Wiadomości z rynku

Autor: red
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2018(7)
z dnia 12.01.2018

Czujniki parkowania

Jaki zestaw wybrać?
Czuj­niki par­ko­wa­nia zwięk­szają bez­pie­czeń­stwo i czę­sto pozwa­lają unik­nąć stłu­czek na zatło­czo­nych par­kin­gach miej­skich. Takie wypo­sa­że­nie poja­wia się w więk­szo­ści nowych samo­cho­dów, ale w star­szych pojaz­dach bra­kuje tego udo­god­nie­nia. Pod­po­wia­damy, jak wybrać ide­alny zestaw czuj­ni­ków do swo­jego pojazdu.
Czuj­niki par­ko­wa­nia dają sygnały dźwię­kowe (nie­które zestawy także świetlne) o zbli­ża­niu się do prze­szkody. To uła­twia kie­row­com manewry pod­czas par­ko­wa­nia tyłem i zapo­biega ude­rze­niom w pojazdy, słupki par­kin­gowe oraz inne prze­szkody. Im  bli­żej do prze­szkody, tym sygnał jest gło­śniej­szy.
Rodzaje i liczba czuj­ni­ków par­ko­wa­nia
Na rynku dostępne są czuj­niki par­ko­wa­nia do zamon­to­wa­nia z tyłu oraz z przodu pojazdu. Pod­sta­wowe zestawy zawie­rają sen­sory do zamon­to­wa­nia na tyle samo­chodu. Bar­dziej zaawan­so­wane kom­plety to nawet 8  sen­so­rów, które uła­twiają zarówno par­ko­wa­nie przo­dem, jak i tyłem. Przed­nie czuj­niki par­ko­wa­nia, przy­twier­dzone do zde­rzaka, warto mon­to­wać w samo­cho­dach typu 
SUV, w  któ­rych widocz­ność ogra­ni­cza duża maska.
Więk­sza liczba czuj­ni­ków zwięk­sza dokład­ność pomia­rów. Popu­larne zestawy skła­dają się z czte­rech sen­so­rów. Na wyświe­tlaczu poja­wia się odle­głość od prze­szkody oraz kie­ru­nek, w któ­rym jest ona poło­żona. 
Sprawdź zasięg
Kolej­nym para­me­trem, który warto wziąć pod uwagę, jest zasięg. Naj­lep­sze czuj­niki mają zasięg 1,5 – 2 m. Niż­szy zasięg zmniej­szy bez­pie­czeń­stwo, ponie­waż sygnał może poja­wić się zbyt późno, aby kie­rowca był w sta­nie unik­nąć zde­rze­nia z prze­szkodą. Czuj­niki o zasięgu powy­żej 2 m infor­mują o dale­kich prze­szko­dach, które nie sta­no­wią zagro­że­nia pod­czas par­ko­wa­nia.
Wyświe­tlacz i funk­cje dodat­kowe
Naj­le­piej wybie­rać czuj­niki par­ko­wa­nia z  wyświe­tlaczem, który pokaże odle­głość od prze­szkody i miej­sce jej poło­że­nia. Takie dane uła­twiają manewry w cza­sie par­ko­wa­nia. Warto zwró­cić uwagę na wiel­kość wyświe­tla­cza. 2-3 cale wystar­czą, aby odczy­tać dane. Więk­sze wyświe­tlacze zaj­mują zbyt dużo miej­sca na desce roz­dziel­czej (staje się to pro­ble­mem, gdy w samo­cho­dzie chcemy zamon­to­wać także nawi­ga­cję, kamerę i inny dodat­kowy sprzęt).
Dobry wyświe­tlacz posiada regu­la­cję jasno­ści. W ten spo­sób tryb można dopa­so­wać do warun­ków świetl­nych i wygod­nie korzy­stać z  czuj­ni­ków par­ko­wa­nia w dowol­nych warun­kach pogo­do­wych (także w nocy).
Pre­cy­zyjny kąt widze­nia (do 110 stopni) pozwala dokład­nie okre­ślić miej­sce prze­szkody, a regu­la­cja gło­śno­ści spraw­dzi się pod­czas korzy­sta­nia z wyświe­tla­cza (sygnał dźwię­kowy można przy­ci­szyć, a poło­że­nie prze­szkód obser­wo­wać na desce roz­dziel­czej).
Przy­datna będzie rów­nież funk­cja odróż­nia­nia haka holow­ni­czego i bagaż­nika rowe­ro­wego od  prze­szkód rze­czy­wi­stych.