Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Agro Expo, 2018(2)
z dnia 2018-09-14

ROLNICTWO PRECYZYJNE

Podwójny łańcuch * Spread Smart 1020p * GPS
Firma POMOT Chojna jako jedyna w Euro­pie ofe­ruje przy­cze­piane roz­siewacze z podwój­nym prze­no­śni­kiem łań­cuchowym ste­ro­wane za pomocą kom­pu­tera i sys­temu GPS zgod­nego z pre­cy­zyj­nym rol­nic­twem. 
Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia Twin Chain jako jedyna pozwala na pełną kon­trolę nad dozo­wa­nym do wysiewu mate­ria­łem z dwóch stron roz­sie­wa­nia. Podwójny łań­cuch i hydrau­licz­nie napę­dzane tale­rze roz­siewające pozwa­lają na auto­ma­tyczną regu­la­cję dawki nawozu i sze­ro­ko­ści roz­sie­wa­nia do 40 metrów (indy­wi­du­al­nie dla pra­wej i lewej strony) za pomocą ste­row­nika zamon­to­wa­nego w roz­siewaczu, współ­pra­cu­ją­cego z kom­pu­te­rem w kabi­nie cią­gnika i czuj­nika GPS. 
ŁAŃCUCH
Łań­cuch jest naj­lep­szym „pozy­tyw­nym” prze­no­śni­kiem wysie­wa­nego mate­riału tzn. zawsze pre­cy­zyj­nie podaje mate­riał do wysiewu. 
 • nie wymaga kali­bra­cji roz­sie­wa­cza przed roz­siewaniem
 • 100% dokład­no­ści wysie­wa­nej dawki po usta­wie­niu według tabeli wysiewu 
 • łań­cuch nie śli­zga się po podło­dze roz­sie­wa­cza gwa­ran­tu­jąc nie­zmienną dawkę
 • nie zosta­wia mate­riału na dnie zbior­nika dzięki pły­cie teflo­no­wej
 • mini­mum 10 lat bez­a­wa­ryj­nej pracy 
 • roz­siewa każdy mate­riał – nawóz, wapno, pomiot kurzy, kom­post i inne
TALERZE
Hydrau­licz­nie napę­dzane dwa tale­rze roz­siewające gwa­ran­tują rów­no­mierną pracę. 
 • indy­wi­du­alna regu­la­cja pręd­ko­ści tale­rzy umoż­li­wia róż­no­rodną sze­ro­kość wysiewu
 • indy­wi­du­alna regu­la­cja sze­ro­ko­ści pracy ofe­ruje obu­stronny wysiew gra­niczny
 • moż­li­wość zwięk­sze­nia i zmniej­sze­nia sze­ro­ko­ści wysiewu umoż­li­wia wysie­wa­nie w nie­do­stęp­nych miej­scach
 • cztery łopatki roz­siewające tale­rzy dwu­krot­nie szyb­ciej (czę­ściej) wyrzu­cają nawóz i wapno
 • tra­pe­zowy kształt wysiewu umoż­li­wia sia­nie z tzw. małą zakładką, co umoż­li­wia ide­alne wysia­nie mate­riału przy wysie­wie gra­nicznym (cały mate­riał tra­fia na pole do jego gra­nicy) 
 • zasto­so­wa­nie tale­rzy o kon­struk­cji umoż­li­wiającej roz­siewanie nawo­zów, wapna, pomiotu kurzego, kom­postu
TWIN CHAIN
Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia podwój­nego łań­cucha Twin Chain ste­ruje 
indy­wi­du­al­nie pra­wym i lewym łań­cu­chem, co w połą­cze­niu z indy­wi­du­al­nie ste­ro­wa­nymi tale­rzami roz­siewającymi zapew­nia naj­lep­szą dostępną na rynku moż­li­wość ste­ro­wa­nia wysie­wa­nego mate­riału w przy­cze­pia­nych roz­sie­wa­czach. 
Co to ozna­cza w prak­tyce?
 • wraz ze zmianą sze­ro­ko­ści pracy auto­ma­tycz­nie zmie­niają się pręd­ko­ści obro­towe tale­rzy roz­siewających oraz pręd­ko­ści prze­su­wa­nia się łań­cuchów prze­no­śnika łań­cuchowego
 • daje moż­li­wość zmiany sze­ro­ko­ści roz­sie­wa­nia bez zmiany dawki na hek­tar
 • chroni przed podwój­nym nawo­że­niem tego samego miej­sca
 • umoż­li­wia indy­wi­du­alne zatrzy­my­wa­nie łań­cuchów
HYDRAULIKA
Do ste­ro­wa­nia roz­siewaczem z sys­te­mem Twin Chain firma POMOT sto­suje pro­por­cjo­nalny 4-sek­cyjny zawór elek­tro­hy­drau­liczny, regu­lu­jący prze­pływ oleju dla poszcze­gól­nych sil­ni­ków tj. dwa sil­niki napę­dza­jące prze­no­śniki łań­cuchowe i dwa sil­niki napę­dza­jące tale­rze roz­siewające. 
