Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: producenci i dealerzy
Agro Expo, 2018(1)
z dnia 2018-07-02

Uprawa szybsza, tańsza i dokładniejsza

Agregaty zyskują na popularności

Jedną z najnowszych maszyn firmy AGRO-MASZ jest GRASS 300 – agregat przeznaczony do pielęgnacji użytków zielonych

Dzięki zastosowaniu w agregacie GRASS 300 wału pryzmatycznego, gleba zostaje optymalnie spulchniona i przygotowana do wysiewu użytków zielonych

Pług dłutowy agregatu Inter-Tech przeznaczony jest do głębokiego spulchniania podglebia oraz do intensywnej uprawy bezorkowej

Spulchniacz samodzielny AGRISEM CULTIPLOW PLATINUM na ramie składanej w pozycji transportowej

AGRISEM DISC-O-MULCH SILVER to agregat ścierniskowy z niezależnymi talerzami

Agregat przedsiewny AGRISEM VIBROGERM umożliwia przeprowadzenie kilku czynności w jednym przejeździe

Agregat zębowy AGROMULCH SILVER sprawdza się zarówno przy powierzchniowej uprawie gleby, w mulczu resztek pożniwnych jak i w głębokiej pracy

Konstrukcja zawieszanego agregatu Agro-Masz AU50, oferowanego przez MARK-ROL, zaprojektowana została, by maszyna uzyskała maksymalną szerokość roboczą

Alfa Plus, nowość w ofercie POM Brodnica, to ciężki typ agregatu talerzowego, o szerokości roboczej dochodzącej do 8 metrów

Kolejną maszyną opartą na koncepcji ramy centralnej, proponowaną przez POM Brodnica, jest agregat Delta Plus, przewidziany do głębokiej pracy – do 35 cm

Opcjonalna przystawka wału ROLMAKO w postaci kultywatora tworzy w efekcie agregat uprawowy wspomagający uprawę przedsiewną

KULTYWATOR UNIWERSALNY U 497 ROLMAKO w razie potrzeby może być 100% agregatem do upraw przedsiewnych, a później agregatem podorywkowym

BRONA TALERZOWA U 652 Rolmako to uniwersalna maszyna do upraw przedsiewnych i podorywkowych

