ro­wa­nia i ana­li­zo­wa­nia zebra­nych infor­ma­cji o plo­nie, maszy­nie, moż­li­wość zbie­ra­nia infor­ma­cji, opty­ma­li­za­cji logi­styki i pracy w polu, jak rów­nież zwięk­sze­nia plo­nów i ren­tow­no­ści – mówi przed­sta­wi­ciel John Deere. 
Zasto­so­wa­nie powyż­szych roz­wią­zań na przy­kła­dzie kom­bajnów poka­zuje, że rol­nic­two jest dziś jedną z najbar­dziej zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­giczne gałęzi prze­my­słu i w pełni korzy­sta z cyfro­wej rewo­lu­cji, która roz­wija auto­ma­ty­za­cję uno­wo­cze­śnia­jąc pol­ską wieś. Pro­du­cenci inno­wa­cyjnych kom­bajnów cały czas sta­rają się wykorzy­stać auto­ma­ty­za­cję, aby unie­za­leż­nić wydaj­ność i jakość pracy maszyny od poziomu umie­jęt­no­ści ope­ra­tora.