Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Agro Expo, 2018(10)
z dnia 2018-09-14

Komponenty dla profesjonalistów

Automatyczny zaczep sworzniowy ze wskaźnikiem stanu zapięcia zainstalowanym w kabinie kierowcy – RO*865D

Uniwersalna noga zrzutowa z dwubiegowym mechanizmem napędowym do stabilizacji przyczep centralnoosiowych CF1560700RA9

Szyna do zaczepów z regulacją wysokości do szerokiej gamy traktorów, zintegrowana z zaczepem kulowym KS80

Obrotnica KLKHE12L

Manualny zaczep sworzniowy z regulacją wysokości – RO*810D

Dyszel trójkątny do przyczepy o masie całkowitej do 27 t – GNZ 27

Zaczep kulowy KS80 z regulacją wysokości – ROE74L0

Firma JOST jest zna­nym, sys­te­mo­wym dostawcą wyso­kiej jako­ści kom­po­nen­tów nie tylko do pojaz­dów użyt­ko­wych, ale rów­nież sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów do pojaz­dów rol­ni­czych: trak­to­rów, przy­czep i maszyn rol­ni­czych. 
W gru­pie JOST – oprócz stan­dar­do­wych pro­duk­tów takich jak obrot­nice do przy­czep, sio­dła sprzęgu czy nogi pod­po­rowe, znaj­dują się obec­nie pro­dukty tak zna­nych na ryn­kach marek jak ROCKINGER, TRIDEC czy EDBRO. 
W ciągu ponad 60 lat ist­nie­nia JOST zgro­ma­dził doświad­cze­nie pozwa­la­jące zaofe­ro­wać pro­dukty zna­cząco uła­twia­jące codzienną eks­plo­ata­cję pojaz­dów i podno­szące bez­pie­czeń­stwo pracy. 
Od 2001 roku, kiedy JOST zaku­pił firmę ROCKINGER w jego ofer­cie znaj­dują się róż­nego rodzaju zaczepy holow­ni­cze zróż­ni­co­wane pod wzglę­dem dopusz­czal­nych para­me­trów obcią­że­nio­wych, takich jak nacisk sta­tyczny – S (t) oraz siła uciągu – D (kN).  Wszyst­kie zaczepy ROCKINGER są dostępne z dwoma rodza­jami sprzę­ga­nia: ręcz­nym lub auto­ma­tycz­nym, przy czym obsługa manu­alna wymaga uży­cia tylko jed­nej ręki, więc druga może być wyko­rzy­stana do jesz­cze innej czyn­no­ści, choćby poma­ga­nia kie­rowcy cią­gnika przy cofa­niu. 
Stan­dar­dem w pojaz­dach cią­gnio­nych są zaczepy mon­to­wane na 4-otwo­ro­wej flan­szy o roz­stawie śrub: 120x50 mm, 140x80 mm lub 160x100 mm dla naj­cięż­szych pojaz­dów. 
Na pol­skim rynku najczę­ściej spo­ty­ka­nymi są zaczepy manu­alne serii RO*810B, moco­wane za pomocą flan­szy. Więk­szość pro­du­cen­tów przy­czep rol­ni­czych ofe­ruje te zaczepy w stan­dar­do­wym wypo­sa­że­niu, głów­nie ze względu na dobrą rela­cję jako­ści do ceny. 
