Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: Policja
Agro Expo, 2018(5)
z dnia 2018-07-02

„Ekspresowa” jazda kombajnem

Policjanci ukarali i... eskortowali

Policjanci nie tylko karzą, co pokazał przypadek z kombajnem na ekspresówce

Poli­cjanci z Nidzicy inter­we­nio­wali wobec 44-let­niego kie­rowcy, który podró­żo­wał kom­baj­nem drogą eks­pre­sową – poin­for­mo­wał por­tal Agro­News. Miesz­ka­niec powiatu bra­niew­skiego otrzy­mał man­dat za popeł­nione wykro­cze­nie, a następ­nie był eskor­to­wany przez poli­cjan­tów do naj­bliż­szego zjazdu z drogi. 
O tym, że droga eks­pre­sowa jest prze­zna­czona tylko dla pojaz­dów samo­cho­do­wych mógł prze­ko­nać się nie­dawno jeden z miesz­kań­ców powiatu bra­niew­skiego. Ofi­cer dyżurny nidzic­kiej poli­cji otrzy­mał kilka tele­fo­nów od zanie­po­ko­jo­nych kie­row­ców podró­żu­ją­cych drogą szyb­kiego ruchu, któ­rzy infor­mo­wali o prze­miesz­cza­ją­cym się tą drogą kom­baj­nem. 
– Na wska­zane miej­sce został wysłany ruch dro­gowy, który na wyso­ko­ści miej­sco­wo­ści Paw­liki potwier­dził tę infor­ma­cję. Zatrzy­many do kon­troli 44-latek nie był zasko­czony, bo zale­d­wie kilka kilo­me­trów wcze­śniej zatrzy­mali go poli­cjanci z KPP w Mła­wie. Kie­rowca tłu­ma­czył funk­cjo­na­riu­szom, że przed chwilą kupił kom­bajn i jedzie nim do domu do powiatu bra­niew­skiego – wyja­śniła nidzicka poli­cja. 
Poli­cjanci uka­rali kie­rowcę man­datem kar­nym za korzy­sta­nie z drogi w spo­sób nie­zgodny z jej prze­zna­cze­niem. Z uwagi na realne zagro­że­nie dla innych uczest­ni­ków ruchu dro­go­wego, po zakoń­czo­nej inter­wen­cji funk­cjo­na­riu­sze eskor­to­wali kom­bajn do naj­bliż­szego zjazdu z drogi. 
Poli­cjanci przy­po­mi­nają, że droga eks­pre­sowa jest prze­zna­czona tylko dla pojaz­dów samo­cho­do­wych. Ozna­cza to, że nie mogą się po niej poru­szać piesi, rowe­rzy­ści, motorowe­rzy­ści czy też pojazdy zaprzę­gowe. Na dro­dze eks­pre­so­wej nie wolno cofać, zawra­cać, zatrzy­my­wać pojazdu, bo może skoń­czyć się to postę­po­wa­niem man­da­to­wym.