Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor:
Zdjęcia: Claas
Agro Expo, 2018(2)
z dnia 2018-07-02

Rząd zapowiada pomoc po klęsce suszy

Premier obiecał wsparcie dla gospodarstw

Z powodu suszy najbardziej ucierpiały uprawy zbóż jarych i ozimych

Rząd ma zamiar pomóc rol­ni­kom w związku z suszą i na pewno nie powie rol­ni­kom, że trzeba się ubez­pie­czyć – powie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po Radzie Mini­strów pre­mier Mate­usz Mora­wiecki. 
Jak infor­muje por­tal Agro­News, szef rządu zazna­czył, że susze jako poten­cjalna klę­ska to ryzyko jedno z wielu, które towa­rzy­szą dzia­łal­no­ści rol­ni­czej. Dodał, że kli­ma­tyczny bilans wodny w czerwcu jest jak do tej pory gor­szy niż w najgor­szych latach suchych 2006 i 2015, a więc te straty mogą oka­zać się bar­dzo znaczne. 
W związku z tym przed­sta­wia­jąc Jana Krzysz­tofa Arda­now­skiego, jako nowego mini­stra rol­nic­twa i roz­woju wsi, pre­zes Rady Mini­strów pod­kre­ślił, że od razu będzie musiał on przejść do dzia­ła­nia. 
– Nie będzie mie­siąca mio­do­wego, żad­nej roz­bie­gówki, tylko od razu bar­dzo istotne, kon­kretne kroki regu­la­cyjne i pro­jek­towe zwią­zane z tema­tyką rol­nic­twa, w szcze­gól­no­ści z tema­tem suszy – powie­dział pre­mier Mate­usz Mora­wiecki. 
Nowy mini­ster rol­nic­twa zaape­lo­wał już do samo­rzą­dów o jak naj­szyb­sze wnio­sko­wa­nie do woje­wo­dów o powo­ły­wa­nie komi­sji sza­cu­ją­cych straty. 
– O kon­kret­nej pomocy dla rol­ni­ków, któ­rych gospo­dar­stwa ponio­sły straty możemy mówić po osza­co­wa­niu strat i dla­tego ape­luję o jak naj­szyb­sze powo­ły­wa­nie spe­cjal­nych komi­sji – pod­kre­ślił mini­ster Jan Krzysz­tof Arda­now­ski. 
Według Insty­tutu Uprawy Nawo­że­nia i Gle­bo­znaw­stwa (IUNG) suszą obję­tych jest około 4 mln ha upraw (z 14 mln ha ogó­łem). Naj­bar­dziej ucier­piały uprawy zbóż jarych i ozi­mych. Schną też tru­skawki i krzewy owo­cowe. Naj­więk­szy nie­do­bór wody zano­to­wano na Kaszu­bach i na Lubelsz­czyź­nie. 
Posz­ko­do­wani przez  suszę rol­nicy mogą sta­rać się o niskoopro­cen­to­wane kre­dyty na wzno­wie­nie pro­duk­cji rol­nej, odro­cze­nia lub umo­rze­nia w podatku rol­nym, odro­cze­nia lub umo­rze­nia w czę­ści lub w cało­ści skła­dek KRUS, odro­cze­nia spłaty rat zacią­gnię­tych kre­dy­tów. Gospo­dar­stwom, w któ­rych straty w poszcze­gól­nych upra­wach wyno­szą ponad 70 proc., może być udzie­lone wspar­cie z budżetu pań­stwa.