Podaż agre­ga­tów upra­wo­wych jest coraz bogat­sza i doty­czy wyro­bów zarówno kra­jo­wych jak i zagra­nicz­nych. Coraz cie­kaw­szą ofertę mają pol­scy pro­du­cenci, któ­rzy sku­tecz­nie kon­ku­rują ze zna­nymi na świe­cie kon­cer­nami. 
Jest to dyna­micz­nie roz­wi­ja­jąca się grupa sprzętu rol­ni­czego. Użyt­kow­nicy agre­ga­tów, porów­nu­jąc je z uprawą tra­dy­cyjną, doce­niają mniej­sze zuży­cia paliwa, więk­szą wydaj­ność, mniej­sze ugnia­ta­nie gleby i peł­niej­sze wyko­rzy­sta­nie cią­gnika. Moż­li­wo­ści roz­woju tego typu maszyn zwięk­szają się w efek­cie wyko­rzy­sty­wa­nia przez rol­ni­ków cią­gni­ków o dużej mocy. 
Do wyboru są liczne agre­gaty pro­ste, które służą tylko do uprawy roli, oraz zło­żone, czyli zestawy maszyn (narzę­dzi) wyko­nu­ją­cych prace uzu­peł­nia­jące się wza­jem­nie. Do naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych agre­ga­tów z tej grupy należą: upra­wowo-siewne, upra­wowo- nawo­zowe oraz upra­wowo-siewno- nawo­zowe. Agre­gaty czynne budo­wane są na bazie maszyn upra­wo­wych – gle­bo­gry­za­rek, bron wir­ni­ko­wych, obro­to­wych lub waha­dło­wych w zesta­wie z jed­nym lub kil­koma narzę­dziami. Naj­czę­ściej są to włóki, wały stru­nowe lub inne wały o dzia­ła­niu kru­sząco-ugnia­ta­jąco-niwe­lu­ją­cym. Agre­gaty te cha­rak­te­ry­zuje mała pręd­kość robo­cza oraz inten­sywne oddzia­ły­wa­nie na glebę. Typowe zasto­so­wa­nie agre­ga­tów czyn­nych to przed­siewne dopra­wia­nie gleb cięż­kich lub uprawa tzw. bez­płużna. 
Agre­gaty bierne budo­wane są na bazie narzę­dzi upra­wo­wych; naj­czę­ściej sto­so­wane są zęby kul­ty­wa­to­rów, tale­rze bron, wały kru­szące i stru­nowe. Zaletą agre­ga­tów bier­nych jest więk­sza pręd­kość robo­cza, która umoż­li­wia zwięk­sze­nie wydaj­no­ści. 
Agre­gaty uni­wer­salne mają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie, a więc mogą pra­co­wać w róż­nych sys­te­mach uprawy i wyko­ny­wać różne zada­nia upra­wowe (dopra­wia­nie, pod­orywka itp.) Agre­gaty spe­cja­li­styczne są prze­zna­czone do wyko­na­nia jed­nego okre­ślo­nego zada­nia, naj­bar­dziej znane to: agre­gat do uprawy ścier­nisk i agre­gat do siewu poplo­nów. Agre­gaty przy­cze­piane, w odróż­nie­niu od zawie­sza­nych, cha­rak­te­ry­zuje przede wszyst­kim więk­sza liczba maszyn (narzę­dzi) wcho­dzą­cych w skład zestawu a także duża ich masa. 
W upra­wie pożniw­nej domi­nują kul­ty­wa­tory ścier­niskowe. W porów­na­niu z płu­giem pod­oryw­ko­wym zapew­niają one lep­sze wymie­sza­nie ścier­niska i słomy z glebą, co zwięk­sza wsią­ka­nie wody opa­do­wej. Jed­no­cze­śnie – mniej­sze zuży­cie paliwa i więk­szą wydaj­ność z uwagi na więk­szą pręd­kość robo­czą. 
Poni­żej pre­zen­tu­jemy wybrane oferty agre­ga­tów upra­wo­wych. 
AGRO-MASZ – GRASS 300 do użyt­ków zie­lo­nych
Przed­się­bior­stwo AGRO-MASZ Paweł Nowak, pro­du­cent maszyn rol­ni­czych z sie­dzibą w Strzel­cach Małych, dzia­ła­jący od 2006 roku, roz­wija się w nie­zmien­nie szyb­kim tem­pie, każ­dego roku zwięk­szając zatrud­nie­nie oraz pro­duk­cję. 
Jedną z naj­now­szych maszyn tego pro­du­centa jest GR ASS 300 – maszyna prze­zna­czona do pie­lę­gna­cji użyt­ków zie­lo­nych. Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja tj. wało­wa­nie i włó­ko­wa­nie oraz pod­siew lub ponowny siew traw i roślin staje się nie­zbęd­nym zabie­giem do utrzy­ma­nia pola w odpo­wied­niej kon­dy­cji. Jak zapew­niają przed­sta­wi­ciele firmy, pie­lę­gna­cja bez­or­kowa to naj­prost­szy i naj­tań­szy spo­sób na poprawę stanu łąk i pastwisk. Napo­wie­trze­nie gleby ogra­ni­cza paro­wa­nie wody, spulch­nia glebę oraz popra­wia krze­wie­nie się trawy. 
