Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: red
Zdjęcia: prod.
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-01-12

Getnord Onyx

smartfon idealny na plac budowy

 

 

Pra­cow­nicy pla­ców budowy potrze­bują solid­nych tele­fo­nów, które wytrzy­mają w tych spe­cy­ficz­nych warun­kach. Wyso­kie lub niskie tem­pe­ra­tury, wil­goć, pył i moż­li­wość upadku urzą­dze­nia z wyso­ko­ści skła­niają do się­ga­nia po bar­dzo wytrzy­małe smart­fony dedy­ko­wane do spe­cy­ficz­nych zasto­so­wań. Przed­sta­wiamy Get­nord Onyx – wzmoc­niony tele­fon, który spraw­dzi się nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach.
Get­nord Onyx – wytrzy­mały i wodo­od­porny
Firma Get­nord sły­nie z tele­fo­nów dedy­ko­wa­nych do pracy w eks­tre­mal­nych warun­kach. Model Onyx dosko­nałe łączy nie­mal pan­cerne wzmoc­nie­nia obu­dowy z para­me­trami tech­nicz­nymi gwa­ran­tu­ją­cymi odpo­wied­nią płyn­ność pracy i funk­cjo­nal­ność.
Smart­fon posiada rdzeń ze stopu alu­mi­nium i krzemu (zapro­jek­to­wany przez firmę Get­nord). Bar­dzo mocny mate­riał pozy­tyw­nie prze­szedł zaawan­so­wane testy. Tele­fon jest wodo­od­porny i bar­dzo wytrzy­mały. Bez pro­blemu można z nim pra­co­wać nawet w cza­sie desz­czu.
Testy zgodne z normą IP68 potwier­dziły, że urzą­dze­nie jest w sta­nie wytrzy­mać nawet do 30 minut zanu­rze­nia w wodzie (na głę­bo­kość do 2 m). Dodat­kowo kon­struk­cja jest odporna na pył, któ­rego nie bra­kuje na pla­cach budowy.
Mili­tarne stan­dardy
Get­nord Onyx speł­nia bar­dzo restryk­cyjne wymogi normy MIL-STD-810 G sto­so­wa­nej przez ame­ry­kań­ską armię. Bada­nia potwier­dziły, że obu­dowa nie ulega uszko­dze­niu nawet przy upad­kach z wyso­ko­ści 1,2–2 m na twardą powierzch­nię (np. beton).
Ekran pokrywa bar­dzo wytrzy­małe szkło Gorilla Glass 3. Na szkło tra­fiła har­to­wana powłoka zapro­jek­to­wana przez japoń­ską firmę Asahi. Ta dodat­kowa powierzch­nia ma twar­dość 9H w skali Mohsa. W przy­padku, gdyby doszło do uszko­dze­nia wyświe­tlacza, wystar­czy wymie­nić szkło ochronne na nowe.
Warto pod­kre­ślić, że podwójna war­stwa ochronna ekranu jest prze­zro­czy­sta, a szkła w żaden spo­sób nie zmniej­szają czu­ło­ści doty­ko­wego wyświe­tlacza.
Odpor­ność na zgi­na­nie
Kon­struk­to­rzy zadbali o naj­wyż­szą wytrzy­ma­łość kon­struk­cji na zgi­na­nie. Get­nord Onyx ma czę­ści boczne w kształ­cie litery L. Takie kształty chro­nią wyświe­tlacz przed przy­pad­ko­wym pęk­nię­ciem. Testy potwier­dziły, że wyświe­tlacz nie pięk­nie nawet pod cię­ża­rem doro­słego czło­wieka. Rozwią­za­nie dosko­nale spraw­dzi się pod­czas pośpiesz­nego wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków na placu budowy.
Prak­tyczny kara­biń­czyk
Get­nord Onyx, pomimo swo­jej ponad­prze­cięt­nej odpor­no­ści, jest dość zgrabny i poręczny, a meta­lowe wzmoc­nie­nia nie wpły­wają nega­tyw­nie na design obu­dowy. Tele­fon ma 157 mm wyso­ko­ści, 78 mm sze­ro­ko­ści, 16 mm gru­bo­ści i waży 270 gram. 
Wygodę korzy­sta­nia zwięk­sza moco­wa­nie na kara­biń­czyk (zamon­to­wane na obu­do­wie). Uch­wyt ma 7 mmm gru­bo­ści i jest bar­dzo wytrzy­mały. Tele­fon można wygod­nie przy­twier­dzić do paska spodni. Takie roz­wią­za­nie doce­nią wła­ści­ciele oba­wia­jący się, że pod­czas pracy tele­fon mógłby wypaść im z kie­szeni.
Jakość obrazu
Pro­du­cent zasto­so­wał tutaj ekran o prze­kąt­nej 4,7 cala. Jest to matryca Multi Touch typu IPS, wyko­nana w roz­dziel­czo­ści 1280 x 720 pik­seli. Obraz jest odpo­wied­nio pod­świe­tlony, a sze­ro­kie kąty widze­nia, cha­rak­te­ry­styczne dla tech­no­lo­gii IPS, zapew­niają dobrą widocz­ność nawet w słońcu. Plu­sem jest także natu­ralne odwzo­ro­wa­nie kolo­rów i szcze­gó­łów obrazu.
Smart­fon pozwala na odczyt doku­men­tów i powięk­sza­nie szcze­gó­łów (np. pro­jek­tów czy pla­nów pracy), dla­tego na placu budowy może zastą­pić kla­syczny tablet (roz­wią­za­nie ide­alne dla kie­row­nika budowy).
Wydaj­ność i funk­cje dodat­kowe
Za moc obli­cze­niową smar­fona odpo­wiada 4-rdze­niowy pro­ce­sor Media­Tek MT6735 o czę­sto­tli­wo­ści tak­to­wa­nia 1,3 GHz wspie­rany przez 8 GB pamięci RAM. Get­nord Onyx działa pod wodzą sys­temu Android 5.1 Lol­li­pop. Takie połą­cze­nie zapew­nia płynną pracę i moż­li­wość prze­cho­dze­nia pomię­dzy otwar­tymi apli­ka­cjami (bez nie­po­trzeb­nych zacięć).
Pamięć wewnętrzna ma pojem­ność 16 GB, którą można roz­bu­do­wać do 32 GB (dzięki zewnętrz­nej kar­cie Micro SD). Nie zabra­kło tutaj karty Dual Sim i portu typu USB (Micro USB). Przed­nia kamerka ma roz­dziel­czość 5 Mpix, a tylny apa­rat główny 8 Mpix. Mocną stroną tele­fonu Get­nord Onyx jest także mocna bate­ria o pojem­no­ści 4000 mAh.