Zaczep serii RO*810B posiada obro­tową gło­wicę i swo­rzeń o śred­nicy 30,2 mm. W przy­padku tego zaczepu war­tość dopusz­czal­nych obcią­żeń sięga D=89,3 kN (roz­staw otwo­rów 160x100) i pozwala na zasto­so­wa­nie w przy­czepach o masie cał­ko­wi­tej do 18 t. Rozwią­za­nie z obro­tową gło­wicą zna­ko­mi­cie spraw­dza się pod­czas eks­plo­ata­cji zestawu na nie­rów­nym tere­nie. Inną bar­dzo ważną zaletą zaczepu RO*810B jest moż­li­wość współ­pracy z dys­zlami wypo­sa­żo­nymi w różne koń­cówki, zarówno o śred­nicy 40, jak i 50 mm (DIN11026, DIN 11043, DIN74053, DIN74054). Jed­nakże w przy­padku takich połą­czeń trzeba liczyć się z nieco mniej­szym kom­fortem jazdy i wyczu­wal­nymi szarp­nię­ciami. Spo­wo­do­wane jest to luzem mię­dzy sworz­niem a koń­cówką dys­zla, który jed­nak jest bar­dzo ważny, bo pozwala na łatwe sprzę­gnię­cie przy­czep nawet, gdy znaj­dują się na nieco innych pozio­mach podłoża. 
Zaczepy auto­ma­tyczne są z reguły ofe­ro­wane przez pro­du­cen­tów przy­czep za dopłatą. Można podzie­lić je na dwie główne grupy: ze sworz­niem cylin­drycznym o śred­nicy 30,6 mm (zaczepy serii RO*855B) oraz ze sworz­niem barył­ko­wym o śred­nicy 38 mm (zaczepy serii RO*865B, RO*841B i RO*846B). Oba rodzaje są prze­zna­czone do współ­pracy z oczkiem dys­zla o śred­nicy 40 mm, ale zapew­niają odmienne wła­ści­wo­ści użyt­kowe. Swo­rzeń barył­kowy ofe­ruje kom­fort jazdy typowy dla pojaz­dów dro­go­wych, gorzej spraw­dza się na nie­rów­nym tere­nie. Prze­ci­wień­stwem jest swo­rzeń cylin­dryczny, który jest bar­dziej ela­styczny w sto­sunku do rodzaju podłoża, ale daje gor­sze rezul­taty pod­czas jazdy z wyż­szymi pręd­ko­ściami na dro­gach utwar­dzo­nych. 
Można wyróż­nić dwa spo­soby zwal­nia­nia sworz­nia. W pierw­szym sys­te­mie koń­cówka dys­zla musi dotknąć wysta­ją­cej główki sworz­nia (RO*841B), w dru­gim – naci­snąć spe­cjalną dźwi­gnię znaj­dującą się w tyl­nej czę­ści zaczepu (RO*855B, RO*865B oraz RO*846B). Na róż­nych podło­żach użyt­ko­wa­nia zestawu lepiej spraw­dza się mecha­nizm dźwi­gniowy, bo wysta­jąca główka sworz­nia może utrud­niać roz­łą­cze­nie pojaz­dów. 
Grupę zacze­pów prze­zna­czo­nych do trak­to­rów w sto­sunku do kom­po­nen­tów wyko­rzy­sty­wa­nych w przy­czepach rol­ni­czych wyróż­nia spo­sób ich moco­wa­nia. Zamiast flan­szy sto­so­wane są tu spe­cjalne szyny przy­krę­cane do kor­pusu skrzyni bie­gów cią­gnika. Tym spo­so­bem mamy moż­li­wość uży­wa­nia róż­nych zacze­pów i łatwą regu­la­cję wyso­ko­ści sys­temu. Firma ROCKINGER ofe­ruje w tym zakre­sie sze­roką gamę szyn do więk­szo­ści marek trak­to­rów spo­ty­ka­nych na pol­skim rynku – BELARUS, CASE, CLASS, DEUTZ, AGCO FENDT, JCB, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, McCORMICK, NEW HOLLAND, VALTRA. Ofertę do trak­to­rów uzu­peł­niają zaczepy manu­alne ze sworz­niem (RO*810D), auto­ma­tyczne ze sworz­niem cylin­drycznym (RO*830D, RO*855D) oraz barył­ko­wym (RO*838 i RO*865D) oraz pełna gama zacze­pów z kulą o śred­nicy Ø80 (RO*825A, ROE74L0), któ­rych zale­tami są: duży kom­fort użyt­ko­wa­nia ze względu na