Trzy rzędy zgrze­beł roz­gra­biają trawę, chwa­sty, sfil­co­wa­nia, mech oraz inne pozo­sta­ło­ści i nie­rów­no­ści. Agre­gat zapew­nia znisz­cze­nie płytko zako­rze­nio­nych chwa­stów i samo­sie­wów. Zabieg ten odsła­nia i przy­go­to­wuje glebę do roz­siewu traw. Zgrze­bła jed­no­li­cie prze­gra­biają pozo­sta­ło­ści i płytko spulch­niają wierzch­nią war­stwę gleby oszczę­dza­jąc przy tym czas. 
Dzięki zasto­so­wa­niu wału pry­zma­tycz­nego, gleba zostaje opty­mal­nie spulch­niona i przy­go­to­wana do wysiewu użyt­ków zie­lo­nych. Zęby wału niwe­lują pozo­sta­ło­ści po poprzed­nim użyt­ko­wa­niu gleby. Hydrau­liczna regu­la­cja wału uła­twia dosto­so­wa­nie maszyny do warun­ków panu­ją­cych na polu. 
Agre­gat spraw­dza się w zesta­wie z siew­nikiem SP200. Ziarno dozo­wane jest ze zbior­nika o pojem­no­ści 200 litrów. Wałek wysie­wa­jący prze­nosi mate­riał siewny do ośmio­ka­na­ło­wego roz­dzie­la­cza, skąd pneu­ma­tycz­nie trans­por­to­wany jest do ela­stycz­nych prze­wo­dów wysie­wa­ją­cych, wyko­na­nych z two­rzywa sztucz­nego, zakoń­czo­nych płyt­kami. Za trans­port zia­ren odpo­wie­dzialne są dwie elek­tryczne dmu­chawy wspo­ma­ga­jące. 
Zaletą takiego spo­sobu roz­pro­wa­dza­nia wysie­wa­nego mate­riału jest pew­ność jego rów­no­mier­nego roz­ło­że­nia na polu bez względu na warunki pogo­dowe (wiatr) panu­jące pod­czas wyko­ny­wa­nia zabiegu agro­tech­nicz­nego. 
Wypo­sa­że­nie pod­sta­wowe agre­gatu obej­muje trzy rzędy zgrze­beł, hydrau­liczną regu­la­cję głę­bo­ko­ści pracy i wał pry­zma­tyczny. W opcji prze­wi­dziano listwę zgar­nia­jącą, stop­nie i pode­sty. 
Dane tech­niczne: sze­ro­kość – 3.0 m, waga – 1.400 kg, moc – 90 KM, liczba zgrze­beł – 60 szt, wydaj­ność – 2 ha/h. 
INTER-TECH – BLUE Line głę­boko sięga
– Firma Inter-Tech za cel w roz­woju rynku i tech­niki agre­ga­tów sta­wia sobie dosto­so­wy­wa­nie kon­struk­cji maszyn rol­ni­czych, w tym całej linii BLUE, do indy­wi­du­al­nych wyma­gań użyt­kow­ników – powie­dział nam Karol Gosk, dyrek­tor działu han­dlo­wego. – Mam tutaj na myśli wiel­kość gospo­darstw rol­nych, rodzaj gleb oraz upra­wia­nych roślin. Wiemy rów­nież jak istotna jest kwe­stia wyma­gań ope­ra­to­rów maszyn doty­cząca bez­pie­czeń­stwa i kom­fortu pracy. Powyż­sze ocze­ki­wa­nia speł­niamy, popra­wiając tech­no­lo­gie wyko­naw­cze naszych maszyn oraz sto­su­jąc mate­riały naj­wyż­szej jako­ści. 
Pług dłu­towy agre­gatu Inter-Tech zbu­do­wany jest z masyw­nej ramy nośnej oraz zębów robo­czych, któ­rych liczba jest zależna od sze­ro­ko­ści robo­czej maszyny. Drugą część maszyny sta­nowi zespół wałów kol­cza­stych, które są odpo­wie­dzialne za utrzy­ma­nie odpo­wied­niej głę­bo­ko­ści pracy maszyny oraz kru­sze­nie dużych brył ziemi. 
Maszyna prze­zna­czona jest do głę­bo­kiego spulch­niania pod­gle­bia oraz do inten­sywnej uprawy bez­or­ko­wej. Głę­bo­kość pracy oscy­luje w zakre­sie 15–45 cm. Zale­cana pręd­kość robo­cza to 6–12 km/h. Geome­tria zęba trzy razy zała­ma­nego pozwala na zagłę­bia­nie się nawet w suchej ziemi, prze­bi­cie pode­szwy płuż­nej oraz wymie­sza­nie resz­tek roślin­nych. 
Napowie­trzanie i nawad­nia­nie dol­nych warstw gleby uzy­skane dzięki zasto­so­wa­niu pługa dłu­to­wego zapew­nia zna­ko­mity efekt agro­tech­niczny oraz korzyst­nie wpływa na roz­wój roślin, które mają głęb­szy sys­tem korze­niowy. Maszyna może być z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wana do głę­bo­szo­wa­nia, wyko­ny­wa­nego naj­czę­ściej na gle­bach pod uprawę bura­ków cukro­wych, rze­paku i lucerny. Po zasto­so­wa­niu pługa dłu­to­wego nie ma potrzeby wyko­ny­wa­nia głę­bo­kiej orki i można siać rośliny po zasto­so­wa­niu narzę­dzi dopra­wia­ją­cych. 
