Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: Ursus
Agro Expo, 2018(7)
z dnia 2018-09-14

Ciągnik dla laureatów

Rozstrzygnięto XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

Laureaci otrzymują jako nagrodę ciągnik rolniczy Ursus C-380

Cen­tralna Komi­sja Kon­kur­sowa wyło­niła zwy­cięz­ców tego­rocz­nej, XVI edy­cji Kon­kursu Bez­pieczne Gospo­dar­stwo Rolne. Za naj­bez­piecz­niej­sze w kraju uznano gospo­darstwo Pań­stwa Agaty i Zbi­gniewa Przy­jem­skich z Kamień­czyc w woj. świę­to­krzy­skim. Lau­re­aci otrzy­mują nagrodę Pre­zesa KRUS – cią­gnik rol­ni­czy Ursus C-380 o mocy 55 KW. 
Orga­ni­za­to­rami kon­kursu byli: Mini­ster­stwo Rol­nic­twa i Rozwoju Wsi;
Kasa Rol­ni­czego Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­nego; Pań­stwowa Inspek­cja Pracy i
Agen­cja Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa. Odby­wał się on pod patro­na­tem hono­ro­wym Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzeja Dudy
Reali­za­cję Kon­kursu wspie­rały samo­rządy tery­to­rialne, jed­nostki ochot­ni­czej straży pożar­nej, poli­cji, izby rol­ni­cze, ośrodki doradz­twa rol­ni­czego, orga­ni­za­cje zawo­dowe i spo­łeczne rol­ni­ków oraz pro­du­cenci środ­ków pro­duk­cji dla rol­nic­twa. 
Uro­czy­sta gala kon­kur­sowa odbę­dzie się 21 wrze­śnia br. pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów AGRO SHOW w Bed­na­rach k. Pozna­nia. Orga­ni­za­to­rzy zapra­szają lau­re­atów kon­kursu, ich rodziny i gości oraz fun­da­to­rów nagród. 
Celem Kon­kursu była pro­mo­cja zasad ochrony zdro­wia i życia w gospo­darstwach rol­nych. Udział w nim brały osoby peł­no­let­nie pro­wa­dzące pro­duk­cyjną dzia­łal­ność rol­ni­czą i ubez­pie­czone w KRUS. Kon­kurs prze­bie­gał w trzech eta­pach: regio­nal­nym, woje­wódz­kim i cen­tral­nym. W XVI edy­cji zgło­szono 1 087 gospo­darstw indy­wi­du­al­nych (o 66, czyli o 6,5% wię­cej niż w roku ubie­głym). Więk­szość sta­no­wią gospo­darstwa rolne o powierzchni 0–50 ha (było ich 824, tj. 77,5% ogółu zgło­szo­nych), w tym mie­szany pro­fil pro­duk­cji pro­wa­dzi 453 gospo­darstw, tj. 41,7%. 
W finale uczest­ni­czyło: 10 gospo­darstw z pro­duk­cją roślinną, z czego w trzech upra­wiano warzywa, a w jed­nym pro­wa­dzono pro­duk­cję sadow­ni­czą; dwa z hodowlą trzody chlew­nej; dwa z hodowlą dro­biu; jedno z hodowlą bydła
mię­snego i jedno z hodowlą owiec. 
Komi­sje kon­kur­sowe spraw­dziły: orga­ni­za­cję obej­ścia i podwó­rza gospo­darstwa; ład i porzą­dek w obrę­bie podwó­rza, zabu­do­wań i sta­no­wisk pracy; stan tech­niczny budyn­ków inwen­tar­skich i gospo­dar­czych; stan tech­niczny maszyn, urzą­dzeń i narzę­dzi sto­so­wa­nych w gospo­darstwie rol­nym; warunki obsługi i byto­wa­nia zwie­rząt gospo­dar­skich; wypo­sa­że­nie w ubra­nia robo­cze i środki ochrony oso­bi­stej; prze­cho­wy­wa­nie środ­ków ochrony roślin i innych sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych; este­tykę gospo­darstw; zasto­so­wane roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne, tech­no­lo­giczne i tech­niczne wpły­wa­jące
na bez­pie­czeń­stwo osób pra­cu­ją­cych i prze­by­wa­ją­cych w gospo­darstwie rol­nym. 
W oce­nie komi­sji wszyst­kie fina­łowe gospo­darstwa rolne wyróż­niał: ład i porzą­dek w obej­ściu, dobrze zapla­no­wane i utrzy­mane oraz oświe­tlone ciągi komu­ni­ka­cyjne, bar­dzo dobry stan tech­niczny sto­so­wa­nych maszyn i urzą­dzeń, wła­ści­wie wypo­sa­żone w narzę­dzia warsz­taty, dba­łość i posza­no­wa­nie dla
śro­do­wi­ska natu­ral­nego. Więk­szość oce­nia­nych gospo­darstw była przez lata budo­wana przez wie­lo­po­ko­le­niowe rodziny. 
Cen­tralna Komi­sja Kon­kur­sowa wyło­niła zwy­cięz­ców tego­rocz­nej edy­cji. Za naj­bez­piecz­niej­sze gospo­darstwo rolne w kraju uznano gospo­darstwo Pań­stwa Agaty i Zbi­gniewa Przy­jem­skich z Kamień­czyc w woj. świę­to­krzy­skim. Lau­re­aci otrzy­mują nagrodę Pre­zesa KRUS – cią­gnik rol­ni­czy Ursus C- 380 o mocy 55 KW.