Wiadomości z rynku

Autor: red
Zdjęcia: Metal-Fach
Agro Expo, 2018(1)
z dnia 2018-06-11

Nawet 900 tys. zł na inwestycje modernizacyjne

Wnioski o pomoc z ARiMR można składać od 28 czerwca

Można ubiegać się o pomoc na inwestycje związane m.in. z produkcją mleka krowiego i bydła mięsnego. Na zdjęciu: wóz paszowy Metal-Fach.

Rusza kolejny nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w „Moder­ni­za­cję gospo­darstw rol­nych”. Oddziały Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa będą przyj­mo­wały wnio­ski od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. Można ubie­gać się nawet o 900 tys. zł
Można ubie­gać się o pomoc na inwe­sty­cje zwią­zane z pro­duk­cją pro­siąt (obszar A), pro­duk­cją mleka kro­wiego (obszar B) czy pro­duk­cją bydła mię­snego (obszar C). Poprzedni nabór wnio­sków o tego typu wspar­cie prze­pro­wa­dzony został od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. 
O pomoc mogą ubie­gać się rol­nicy, któ­rych gospo­darstwa mają ści­śle okre­śloną wiel­kość eko­no­miczną. I tak w przy­padku inwe­sty­cji w pro­duk­cję pro­siąt (obszar A) wiel­kość eko­no­miczna gospo­darstwa musi być nie mniej­sza niż 10 tys. euro i nie więk­sza niż 250 tys. euro. Nato­miast jeżeli rol­nik pla­nuje inwe­sty­cje zwią­zane z pro­duk­cją mleka kro­wiego (obszar B) czy bydła mię­snego (obszar C) wiel­kość eko­no­miczna gospo­darstwa nie może być mniej­sza niż 10 tys. euro i nie więk­sza niż 200 tys. euro. Wyją­tek sta­no­wią gospo­darstwa osób wspól­nie wnio­sku­ją­cych. W takim przy­padku wiel­kość eko­no­miczna poje­dyn­czego gospo­darstwa może być mniej­sza od 10 tys. euro, przy czym suma wiel­ko­ści eko­no­micz­nej wszyst­kich gospo­darstw musi wyno­sić co naj­mniej 15 tys. euro, a po zre­ali­zo­wa­niu inwe­sty­cji, wiel­kość eko­no­miczna gospo­darstwa każ­dego z wspól­nie wnio­sku­ją­cych rol­ników osią­gnie war­tość co naj­mniej 10 tys. euro. 
Wspar­cie przy­zna­wane jest w postaci dofi­nan­so­wa­nia ponie­sio­nych kosz­tów na reali­za­cję danej inwe­sty­cji. Poziom dofi­nan­so­wa­nia wynosi stan­dar­dowo 50% ponie­sio­nych kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych. Może on być wyż­szy i wynieść 60%, ale tylko w przy­padku gdy o pomoc ubiega się młody rol­nik lub gdy wnio­sek o wspar­cie składa wspól­nie kilku rol­ników. 
Wyso­kość wspar­cia zależy od rodzaju inwe­sty­cji i wynosi mak­sy­mal­nie w całym okre­sie reali­za­cji PROW 2014 – 2020:
–    900 tys. zł w przed­się­wzię­ciach zwią­za­nych z roz­wo­jem pro­duk­cji pro­siąt;
–    500 tys. zł dla ope­ra­cji w roz­wój pro­duk­cji mleka kro­wiego lub roz­wój pro­duk­cji bydła mię­snego. 
Limi­tów pomocy nie można łączyć. 
Wnio­ski o przy­zna­nie pomocy będą przyj­mo­wały oddziały regio­nalne ARiMR wła­ściwe ze względu na miej­sce reali­za­cji inwe­sty­cji. Można je rów­nież zło­żyć za pośred­nic­twem biura powia­to­wego ARiMR, nale­żą­cego do takiego OR. Doku­menty apli­ka­cyjne można skła­dać oso­bi­ście, przez upo­waż­nioną osobę lub prze­syłką reje­stro­waną, nadaną w pla­cówce pocz­to­wej. W przy­padku osób wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o pomoc wnio­sek składa się w oddziale regio­nal­nym ARiMR wła­ści­wym ze względu na poło­że­nie ich gospo­darstw. Jeżeli gospo­darstwa tych osób są poło­żone na obsza­rze wię­cej niż jed­nego woje­wódz­twa, wnio­sek składa się w tym woje­wódz­twie, w któ­rym jest poło­żona najwięk­sza część tych gospo­darstw. Zło­żone przez rol­ników wnio­ski zostaną pod­dane oce­nie punk­to­wej. Suma uzy­ska­nych punk­tów będzie decy­do­wała o kolej­no­ści przy­słu­gi­wa­nia pomocy.