KORBANEK – duży wybór marek
Firma Kor­ba­nek Sp. z o. o. posiada bogatą ofertę agre­ga­tów upra­wo­wych. Przez ostat­nie lata ta część oferty ule­gała ewo­lu­cji, co było odpo­wie­dzią na zmie­nia­jące się trendy w tech­no­lo­gii uprawy pola. Agre­gaty upra­wowe w ofer­cie firmy to sze­roka gama marek zarówno pol­skich – Unia Group, Expom Kro­śnie­wice, Man­dam – jak i zachod­nich – Sulky, Agri­sem, Rabe, Gre­go­ire Bes­son, Lem­ken. 
– Z uwagi na obec­ność naszej firmy w całym kraju i obsługę sze­ro­kiego zakresu gospo­darstw obecna oferta maszyn i pro­du­centów pozwala zaspo­koić prak­tycz­nie pełen zakres potrzeb naszych klien­tów – powie­dział Paweł Bawol­ski, dyrek­tor ds. maszyn towa­rzy­szą­cych w fir­mie Kor­ba­nek. – Stały roz­wój kon­struk­cji maszyn upra­wo­wych i opa­ten­to­wa­nia szcze­gól­nych roz­wią­zań wymu­szają stałą ana­lizę ofert i reago­wa­nia na nowo­ści tak, by nasi klienci mieli moż­li­wość peł­nego dopa­so­wa­nia maszyny do swo­ich potrzeb. 
AGRISEM – spulch­niają na całej sze­ro­ko­ści
Cie­kawą ofertę u Kor­banka sta­no­wią agre­gaty fran­cu­skiej marki AGRISEM, która jest lide­rem w kon­struk­cji i sprze­daży maszyn do uprosz­czo­nej tech­no­lo­gii uprawy i siewu. Pro­po­nuje trzy serie maszyn: PLOW – spulch­nia­cze pra­cu­jące na głę­bo­ko­ści od 15 do 50 cm, MULCH – agre­gaty tale­rzowe lub zębowe oraz SEM – siew­niki oraz dys­try­bu­tory nawo­zów. 
W Pol­sce dużą popu­lar­no­ścią, zwłasz­cza wśród gospo­darstw warzyw­ni­czych, a także coraz czę­ściej sadow­ni­ków, cie­szą się spulch­nia­cze samo­dzielne AGRISEM CULTIPLOW. Maszyny te spulch­niają, nawad­niają glebę oraz wzmac­niają jej aktyw­ność. Wystę­pują w sze­ro­ko­ściach robo­czych od 250 do 800 cm. Mogą być skła­dane lub nieskła­dane zawie­szane. Są wypo­sa­żane w opa­ten­to­wane ostrza Agri­sem TCS z odsu­niętą poprzecz­nie koń­cówką, które spulch­niają glebę bez zakłó­ca­nia struk­tury gleby. To jedyne maszyny na rynku spulch­nia­jące zie­mię na całej sze­ro­ko­ści pracy, a nie tylko w ciągu pracy narzę­dzia robo­czego. Zacho­wana jest rów­no­mierna szcze­li­no­wa­tość na całej sze­ro­ko­ści dla uzy­ska­nia jed­no­rod­nego podłoża do prac, gleba jest uno­szona na całej sze­ro­ko­ści, a przy tym można zaosz­czę­dzić nawet 30% na mocy cią­gnika (wg testu prze­pro­wa­dzo­nego przez Szkołę Derval we Fran­cji). 
Spulch­niona zie­mia bez zmian w jej struk­tu­rze ma wiele zalet: jed­no­lite podno­sze­nie, nie­na­ru­szona struk­tura, korzystny prze­pływ wody i powie­trza. 
Dostępne są różne modele spulch­nia­czy CULTIPLOW – serie: SILVER, GOLD i PLATINUM, które róż­nią się od sie­bie sze­ro­ko­ściami robo­czymi, trans­por­to­wymi oraz liczbą ostrzy. 
Spulch­niacz agre­go­wany kom­bi­no­wany COMBIPLOW – to roz­wią­za­nie z tale­rzo­wym sys­te­mem doci­na­nia. Nie tylko spulch­nia glebę, ale także dokład­nie docina resztki pożniwne lub ścier­niska. Rów­no­cze­śnie mie­sza glebę, zapew­niając jej opty­malne paro­wa­nie i pracę dla mikro­or­ga­ni­zmów. Opa­ten­to­wane (jak w modelu CULTIPLOW) roz­wią­za­nie ostrzy z odsu­niętą poprzecz­nie koń­cówką, spulch­nia glebę na całej sze­ro­ko­ści robo­czej bez zakłó­ca­nia struk­tury gleby. Kon­struk­cja maszyny zapo­biega też powsta­wa­niu kolein, w któ­rych gro­ma­dzi się nadmiar wody, daje rów­no­mierną szcze­li­no­wa­tość i nawod­nie­nie gleby. Pozwala rów­nież zaosz­czę­dzić nawet 30% na zuży­ciu mocy. 
