Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: red
Zdjęcia:
Auto Market Truck, 2018(8)
z dnia 2018-01-12

Cepik 2.0

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców

W listo­pa­dzie 2017 roku uru­cho­miono zmo­der­ni­zo­wany sys­tem CEPIK 2.0.  Wpro­wa­dzono wiele zmian. Co zyskali na  tym kie­rowcy?

Nowe zasady prze­glą­dów
Uru­cho­mie­nie CEPIK 2.0 pla­no­wano na  2 czerwca 2018 roku. Osta­tecz­nie usta­wo­dawca szyb­ciej zmie­nił prze­pisy i w życie weszły one 13 listo­pada 2017 roku. Zmianą, którą odczuło już wielu kie­row­ców, są nowe zasady okre­so­wych prze­glą­dów tech­nicz­nych.
Wła­ści­ciel pojazdu obec­nie musi z góry zapła­cić za wyko­na­nie bada­nia tech­nicz­nego (nie­za­leż­nie od jego wyniku). Wcze­śniej opłata obo­wią­zy­wała za „wpis do dowodu reje­stra­cyj­nego”. Opłatę po bada­niu będą mogły wno­sić firmy, które roz­li­czają się z ser­wi­sami samo­cho­do­wymi na pod­sta­wie fak­tur VAT z odro­czo­nymi ter­mi­nami płat­no­ści.
Ser­wisy, które wyko­nują prze­glądy, mają obo­wią­zek prze­ka­zać dane na temat wyniku bada­nia do inter­ne­to­wej bazy danych CEPIK 2.0. W przy­padku, gdy kie­rowca nie­spraw­nego auta zde­cy­duje się na wizytę na innej sta­cji kon­troli pojaz­dów, jej pra­cow­nik zoba­czy w bazie powód nega­tyw­nej decy­zji poprzed­nika.
Nadzór nad sta­cjami objął Trans­por­towy Urząd Tech­niczny (wcze­śniej pod­le­gały one kon­troli sta­ro­stów). Zmiany mają na celu uszczel­nie­nie sys­temu i zapo­bie­gnię­cie dopusz­cza­niu do ruchu dro­go­wego pojaz­dów w złym sta­nie tech­nicz­nym.
Jakie dane znaj­dziemy w CEPIK 2.0?
Cen­tralna Ewi­den­cja Pojaz­dów i Kie­row­ców pozwala dokład­nie spraw­dzić uży­wany samo­chód przed zaku­pem. Na ogól­no­do­stęp­nej stro­nie www.histo­riapojazdu.gov.pl dostępne są obec­nie infor­ma­cje na temat:
•    pojem­no­ści i mocy sil­nika,
•    śred­niego zuży­cia paliwa,
•    emi­sji CO2,
•    świa­dec­twa homo­lo­ga­cji,
•    daty wyda­nia karty pojazdu i dowodu reje­stra­cyj­nego,
•    rodzaj nadwo­zia,
•    waż­no­ści polisy OC,
•    waż­no­ści bada­nia tech­nicz­nego.
Aby uzy­skać szcze­gó­łowy raport, wystar­czy podać numer reje­stra­cyjny pod­jazdu, jego numer VIN oraz datę pierw­szej reje­stra­cji. Zmiany prze­pi­sów doty­czące prze­glą­dów tech­nicz­nych, umoż­li­wiają poten­cjal­nym kupu­ją­cym dostęp do infor­ma­cji na temat uste­rek, które stały się powo­dem nega­tyw­nej decy­zji o okre­so­wym prze­glą­dzie tech­nicz­nym. To pozwala okre­ślić, które pod­ze­społy należy dokład­nie spraw­dzić przed zaku­pem auta dostęp­nego na rynku wtór­nym.
Nowe upraw­nie­nia dla Straży Gra­nicz­nej
Zmiany zwią­zane z Cen­tralną Ewi­den­cją Pojaz­dów i Kie­row­ców roz­sze­rzyły kom­pe­ten­cje Straży Gra­nicz­nej. Kie­rowcy podró­żu­jący po tere­nie UE muszą być przy­go­to­wani, że Straż Gra­niczna ma obec­nie moż­li­wość szcze­gó­ło­wej kon­troli pojazdu (tak, jak poli­cja) oraz zatrzy­ma­nia dowodu reje­stra­cyj­nego i cza­so­wego pozwo­le­nia na pro­wa­dze­nie auta, a infor­ma­cja o takich kro­kach trafi do sys­temu CEPIK 2.0.