Regulamin zamieszczania ogłoszeń w gazecie "Truck.pl" oraz portalach Truck.pl i Truck-Expo.com

Gazeta "Truck.pl" oraz portale Truck.pl i Truck-Expo.com prowadzone są przez firmę EXCELIA D. Opala S. Jastrzębski s.c. z siedzibą przy ul. Pionierów 1/12, 81-645 Gdynia, zwaną dalej EXCELIA.

§1 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń w gazecie "Truck.pl", portalach Truck.pl, Truck-Expo.com oraz innych gazetach i portalach prowadzony przez firmę EXCELIA.
2. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§2 Zasady zamieszczania ogłoszeń
1. Treść i forma ogłoszenia muszą być zgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce, zgodnie z art. 36 Prawa prasowego.
2. Treść i forma ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z linią programową oraz charakterem portali Truck.pl, Truck-Expo.com oraz gazety "Truck.pl".
3. Zdjęcia oraz filmy dodane do ogłoszenia nie mogą zawierać tekstu, logotypu (logo) firmy i muszą odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treść ogłoszenia oraz oświadcza, że jest ona zgodna ze stanem faktycznym i prawnym oraz nie narusza praw osób trzecich i niniejszego Regulaminu.
5. EXCELIA nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawcy, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
6. W przypadku ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu EXCELIA zastrzega sobie prawo do jego usunięcia lub zmiany treści.
7. EXCELIA zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

§3 Wymagania techniczne
1. Zdjęcia dołączane do ogłoszeń muszą spełniać wymagania techniczne (typu: format, wielkość pliku, rozdzielczość) odpowiednie dla typu i sposobu publikacji ogłoszenia.
2. EXCELIA zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia w przypadku, gdy pola formularza nie będą wypełnione zgodnie z przeznaczeniem, a także – jeśli to konieczne – do skracania przesłanej treści, ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniach.
3. Treść ogłoszeń zleconych do gazet zostanie dostosowana do standardów danego wydawnictwa.

§4 Termin publikacji
1. Ogłoszenie zlecone do druku w gazecie ukaże się w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem przyjmowania ogłoszeń:
- do tygodnika "Truck.pl" wszystkie ogłoszenia przyjmowane są do wtorku, do godziny 15.00.
2. Ogłoszenie zlecone do publikacji w portalu ukaże się w czasie do 30 minut od jego zaakceptowania przez obsługę portalu.

§5 Cennik ogłoszeń i sposób płatności
1. Ceny za ogłoszenia i wyróżnienia są ustalone na podstawie cenników obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, o ile umowa pomiędzy Ogłoszeniodawcą a firmą EXCELIA nie stanowi inaczej.
2. Firmie EXCELIA przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cennikach, o których mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
3. Przy zamówieniach uwzględniających rabat w przypadku wycofania ogłoszenia firma EXCELIA nie zwraca należności za niewykorzystane emisje.
4. EXCELIA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji, jeśli klient posiada przeterminowane zadłużenie za poprzednie zlecenia. W przypadku, gdy klient uiści opłatę za bieżące zlecenia, ale nie ureguluje istniejącego na jego koncie zadłużenia, należność może zostać zaksięgowana tytułem zaległych należności, a nowe zlecenia nie zostaną zrealizowane.
5. Płatności za ogłoszenia można dokonać:
- przy użyciu karty kredytowej
Prosimy o zarejestrowanie się w systemie poprzez podanie wszelkich niezbędnych danych adresowych, a następnie wypełnienie formularza zamówienia ogłoszenia. Prosimy o sprawdzenie wprowadzonej treści ogłoszenia. Kolejnym krokiem jest autoryzacja Państwa karty płatniczej przez firmę eCard. Zostaną Państwo przekierowani na stronę zabezpieczoną 128-bitowym kluczem SSL, gdzie należy wprowadzić dane o swojej karcie płatniczej. Dane karty trafiają bezpośrednio do Twojego banku i nie są w innym miejscu przechowywane. Za zamieszczone ogłoszenia, za które płatność została uregulowana kartą płatniczą, zostanie przesłana faktura VAT na podany w formularzu adres.
- przelewem na nasze konto
Prosimy o zarejestrowanie się w systemie poprzez podanie wszelkich niezbędnych danych adresowych, a następnie wypełnienie formularza zamówienia ogłoszenia. Prosimy o sprawdzenie wprowadzonej treści ogłoszenia. Kolejnym krokiem jest odesłanie potwierdzenia zamówienia, które zostanie przesłane na podany przez Państwa adres e-mail (tylko potwierdzone zamówienia zostaną przyjęte do realizacji). Na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych wystawiamy rachunek lub fakturę VAT, która zostanie przesłana listem poleconym na Państwa adres. Wpłatę za ogłoszenia należy dokonać w dniu otrzymania rachunku lub faktury VAT.
nr rachunku: 41 1140 2004 0000 3602 7696 4595