Do wyboru jest kika modeli agre­go­wanych spulch­nia­czy AGRISEM o sze­ro­ko­ściach robo­czych: 300, 350 i 400cm. W zależ­no­ści od cię­żaru i struk­tury gleby, firma ofe­ruje modele Silver (dla lżej­szych gleb), Gold (gleby śred­nio zbite) i Pla­ti­num (dla cięż­kich, zbi­tych gleb). Model Gold 4m może być skła­dany hydrau­licz­nie. 
Model COMBIPLOW SILVER o szer. robo­czej 300 cm zapro­jek­to­wany jest do zamo­co­wa­nia i pracy mię­dzy cią­gni­kiem, a na przy­kład siew­nikiem albo broną aktywną. Spulch­niacz opra­co­wuje glebę na głę­bo­ko­ści 37,5 cm przy zabez­pie­cze­niu śru­bo­wym oraz 75 cm przy zabez­pie­cze­niu sprę­ży­no­wym. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wana rama pozwala na uła­twione przej­ście zaczepu WOM dla innych maszyn, np. brony wir­ni­ko­wej. Maszyna może podnieść nawet do 1.500 kg. Aby spulch­nić glebę na sze­ro­ko­ści 3 m wystar­czą cztery ostrza TCS 650 z prze­su­niętą koń­cówką. Wypo­sa­żony w wał kon­troli głę­bo­ko­ści robo­czej, Com­bi­plow Silver może także być uży­wany jako samo­dzielna maszyna. Maks. obcią­że­nie: 1.500 kg. 
DISC-O-MULCH – wszech­stronne i wydajne
Te agre­gaty tale­rzowe-ścier­niskowe AGRISEM cechuje wszech­stron­ność i moż­li­wość wyko­rzy­sty­wa­nia do pracy cały rok. Nadają się do pracy na ścier­niskach, w mul­czu, upra­wach uprosz­czo­nych i pod przed­siew. Agre­gaty tale­rzowe mogą pra­co­wać przy dużej pręd­ko­ści, dzięki czemu ich wydaj­ność jest wysoka. Pole­cane są m.in. do wyrów­ny­wa­nia powierzchni pola. Agre­gaty mogą mul­czo­wać kuku­ry­dzę, mogą także słu­żyć jako mecha­niczna maszyna do pozby­wa­nia się chwa­stów lub współpra­co­wać z siew­nikiem. Wypo­sa­żane są w układ zabez­pie­cze­nia 3D z pia­stą zabez­pie­cza­jącą, umiesz­czoną wewnątrz tale­rza, o dzia­ła­niu wibra­cyj­nym – dzięki oddzia­ły­wa­niu spi­rali o spi­ralę zmniej­sza się zuży­cie. Jest to opa­ten­to­wane roz­wią­za­nie Agri­sem. 
DISC-O-MULCH SILVER to agre­gat ścier­niskowy z nie­za­leż­nymi tale­rzami, zbu­do­wany na moc­nej ramie o pro­filu 100×100 mm oraz wypo­sa­żony w zabez­pie­cze­nie 3D ze sprę­żyną z efek­tem wibra­cyj­nym 30×30 mm. Podob­nie jak w pozo­sta­łych maszy­nach Disc-O-Mulch, podwójny rząd tale­rzy z róż­nymi śred­ni­cami pozwala na dokładne wyrów­na­nie powierzchni. W mode­lach Disc-O-Mulch Silver tale­rze posia­dają śred­nice 510 z przodu oraz 460 z tyłu. Umoż­li­wia to swo­bodny prze­jazd pierw­szego rzędu tale­rzy oraz pozwala na dokładne roz­drob­nie­nie łoża siew­nego przy prze­je­ździe dru­giego rzędu tale­rzy. Disc-O-Mulch Silver wystę­puje w wer­sji na ramie zawie­szanej lub cią­gnio­nej i jest odpo­wied­nią maszyną do powierzch­niowej pracy na gle­bach lek­kich i śred­nich, pra­cu­jąc na głę­bo­ko­ści od 5 do 10 cm. 
VIBROGERM – inten­sywna praca
AGRISEM VIBROGERM to agre­gat przed­siewny, który umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie kilku czyn­no­ści w jed­nym prze­je­ździe. Prze­świt pod ramą wynosi 60 cm, głę­bo­kość robo­cza mie­ści się w prze­dziale od 5 do 15 cm. Agre­gat jest pole­cany do obróbki gleby, na któ­rej była prze­pro­wa­dzona orka. Gleba jest lepiej ocie­plona przed wio­sen­nymi sie­wami. Do wyboru są sze­ro­ko­ści robo­cze: 4, 5 i 6 m. 
Agre­gaty te mogą być wypo­sa­żone w cztery rzędy zębów pro­stych sprę­ży­stych lub w dwa rzędy zębów ze skrzy­dłami. Kon­fi­gu­ra­cja zależy od rodzaju pracy i pozwala na dosto­so­wa­nie agre­gatu przed­siew­nego do warun­ków robo­czych. Z przodu agre­gatu pra­cuje przed­nia włóka Cross-board z hydrau­liczną regu­la­cją głę­bo­ko­ści, która wraz z wałem stru­no­wym o śred­nicy 460 mm umoż­li­wia wyrów­na­nie powierzchni oraz jej roz­drob­nie­nie. W dru­giej kolej­no­ści pra­cują dwa lub cztery rzędy zębów sprę­ży­stych. 
