Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia: Nokian Tyres
Agro Expo, 2018(3)
z dnia 2018-09-14

Bezzałogowy ciągnik Valtra pobił rekord świata w prędkości odśnieżania

Pojazd na oponach Nokian usunął śnieg przy prędkości 73,171 km/h

Bieżnik w oponach Nokian Hakkapeliitta TRI został specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia większej stabilności na zamarzniętych i zaśnieżonych powierzchniach

Nokian Tyres we współ­pracy z firmą Val­tra usta­no­wił rekord świata w odśnie­ża­niu toru zauto­ma­ty­zo­wa­nym trak­to­rem. Rekord został osią­gnięty w marcu 2018 r. przy uży­ciu bez­za­ło­gowego trak­tora Val­tra T254 Versu wypo­sa­żo­nego w opony Nokian Hak­ka­pe­liitta TRI. Trak­tor usu­nął śnieg na zamknię­tej dro­dze w połu­dnio­wej Fin­lan­dii osią­ga­jąc pręd­kość 73,171 km/h (45,466 mph). Dopiero teraz firma Nokian pochwa­liła się tym wyczy­nem. 
Model Val­tra T254 Versu, odz­na­czony tytu­łem Trak­tora Roku 2018, jest wysoce ceniony zarówno przez dostaw­ców jak i rol­ni­ków ze względu na sze­roki wachlarz zasto­so­wań m.in. w leśnic­twie, a także do prac rol­ni­czych oraz kon­ser­wa­cyj­nych w mia­stach. T254 Versu jest stan­dar­dowo wypo­sa­żony w inno­wa­cyjny inter­fejs Smar­tTo­uch, który, choć nie przy­czy­n   ił się do osią­gnię­cia rekordu, jest ceniony przez użyt­kow­ni­ków za nie­zwy­kłą intu­icyj­ność. 
„Podło­kiet­nik Smar­tTo­uch dzięki łatwej obsłu­dze zachę­cił wielu naszych klien­tów do inwe­sto­wa­nia w tech­no­lo­gie, które do tej pory uwa­żali za zbyt skom­pli­ko­wane lub wygodne, ale nie­ko­niecz­nie nie­zbędne w pracy, takie jak auto­ma­tyczne pro­wa­dze­nie, zarzą­dza­nie zada­niami czy tele­me­tria – komen­tuje Mikko Lehi­ko­inen, dyrek­tor ds. mar­ke­tingu Val­tra EME. – Jed­no­cze­śnie obser­wu­jemy rosnące zapo­trze­bo­wa­nie na nowe tech­no­lo­gie zwięk­sza­jące wydaj­ność które są zin­te­gro­wane z ist­nie­ją­cymi sys­te­mami bizne­so­wymi. Zależy nam, aby pozo­stać w czo­łówce firm ofe­ru­ją­cych inno­wa­cyjne tech­no­lo­gie jako ele­ment wypo­sa­że­nia cią­gni­ków. 
Rekord pręd­ko­ści został usta­nowiony w kon­tro­lo­wa­nych warun­kach przy udziale zespo­łów badaw­czych obu firm. Pojazdy bez­za­ło­gowe cie­szą się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem przed­sta­wi­cieli róż­nych branż takich jak logi­styka, maszyny dro­gowe czy rol­nic­two. Val­tra, będąc czo­ło­wym skan­dy­naw­skim pro­du­cen­tem trak­to­rów, posiada ogromne doświad­cze­nie w pro­duk­cji maszyn prze­zna­czo­nych do prac w nie­zwy­kle niskich tem­pe­ra­tu­rach. Dane zebrane dzięki osią­gnię­ciu rekordu pręd­ko­ści zostaną wyko­rzy­stane w przy­szłych bada­niach przy­czy­nia­jąc się do dal­szego roz­woju tech­no­lo­gii pojaz­dów bez­za­ło­go­wych. 
Poru­sza­nie się trak­to­rem z zamo­co­wa­nym z przodu płu­giem po śli­skiej nawierzchni prze­kra­cza­jąc przy tym stan­dar­dową pręd­kość sta­nowi duże obcią­że­nie zarówno dla pojazdu jak i opon. Bież­nik w opo­nach Nokian Hak­ka­pe­liitta TRI został spe­cjal­nie zapro­jek­to­wany w celu zapew­nie­nia więk­szej sta­bil­no­ści na zamar­z­nię­tych i zaśnie­żo­nych powierzch­niach. 
– Prze­wi­dy­wal­ność zacho­wa­nia i dobre pro­wa­dze­nie opon Nokian Hak­ka­pe­liitta TRI w połą­cze­niu ze świetną przy­czep­no­ścią spra­wiają, że model ten jest nie­zwy­kle popu­larny w sezo­nie zimo­wym – mówi Toni Sil­fver­berg, szef działu sprze­daży i mar­ke­tingu Nokian Heavy Tyres doda­jąc: – To wła­śnie te cechy przy­czy­niły się do pobi­cia rekordu. 
Jest to już drugi rekord świata usta­nowiony przez duet Nokian Tyres i Val­tra przy ujem­nych tem­pe­ra­tu­rach. W 2015 roku te dwie fiń­skie firmy połą­czyły siły z raj­dową legendą Juhą Kank­ku­ne­nem, co zaowo­co­wało usta­nowieniem aktu­al­nego rekordu pręd­ko­ści w jeździe trak­to­rem po lodzie – 130,165 km/h do czego wyko­rzy­stano trak­tor Val­tra T234 Versu z zamon­to­wa­nymi opo­nami Nokian Hak­ka­pe­liitta TRI.