 • dwa tryby pracy roz­dzie­la­cza z pom­pami o (zmien­nym wydatku) oraz z pompą z Load Sen­sing
 • prze­wody sta­lowe wbu­do­wane w insta­la­cję elek­tryczną służą jako radia­tory 
 • zawór ma wbu­do­wany czuj­nik tem­pe­ra­tur oraz ciśnie­nia – wska­za­nia wyświe­tlane w kabi­nie cią­gnika
 • kon­tro­ler FCU odpo­wiada za ste­ro­wa­nie cew­kami elek­tro­hy­drau­licz­nymi
FCU
Ste­row­nik roz­sie­wa­cza FCU jest wyni­kiem 20-let­nich prac doświad­czal­nych firmy TRANSPREAD w zakre­sie kom­pu­te­ro­wego ste­ro­wa­nia pro­ce­sami roz­sie­wa­nia. 
W Euro­pie i na świe­cie nie ma innego tak skon­stru­owa­nego roz­sie­wa­cza, który umoż­li­wia: 
 • pracę z dwoma typami roz­sie­wa­czy, tj. z poje­dyn­czym łań­cu­chem i podwój­nym łań­cu­chem
 • pracę z zasi­la­niem 12 V i 24V (nie wymaga prze­twor­nicy) 
 • wodo i pyłosz­czelne połą­cze­nia kablowe, które gwa­ran­tują sta­bilne połą­cze­nie 
 • zre­du­ko­wa­nie ilo­ści prze­wo­dów elek­trycz­nych do mini­mum 
 • zasto­so­wa­nie modemu Blu­eto­oth z adre­sem MAC, który umoż­li­wia komu­ni­ka­cję bez­prze­wo­dową FCU z kom­pu­te­rem w cią­gniku
 • złą­cze czuj­nika ciśnie­nia infor­mu­jące ope­ra­tora o ciśnie­niu w ukła­dzie hydrau­licz­nym
TRANSPREAD
Kom­pu­ter ste­ru­jący pracą roz­sie­wa­cza Spread Smart 1020p ofe­ruje naj­bar­dziej przy­ja­zne dla ope­ra­tora roz­wią­za­nia, które uła­twiają obsługę roz­sie­wa­cza. 
Umoż­li­wia pełną kon­trolę nad roz­siewanym mate­ria­łem z kabiny. 
 • kom­pu­ter zamon­to­wany w kabi­nie cią­gnika na dużym sta­bil­nym uchwy­cie
 • uchwyt regu­lo­wany w dwóch płasz­czy­znach pozwala na umiesz­cze­nie kom­pu­tera w widocz­nym miej­scu
 • bez prze­wodu łączą­cego kom­pu­ter ze ste­row­nikiem roz­sie­wa­cza FCU
 • bez wty­czek – bez­prze­wo­dowe połą­cze­nie Blu­eto­oth o zasięgu do 100 m
 • kom­pu­ter łączy się z FCU według wpro­wa­dzo­nego do kom­pu­tera adresu MAC ste­row­nika
 • czy­telny ekran prze­sta­wia­jący naj­waż­niej­sze dane przed uru­cho­mie­niem roz­sie­wa­cza tj: zapla­no­waną dawkę, nazwę wysie­wa­nego mate­riału, jego gęstość, sze­ro­kość pracy itp. 
Dopeł­nie­niem wygod­nej obsługi roz­sie­wa­cza jest prze­wo­dowy pilot USB. 
Pilot umoż­li­wia wygodne ste­ro­wa­nie roz­siewaczem z sie­dzą­cej pozy­cji kie­rowcy. Kie­rowca trzy­ma­jąc pilota w ręce ste­ruje wszyst­kimi funk­cjami roz­sie­wa­cza. 
PATCHWORK
Kom­pu­ter Black Box Advan­ced posiada wszyst­kie funk­cje kom­pu­tera Spread Smart 1020c, jed­no­cze­śnie jest dopo­sa­żony w zaawan­so­wane funk­cje GPS oraz pro­gram do pre­cy­zyj­nego wysiewu. 
Dodat­ko­wymi zale­tami ofe­ro­wa­nymi przez kom­pu­ter Blax Box Advan­ced są: 
 • sied­mio­ca­lowy jasny wyświe­tlacz doty­kowy z menu w języku pol­skim, uzu­peł­niony pilo­tem 
 • antena GPS z moż­li­wo­ścią korek­cji pozy­cji dokład­nie w punk­cie środka agre­gatu roz­siewającego zwięk­sza dokład­ność wysie­wa­nia 
 • wyty­cza­nie ście­żek tech­no­lo­gicz­nych zwięk­sza dokład­ność prze­jazdu
 • umoż­li­wia wstrzy­ma­nie aktu­al­nej pracy do kolej­nego zała­dunku
 • stan­dar­dowo pozwala na roz­po­czę­cie i zatrzy­ma­nie funk­cji roz­sie­wa­nia przy­ci­skiem pilota
 • wbu­do­wany modem 2G umoż­li­wia zdalną komu­ni­ka­cję za pomocą ser­wisu WebTrack 3, dzięki czemu na bie­żąco można śle­dzić poło­że­nie roz­sie­wa­cza
 • po wyko­na­nej pracy można zdal­nie prze­słać infor­ma­cje do firmy w celu  potwier­dze­nia wyko­na­nia zada­nia – Otrzy­mane od ope­ra­tora potwier­dze­nie jest dowo­dem na wyko­na­nie zle­co­nej pracy, co umoż­liwi natych­mia­stowe wysta­wie­nie fak­tury za usługę.