Maszyna spraw­dza się w przy­go­to­wa­niu gleby pod zboża, rze­pak, buraki, oko­powe i inne. W wer­sji czte­ro­rzę­do­wej pozwala na inten­sywną pracę na powierzchni gleby, co wpływa na dobre jej napo­wie­trze­nie oraz ocie­ple­nie przed wysie­wem. 
AGROMULCH – agre­gaty zębowe
Agre­gaty pod­oryw­kowe z zębami i tale­rzami wyrów­nu­ją­cymi AGRISEM AGROMULCH wystę­pują w sze­ro­ko­ściach robo­czych od 300 do 600 cm. Zęby spulch­nia­jące są wypo­sa­żone w skrzy­dła 365 mm z moż­li­wo­ścią demon­tażu. Roz­staw narzę­dzi robo­czych co 30 cm i prze­świt ponad 80 cm umoż­li­wiają powierzch­niowe spulch­nia­nie gleby po żni­wach, pełne pod­cię­cie gleby. Nato­miast po zde­mon­to­wa­niu skrzy­deł moż­liwe jest uzy­ska­nie głę­bo­ko­ści robo­czej do 30 cm. Praca jest jed­no­lita: nastę­puje inten­sywne mie­sza­nie resz­tek pożniw­nych, two­rze­nie jed­no­li­tego mul­czu na całej sze­ro­ko­ści robo­czej i dokładne wyrów­na­nie powierzchni. W ten spo­sób uzy­skuje się lep­szą struk­turę gleby i wła­ściwe jej zagęsz­cze­nie. 
AGROMULCH SILVER to agre­gat ścier­niskowy z dwoma rzę­dami zębów, z zabez­pie­cze­niem śru­bo­wym lub sprę­ży­no­wym. Spraw­dza się zarówno przy powierzch­niowej upra­wie gleby, w mul­czu resz­tek pożniw­nych jak i w głę­bo­kiej pracy. Zakres głę­bo­ko­ści robo­czej roz­ciąga się od uprawy powierzch­niowej do 5 cm aż do pracy na głę­bo­kość do 25 cm. Agre­gat może także być wypo­sa­żony w ostrza z prze­su­niętą koń­cówką, co zapew­nia mu funk­cje spulch­nia­jące glebę a tym samym może być uży­wany przez cały rok. 
Agri­sem MAXIMULCH to połą­cze­nie agre­gatu tale­rzo­wego i spulch­nia­cza, umoż­li­wiające wyko­na­nie róż­nych zabie­gów w trak­cie jed­nego prze­jazdu (one-pass). Taka kom­bi­na­cja daje użyt­kow­nikowi wiele moż­li­wo­ści pod­czas pracy w róż­nych warun­kach gle­bo­wych. Zie­mia jest odpo­wied­nio przy­go­to­wana, wie­lo­po­zy­cyjne ramię ostrzy uła­twia dopa­so­wa­nie maszyny do warun­ków polo­wych. Pozo­stałe roz­wią­za­nia, takie jak zabez­pie­cze­nie 3D 35x35 mm z efek­tem wibra­cji, łoży­ska bez­ob­słu­gowe, naj­więk­sze na rynku SR i SRE, regu­la­cja wyso­ko­ści ostrzy zapew­niająca wła­ściwą głę­bo­kość pracy, wpły­wają na kom­fort pracy. Maszyny cha­rak­te­ry­zują się o bli­sko 30% mniej­szym zapo­trze­bo­wa­niem mocy w sto­sunku do tra­dy­cyj­nego spulch­nia­cza gleby. Opa­ten­to­wa­nym roz­wią­za­niem jest uzy­ski­wa­nie efektu fali, powo­du­ją­cej powsta­wa­nie pio­no­wych szcze­lin, co uła­twia się roz­rost korzeni oraz pod­siąk kapi­larny. 
MARK-ROL – Agro-Masz AU50 – na gleby lek­kie i cięż­kie
Firma Mark-Pol ofe­ruje jako dealer m.in. agre­gat upra­wowy Agro-Masz AU50. To maszyna z auto­ma­tyczną belką zacze­pową, ze spulch­nia­czami śla­dów z płynną regu­la­cją głę­bo­ko­ści i sze­ro­ko­ści, z wałem przed­nim stru­no­wym gład­kim, z czte­rema rzę­dami zębów 32 x 12, dwoma rzę­dami wałów kru­sząco-ugnia­ta­ją­cych i z podwój­nym spulch­nia­czem. 
Kon­struk­cja zawie­sza­nych agre­ga­tów upra­wo­wych zapro­jek­to­wana została, by maszyna uzy­skała mak­sy­malną sze­ro­kość robo­czą. W zależ­no­ści od tej sze­ro­ko­ści, do trans­portu składa się w trzy lub cztery sek­cje. System opiera się na siłow­ni­kach dwu­stron­nego dzia­ła­nia i jest bez­piecz­nie obsłu­gi­wany z pozy­cji ope­ra­tora. 
Układ wałów stru­no­wych o śred­nicy 400 mm sta­nowi sek­cję odpo­wie­dzialną za wstępne wyrów­na­nie poprzecz­nych nie­rów­no­ści gleby. Ostat­nia sek­cja robo­cza maszyny to rów­nież wały stru­nowe zesta­wione jed­nak w układ tan­de­mowy. To zapew­nia dokładne wyrów­na­nie. 