brak luzu pomię­dzy kulą zaczepu a główką koń­cówki dys­zla oraz dużo więk­sze dopusz­czalne obcią­że­nia sta­tyczne do S=4 (t). Wśród sprzę­gów sworz­nio­wych na szcze­gólną uwagę zasłu­gują nowe sprzęgi RO*855D/RO*865D, które mogą być dostar­czane ze wskaź­ni­kiem stanu zapię­cia zain­sta­lo­wa­nym w kabi­nie kie­rowcy (łącz­ność bez­prze­wo­dowa), co w istotny spo­sób podnosi bez­pie­czeń­stwo eks­plo­ata­cji. 
Nie­ro­złącz­nym ele­men­tem przy­czep rol­ni­czych są dys­zle, które JOST pro­du­kuje w Pol­sce w fabryce w Nowej Soli. Naj­po­pu­lar­niej­szy dys­zel trój­kątny jest ofe­ro­wany w czte­rech kate­go­riach: GNZ 9,4 GNZ 18, GNZ 27 i GNZ 40 prze­zna­czo­nych do róż­nych przy­czep odpo­wied­nio dla pojaz­dów o masie cał­ko­wi­tej 9, 18, 27 i 40 t. Dyszle te mają homo­lo­ga­cję zgodną z dyrek­ty­wami unij­nymi i speł­niają wytyczne regu­la­minu 55. Euro­pej­skiej Komi­sji Gospo­dar­czej, co umoż­li­wia eks­port pojaz­dów z kom­po­nen­tami JOST poza UE. Dla zapew­nie­nia jak naj­lep­szej ochrony anty­ko­ro­zyj­nej każdy dys­zel jest pokry­wany war­stwą KTL. Poza stan­dar­do­wymi wyko­na­niami zakład w Nowej Soli wytwa­rza rów­nież dys­zle z odsa­dze­niem, kom­pen­su­jące róż­nice pozio­mów mię­dzy zacze­pem holow­ni­czym a punk­tami moco­wa­nia dys­zla w przy­czepie – mak­sy­mal­nie do 400 mm. Dostępne są też dys­zle z regu­la­cją wysuwu oraz serii GZY o kształ­cie zbli­żo­nym do litery Y. Te ostat­nie zapew­niają więk­szy pro­mień skrętu, dzięki czemu znaj­dują zasto­so­wa­nie nie tylko w rol­nic­twie, ale rów­nież w prze­my­śle drzew­nym. 
Do każ­dego dys­zla ofe­ro­wane są różne rodzaje koń­có­wek. Zwy­kle są one przy­spa­wane, ale ist­nieją też połą­cze­nia śru­bowe obu ele­men­tów, np. przy dys­zlach przy­czep cen­tral­no­osio­wych. Podob­nie jak u innych pro­du­cen­tów takich ele­men­tów, nie ma moż­li­wo­ści samo­dziel­nej wymiany przy­spa­wanej koń­cówki. Jeśli nastąpi jej uszko­dze­nie bądź nadmierne wyro­bie­nie otworu, należy wymie­nić cały dys­zel z uwagi na bar­dzo duży wpływ tego ele­mentu na bez­pie­czeń­stwo jazdy i jakie­kol­wiek próby inge­ren­cji w jego kon­struk­cję mogą gro­zić poważ­nymi kon­se­kwen­cjami. W celu prze­dłu­że­nia żywot­no­ści dys­zla w otwo­rze jego kocówki oraz w uchach po stro­nie przy­czepy mon­to­wane są wymienne tuleje. 