§6 Abonament
1. Abonament można zamówić online oraz za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
2. Ogłoszenia są wyświetlane w Serwisie zgodnie z zamówioną ilością miesięcy.
3. Ogłoszenia w zależności od wyboru Ogłoszeniodawcy mogą być:
- Ogłoszeniami bez wyróżnienia, ukazującymi się na końcu listy ogłoszeń,
- Ogłoszeniami wyróżnionymi 1 poziomem pozycjonowania, co powoduje wyświetlanie ogłoszeń na liście tuż przed zwykłymi ofertami,
- Ogłoszeniami wyróżnionymi 2 poziomem pozycjonowania, co pozwala zająć miejsce przed ofertami z 1 wyróżnieniem,
- Ogłoszeniami wyróżnionymi 3 poziomem pozycjonowania, które będą wyświetlane na pierwszych pozycjach listy, przed pozostałymi ofertami.
4. Eksport ogłoszeń za pomocą programu Auto-Market jest możliwy po wprowadzeniu "klucza komisu". Aby uzyskać "klucz komisu" należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, e-mail: bok@truck.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
5. Import ogłoszeń jest możliwy po wprowadzeniu przez Ogłoszeniodawcę niezbędnych danych i odbywa się codziennie w godzinach od 01:00 do 04:00.
6. Każde ogłoszenie może zostać zlecone do druku w gazecie "Truck.pl" za dodatkową opłatą w zależności od wybranego pakietu. Wysokość opłat określa Cennik.
7. Ogłoszenie zlecone do druku ukaże się w gazecie w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem przyjmowania ogłoszeń:
- do gazety "Truck.pl" wszystkie ogłoszenia przyjmowane są do wtorku, do godziny 15.00.
8. Zamówienie za ogłoszenia utworzy się automatycznie w chwili zamknięcia wydania.
9. Faktura zostanie wystawiona i wysłana pocztą listowną lub elektroniczną na podany w formularzu adres.

§7 Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie firmy EXCELIA.
2. Ogłoszeniodawca ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. Nr 144, poz. 1204.
3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez firmę EXCELIA na adres poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pocztą.

§8 Reklamacje
1. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać reklamacje dotyczące ogłoszeń pocztą elektroniczną na adres reklamacje@truck.pl, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia pierwszej emisji.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę prawa do jej rekompensaty.
3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego ogłoszenia.
4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel firmy EXCELIA.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji w ramach rekompensaty EXCELIA zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawnej wersji w najbliższym wydaniu po dacie uwzględnienia reklamacji.
6. Firm EXCELIA ponosi odpowiedzialność finansową za straty Ogłoszeniodawcy z tytułu błędów w ogłoszeniu do wysokości ceny publikowanego ogłoszenia.

§9 Postanowienia końcowe
1. Firma EXCELIA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Ogłoszeniodawców.