Zesta­wione w czte­rech sek­cjach zęby ze stali sprę­ży­nu­ją­cej dbają o uzy­ska­nie efektu mak­sy­mal­nego roz­kru­sze­nia brył ziemi. Zakoń­czone są redlicz­kami z dwu­stron­nym ostrzem, co auto­ma­tycz­nie wydłuża okres ich użyt­ko­wa­nia. Dzięki odpo­wied­niemu zesta­wieniu odle­gło­ści mię­dzy kolej­nymi bel­kami oraz prze­świtowi nad zie­mią zapew­niają one wła­ściwe efekty pracy zarówno w warun­kach gleb lek­kich, jak i cięż­kich. 
Usta­wie­nie, opty­malnej dla danych warun­ków polo­wych, geo­me­trii pozy­cji robo­czej poszcze­gól­nych pod­ze­spo­łów nie wymaga wiele wysiłku. Głę­bo­kość pracy wałów przed­nich wzglę­dem sek­cji pazu­rów usta­wia się na skali prze­tycz­kami, zaś pozy­cję wałów tyl­nych za pomocą śrub rzym­skich. 
Sze­ro­kość robo­cza wynosi 5 m, liczba zębów – 50 szt., waga – 1.560 kg, wydaj­ność 3,5–6,1 ha/h, głę­bo­kość robo­cza – max 4–13 cm. 
Pom Brod­nica – dla rol­ni­ków wiel­ko­ob­sza­ro­wych 
POM Brod­nica, zaku­piony dwa lata temu przez Kujaw­ską Fabrykę Maszyn Rol­ni­czych z Brze­ścia Kuj. prze­szedł w ostat­nim cza­sie znaczną meta­mor­fozę nie tylko pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym czy pro­duk­cyj­nym, ale rów­nież pod wzglę­dem oferty dla klien­tów. Zarząd firmy sta­wia na roz­wój maszyn pro­fe­sjo­nal­nych, kie­ro­wa­nych szcze­gól­nie do rol­ni­ków wiel­ko­ob­sza­ro­wych. W odpo­wie­dzi na ocze­ki­wa­nia wła­śnie tej grupy zostały stwo­rzone w ubie­głym roku maszyny typu Alfa Plus oraz Delta Plus. Wspól­nym mia­now­ni­kiem dla tych maszyn jest kon­struk­cja oparta na ramie cen­tral­nej wyko­na­nej z pro­fili o dużej śred­nicy. 
Alfa Plus jest cięż­kim typem agre­gatu tale­rzo­wego, któ­rego bra­ko­wało w dotych­cza­so­wej ofer­cie POM. Dostępne sze­ro­ko­ści robo­cze to 3 m (rama sztywna) oraz 4,0, 5,0, 6,0 i 8,0 m (wer­sje roz­kła­dane hydrau­licz­nie). Modele 4,0 – 6,0 są w stan­dar­dzie maszy­nami zawie­sza­nymi (opcjo­nal­nie mogą być wypo­sa­żone jed­nak w wózek trans­portowy) nato­miast model 8,0 H (ofe­ro­wany głów­nie na rynki wschod­nie) w pod­sta­wo­wym wypo­sa­że­niu posiada podwo­zie trans­portowe. W wer­sji pod­sta­wowej znaj­dziemy rów­nież tale­rze 610 mm o gru­bo­ści 6 mm, osa­dzone na pia­stach Kra­śnik (opcjo­nal­nie SKF). Zabez­pie­cze­nie tale­rzy to amor­ty­za­tory gumowe. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje duży roz­staw pomię­dzy przed­nią a tylną sek­cją tale­rzową – 1.200 mm – pozwala to na pracę nawet przy bar­dzo dużej ilo­ści resz­tek pożniw­nych (słomy, kuku­ry­dzy). W stan­dar­dzie nabywca otrzy­muje rów­nież regu­la­cję hydrau­liczną głę­bo­ko­ści pracy na wale dognia­ta­ją­cym (bazo­wym jest wał rurowy 540 mm). W opcji znaj­dziemy poza podwo­ziem trans­portowym (dla 4,0–6,0) całą gamę wałów (np.: V-ring, C-ring, pac­ker, gumowy), zgrze­bła do słomy, przed­nie koła pod­po­rowe, pia­sty SKF czy oświe­tle­nie led. 
Kolejną maszyną opartą na kon­cep­cji ramy cen­tral­nej jest Delta Plus. Ofe­ro­wana jest w sze­ro­ko­ściach 4,0 i 5,0 m (roz­kła­dane hydrau­licz­nie). Maszyna ta prze­wi­dziana jest do głę­bo­kiej pracy – do 35 cm – i ma za zada­nie zastą­pić spulch­nie­nie ziemi, jakie uzy­skuje się dzięki tra­dy­cyj­nej orce. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują skon­stru­owane spe­cjal­nie na potrzeby POM zęby robo­cze – pozwa­lają na głę­boką pene­tra­cję gleby przy sto­sun­kowo niskich opo­rach pracy. Zabez­pie­cze­nie zęba sta­nowi mecha­nizm sprę­ży­nowy, zapew­niający nacisk ok. 550 kg. Za zębami robo­czymi umiej­sco­wiona jest belka z tale­rzami tnąco-mie­szającymi oraz regu­lo­wany hydrau­licz­nie wał robo­czy (rurowy). W opcji znaj­dziemy podwo­zie jezdne, różne wały, przed­nie koła pod­po­rowe i oświe­tle­nie. 