Sztan­da­ro­wym pro­duk­tem JOST od początku jego ist­nie­nia jest obrot­nica. W ofer­cie znaj­dują się obrot­nice w całym zakre­sie obcią­żeń, jakie wystę­pują w przy­czepach o nośno­ści od 750 kg do 25 t. W rol­nic­twie najczę­ściej są wyko­rzy­sty­wane obrot­nice serii KLKHE z flan­szami pier­ścieni skie­ro­wa­nymi w tę samą stronę. Maja one zasto­so­wa­nie przy obcią­że­niu osio­wym mię­dzy 6 a 12 t. Jed­nym z najczę­ściej uży­wa­nych wyro­bów w tym zakre­sie jest obrot­nica KLK HE 12L. Mają one śred­nicę 1100 mm i dopusz­czalne obcią­że­nie równe 9 t. Swoja popu­lar­ność wśród pro­du­cen­tów zawdzię­cza sze­ro­kiej gamie moż­li­wo­ści zasto­so­wań, co pozwala na uni­fi­ka­cję wyko­rzy­sty­wa­nych kom­po­nen­tów, a zatem przy­spie­sza mon­taż i pozwala na ogra­ni­cze­nie zapa­sów maga­zy­no­wych. Obrot­nice o nośno­ści powy­żej 25 t np. serii KDL900W, czę­sto wystę­pują w pojaz­dach leśnych. Cha­rak­te­ry­zują się one spe­cjal­nymi uszczel­nie­niami, które chro­nią new­ral­giczne ele­menty zespołu przed uszko­dze­niami i zanie­czysz­cze­niami. 
Stan­dar­do­wym wypo­sa­że­niem obrot­nic JOST są wypro­wa­dze­nia punk­tów sma­row­ni­czych w jedno, łatwo dostępne miej­sce, albo układ pozwa­la­jący na podłą­cze­nie zespołu do cen­tral­nego sma­ro­wa­nia. Takie roz­wią­za­nie zna­cząco uła­twia i przy­śpie­sza obsługę pojazdu. Warto zwró­cić uwagę na prak­tyczny spo­sób moco­wa­nia obrot­nicy do ramy pojazdu za pomocą śrub radeł­ko­wych i paso­wa­nych otwo­rów nawier­co­nych w obu pier­ścieniach. Taka metoda wyklu­cza koniecz­ność sto­so­wa­nia sto­pe­rów, dzięki czemu skró­cony jest pro­ces pro­duk­cji i zapew­niona więk­szą dokład­ność mon­tażu. 
Dobie­ra­jąc obrot­nicę zawsze trzeba brać pod uwagę nie tylko samą ładow­ność przy­czepy, ale rów­nież jej masę wła­sną. 
JOST od lat koja­rzony jest z nogami pod­po­ro­wymi. W rol­nic­twie najczę­ściej sto­so­wane są nogi serii CF. Mają one kon­struk­cję kom­bi­no­waną, co ozna­cza że obej­mują cześć zrzu­tową (150 + 200 mm) oraz dwu­bie­gowy mecha­nizm podno­sze­nia (470 mm). Taka budowa pozwala osią­gnąć bar­dzo dużą regu­la­cję skoku pod­pory prze­kra­cza­jącą 800 mm, a jed­no­cze­śnie kom­pak­tową budowę całego zespołu. 
Pisząc o JOST nie można pomi­nąć hydrau­licz­nych zawie­szeń off-roado­wych marki Tri­dec, które ofe­ro­wane są do przy­czep obję­to­ścio­wych. Zawie­sze­nia hydrau­liczne typu HD-O / MD-O znaj­dują zasto­so­wa­nie do prze­wozu wyjąt­kowo cięż­kich ładun­ków poza utwar­dzo­nymi dro­gami, gdzie poza dużym obcią­że­niem i sta­bil­no­ścią jazdy ważny jest rów­nież kom­fort, zdol­ność manew­ro­wa­nia i łatwość kon­ser­wa­cji /utrzy­ma­nia. W najbar­dziej zaawan­so­wa­nych roz­wią­za­niach można m.in. regu­lo­wać wyso­kość pojazdu czy ste­ro­wać kołami zapew­niając np. jak naj­mniej­szy pro­mień skrętu. 
JOST inten­syw­nie roz­bu­do­wuje swoją sieć sprze­daży czę­ści  do pojaz­dów rol­ni­czych. Aktu­alną listę naszych Part­ne­rów Han­dlo­wych w tym zakre­sie znajdą Pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej: www.jost-pol­ska.pl w zakładce „Sieć han­dlowa i ser­wi­sowa”.