Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: DLG AgroFood, RED
Agro Expo, 2018(4)
z dnia 2018-07-02

Opolagra nie zawiodła

Tysiące gości, setki wystawców w Kamieniu Śląskim

Wśród ekspozycji z ciągnikami dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja marki Fendt, zwłaszcza ciągnika na gąsienicach

Tradycyjnie towarzyszący Opolagrze pokaz zbioru zielonek, został wzbogacony o Valtra/ Fendt – Anderwald Silesia Show, czyli prezentację możliwości najnowszych modeli ciągników Valtra i Fendt we współpracy z różnymi rodzajami maszyn zielonkowych

Po raz trzeci w Polsce odbył się MANITOU CUP, czyli trzydniowy, widowiskowy konkurs dla operatorów maszyn roboczych

Przez trzy dni wystawę zwiedziło 46.000 osób

Nie brakowało chętnych do oglądania pokazu mycia maszyn po zakończeniu prac polowych przy użyciu środków Hyperin

Na targach obecne było też nasze wydawnictwo Best-Agri.com. Wystawcy i goście mogli zapoznać się z najnowszym numerem magazynu poświęconego maszynom rolniczym.

Opo­la­gra utrzy­muje pozy­cję naj­więk­szej wystawy na otwar­tej prze­strzeni w połu­dnio­wej Pol­sce. 
W dniach 15–17 czerwca 2018 po raz pięt­na­sty odbyła się naj­więk­sza regio­nalna wystawa rol­ni­cza w Pol­sce – Opo­la­gra, orga­ni­zo­wana przez DLG Agro­Food. Przez trzy dni 46.000 osób zwie­dziło sto­iska 402 wystaw­ców, któ­rzy zajęli powierzch­nię o 8% więk­szą niż w poprzed­niej edy­cji. 
Tego­roczna Opo­la­gra obfi­to­wała w wiele atrak­cji. Po raz trzeci w Pol­sce odbył się MANITOU CUP, czyli trzy­dniowy, nie­po­wta­rzalny i bar­dzo wido­wi­skowy kon­kurs dla ope­ra­to­rów maszyn robo­czych, nie tylko z Pol­ski, ale także z Czech, Sło­wa­cji i Węgier. Wyzna­czone zostały tory z prze­szko­dami, które syn­ch­ro­nicz­nie poko­ny­wane były przez uczest­ni­ków kon­kursu. Emo­cje wal­czą­cych o atrak­cyjne nagrody ope­ra­to­rów udzie­liły się widzom tego nie­po­wta­rzal­nego wyda­rze­nia, któ­rzy mogli rów­nież spró­bo­wać swo­ich sił na tym samym torze. 
W ramach boga­tego pro­gram poka­zów tego­rocz­nej Opo­la­gry zwie­dza­jący zapo­znali się z poka­zem mycia maszyn po zakoń­cze­niu prac polo­wych przy uży­ciu środ­ków HYPERIN. Aka­de­mia Opon Gras­dorf odpo­wie­działa na pyta­nia doty­czące doboru wła­ści­wego ogu­mie­nia do maszyn rol­ni­czych. 
Tra­dy­cyj­nie towa­rzy­szący Opo­la­grze pokaz zbioru zie­lo­nek, został wzbo­ga­cony o Val­tra/ Fendt – Ander­wald Sile­sia Show, czyli pre­zen­ta­cję moż­li­wo­ści naj­now­szych modeli cią­gni­ków Val­tra i Fendt we współ­pracy z róż­nymi rodza­jami maszyn zie­lon­ko­wych. 
Marka DEUTZ-FAHR zapre­zen­to­wała bogaty wybór sto­so­wa­nych w cią­gni­kach ukła­dów napę­do­wych. Pod­czas polo­wych poka­zów i jazd testo­wych z wyko­rzy­sta­niem róż­nych modeli cią­gni­ków DEUTZ-FAHR, każdy z zain­te­re­so­wa­nych miał oka­zję bez­po­śred­niego zapo­zna­nia się z ich moż­li­wo­ściami. 
Redak­cja topa­grar Pol­ska przy wspar­ciu orga­ni­za­tora, DLG Agro­food, prze­pro­wa­dziła pokaz pt. „Cią­gnik ide­al­nie przy­sto­so­wany do pracy z łado­wa­czem czo­ło­wym”. Była to dyna­miczna pre­zen­ta­cja mon­tażu i demon­tażu łado­wa­cza, z omó­wie­niem błę­dów popeł­nia­nych naj­czę­ściej przy tej czyn­no­ści. Pokaz obej­mo­wał cztery różne marki cią­gni­ków. 
Kolej­nymi wyda­rze­niami na tego­rocz­nej Opo­la­grze były: pre­zen­ta­cja, doty­cząca tech­no­lo­gii zago­spo­da­ro­wa­nia ziarna po zbio­rach „Zacho­waj plon/ co po zbio­rach – współ­cze­sne maga­zy­no­wa­nie”, pokaz prak­tycz­nej i auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji prac polo­wych za pomocą sys­temu Acti­ve­Doc firmy 365Far­mNet, pre­miera bio­lo­gicz­nego sys­temu zwal­cza­nia omac­nicy pro­so­wianki w kuku­ry­dzy, za pomocą nowego apli­ka­tora kap­su­łek TRICOSAFE BIOCARE zawie­ra­ją­cych kru­szynka, mon­to­wa­nego na spe­cja­li­stycz­nym dro­nie oraz pre­zen­ta­cja przez AGROCOM Pol­ska sys­temu SCDI (Smart Crop Damage Iden­ty­fi­ca­tion) wspo­ma­ga­ją­cego sza­co­wa­nie szkód łowiec­kich za pomocą dro­nów. To roz­wią­za­nie zostało nagro­dzone pierw­szym dla pol­skiej firmy meda­lem DLG Inno­va­tion Award pod­czas naj­więk­szych na świe­cie tar­gów tech­niki rol­ni­czej AGRITECHNICA 2017.
Wie­lo­let­nią tra­dy­cją Opo­la­gry jest wystawa zwie­rząt, która w tym roku, tak jak w ubie­głym, została wzbo­ga­cona o bydło mię­sne. Na wybiegu zapre­zen­to­wało się 100 sztuk bydła mlecz­nego. Odbył się malow­ni­czy kon­kurs bar­dzo mło­dych hodow­ców. Pod­czas wyceny prym wio­dły zwie­rzęta z KR Kietrz Sp. z o. o. i OHZ Gło­gó­wek sp. z o. o., które zdo­były tytuły super­czem­piona odpo­wied­nio w kate­go­rii jało­wic i krów. 
Na tar­gach obecne było też nasze wydaw­nic­two Best-Agri.com. Wystawcy i goście mogli zapo­znać się z naj­now­szym wyda­niem maga­zynu. 
Kolejna edy­cja tar­gów – Opo­la­gra 2019 odbę­dzie się w dniach 14–16 czerwca, jak zwy­kle, na lot­ni­sku w Kamie­niu Ślą­skim.