POM zapo­wiada rów­nież w naj­bliż­szym cza­sie kolejną odsłonę maszyn opar­tych na ramie cen­tral­nej. Są one obec­nie w fazie testo­wa­nia – ofi­cjalna pre­miera nastąpi na tego­rocz­nym Agro Show. 
ROLMAKO – użyt­kow­nik „two­rzy” różne maszyny
ROLMAKO ofe­ruje całą gamę wałów upra­wo­wych, prze­zna­czo­nych do pracy na przed­nim ukła­dzie zawie­sze­nia cią­gnika. Wały mogą być podwie­szane rów­nież na tyl­nym trzy­punk­to­wym ukła­dzie zawie­sze­nia. Uni­wer­salna kon­struk­cja ramy pozwala na zamon­to­wa­nie dowol­nego sys­temu wałów. Zasto­so­wa­nie maszyny z przodu cią­gnika zamiast obciąż­ni­ków przed­niej osi zapew­nia uzy­ska­nie lep­szych warun­ków uprawy. Opcjo­nalna przy­stawka w postaci kul­ty­wa­tora two­rzy w efek­cie agre­gat upra­wowy wspo­ma­ga­jący uprawę przed­siewną, zaś kom­bi­na­cja wału i włóki – narzę­dzie do prac upra­wo­wych nastę­pu­ją­cych po orce. Podwójny wał tale­rzowy Twin Disc to naj­bar­dziej agre­sywna pro­po­zy­cja na przedni TUZ cią­gnika. Spraw­dza się w pra­cach przed­siewnych po orce oraz w pra­cach pożniw­nych na ścier­niskach jako dodat­kowe wspar­cie dla kul­ty­wa­to­rów pod­oryw­ko­wych i bron tale­rzowych. 
KULTYWATOR UNIWERSALNY U 497 to czte­ro­bel­kowy agre­gat upra­wowo-ścier­niskowy wypo­sa­żony w wibru­jące zęby, które roz­gar­niają i mie­szają glebę z reszt­kami roślin i napowie­trzają ją. Znaj­duje sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w upra­wie. W razie potrzeby może być 100% agre­gatem do upraw przed­siewnych, a póź­niej agre­gatem pod­oryw­ko­wym. Odpo­wied­nio długa kon­struk­cja umoż­li­wia dużą prze­pu­sto­wość pod­czas uprawy. Uni­wer­salne zęby pozwa­lają na głę­bo­kie spulch­nia­nie gleby oraz płytką uprawę ścier­niska, co pozwala opty­mal­nie wyko­rzy­stać maszynę pod­czas wielu zabie­gów. 
BRONA TALERZOWA U 652 to uni­wer­salna maszyna do upraw przed­siewnych i pod­oryw­ko­wych. Brona z odstę­pem mię­dzy tale­rzami 90 cm i zabez­pie­cze­niem gumo­wym 40x180 mm, stan­dar­dowo wypo­sa­żona jest w tale­rze OFAS 560 mm, bez­ob­słu­gowe pia­sty i hydrau­liczną regu­la­cję głę­bo­ko­ści. Maszyna może zostać wypo­sa­żona we wszyst­kie narzę­dzia umoż­li­wiające szybką i jako­ściową uprawę, tzn. zgrze­bło pal­cowe mię­dzy tale­rzami zatrzy­mu­jące ścier­nisko, aby prze­ciw­dzia­łać zato­rom, a także zgrze­bło sprę­ży­nowe tylne, które roz­ciąga słabo roz­pro­szoną po kom­baj­nie słomę na całej sze­ro­ko­ści uprawy. Wytrzy­mała kon­struk­cja, sys­tem ochrony ramy maszyny i ele­men­tów robo­czych w połą­cze­niu z nie­spo­ty­ka­nie mocną słu­picą tale­rza, czyni z tej brony narzę­dzie do uprawy na dłu­gie lata eks­plo­ata­cji. 
Firma ofe­ruje także ciężką BRONĘ ŚCIERNISKOWĄ U 671 PRO. Masywna, z odstę­pem mię­dzy tale­rzami 105 cm, według pro­du­centa pora­dzi sobie wszę­dzie tam, gdzie gleba szybko wysy­cha i jest twardo, a kla­syczne narzę­dzia się nie spraw­dzają. Nadaje się do uprawy pod­oryw­kowej zastę­pu­ją­cej orkę. Ciężka rama gwa­ran­tuje docią­że­nie każ­dego tale­rza OFAS o śred­nicy 620 mm. U671 PRO to maszyna pół­za­wie­szana, w któ­rej oś trans­portowa umiej­sco­wiona jest przed wałem dopra­wia­ją­cym. Trzy­czę­ściowa rama pozwala na lep­szy roz­kład cię­żaru spo­czy­wa­ją­cego na maszy­nie, skrzy­dła brony są lżej­sze. Taka budowa pozwala na odsu­nię­cie wału środ­ko­wego do tyłu, dzięki czemu wały zacho­dzą na sie­bie. W sto­sunku do wałów mon­to­wa­nych w jed­nej linii taka kon­struk­cja wyeli­mi­no­wała moż­li­wość zato­rów.