Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: red
Zdjęcia: Volvo
Auto Market Truck, 2018(1)
z dnia 2018-01-12

Spe­cja­li­sta budow­lany

Volvo

 

 

Maszyny budow­lane to nie­zbędny sprzęt, bez któ­rego wła­ści­wie żadna inwe­sty­cja nie zosta­nie zre­ali­zo­wana. To, jakim sprzę­tem dys­po­nuje firma budow­lana, pozwala też bar­dzo łatwo okre­ślić jej sta­tus i pozy­cję ryn­kową. Tylko dobre maszyny i urzą­dze­nia gwa­ran­tują cią­głą i bez­a­wa­ryjną pracę, a wów­czas zada­nia i ter­miny mogą być reali­zo­wane dokład­nie według zało­żo­nego planu. Co takiego ma w sobie sprzęt Volvo Con­struc­tion Equ­ip­ment, że każda budowa rośnie w oczach?
Histo­ria tego szwedz­kiego pro­du­centa zaczęła się pra­wie 200 lat temu, gdy trzech panów: Johan The­ofron Munk­tell i bra­cia Jean i Carl Ger­hard Bolin­der posta­no­wiło stwo­rzyć pod­stawy Volvo Con­struc­tion Equ­ip­ment, co oczy­wi­ście oka­zało się znacz­nie póź­niej. Przez lata dzia­łali na zasa­dzie współ­pracy pomię­dzy swo­imi fir­mami, roz­wi­jali się, nastę­po­wały różne fuzje i prze­ję­cia, aż na początku dwu­dzie­stego wieku, jesz­cze zanim nastą­piła era trak­to­rów, Munk­tell zaczął kon­stru­ować maszyny budow­lane. Pierw­szą z nich był walec dro­gowy napę­dzany parą, a w 1913 roku powstał pierw­szy trak­tor.
Dopiero w roku 1932 roku obie firmy połą­czyły się for­mal­nie, ale w cza­sie II wojny świa­to­wej w zasa­dzie pro­du­ko­wały tylko sil­niki do samo­lo­tów. Do grupy Volvo firma dołą­czyła w 1950 roku i stała się wów­czas Volvo Con­struc­tion Equ­ip­ment. W 1954 roku na rynek wpro­wa­dzono jedną z pierw­szych na świe­cie łado­wa­rek koło­wych ze wspor­ni­kiem mocu­ją­cym H-10, a w 1966 roku roz­po­częła się pierw­sza na świe­cie, seryjna pro­duk­cja wodzi­deł prze­gu­bo­wych. I tak przez lata firma stała się świa­to­wym leade­rem wśród pro­du­cen­tów sprzętu budow­lanego, a maszyny budow­lane Volvo są jed­nymi z naj­bar­dziej pożą­da­nych na pla­cach budowy.

Koparki gąsie­ni­cowe i kołowe VOLVO
Ich naj­więk­szymi zale­tami są mak­sy­malna moc i nie­zwy­kle wysoka pro­duk­tyw­ność. Sil­niki, w które są wypo­sa­żone mają naj­niż­sze zuży­cie paliwa, wśród innych urzą­dzeń w tej kla­sie. Nowo­cze­sne układy hydrau­liczne pozwa­lają na mak­sy­malne skra­ca­nie czasu reak­cji. Nato­miast sys­temy szyb­ko­złą­czy umoż­li­wiają bły­ska­wiczną i łatwą wymianę łyżek i osprzętu. Ope­ra­to­rzy z pew­no­ścią doce­niają kabiny Volvo Care, które gwa­ran­tują kom­fort pracy.
Koparki kołowe i gąsie­ni­cowe Volvo są bar­dzo wszech­stronne. Wyko­rzy­stuje się je do przy­go­to­wy­wa­nia pla­ców robót, do kopana rowów i wyko­pów, w cza­sie wybu­rzeń, ba… świet­nie radzą sobie nawet z zała­dun­kiem samo­cho­dów cię­ża­ro­wych.
Wozi­dła prze­gu­bowe marki Volvo
To sprzęt, z któ­rego Volvo sły­nie. Wozi­dła prze­gu­bowe znaj­dują zasto­so­wa­nie w gór­nic­twie, w kamie­nio­ło­mach, przy budo­wie tuneli, wszę­dzie tam, gdzie nie­zbędne jest prze­no­sze­nie ogrom­nych mas ziem­nych, mate­ria­łów czy odpa­dów. Obec­nie Volvo posiada w swo­jej ofer­cie 7 modeli o nośno­ści od 25 do 55 ton.
Budowa dróg z Volvo
Volvo to cała grupa maszyn dro­go­wych. Wśród nich zna­leźć można przede wszyst­kim walce, które zostały skon­stru­owane tak, aby efek­tyw­nie można było pra­co­wać nad gęsto­ścią i gład­ko­ścią w cza­sie reali­za­cji zadań pole­ga­ją­cych na zagęsz­cza­niu podłoża. Walce te wypo­sa­żone są w wiele funk­cji, dzięki któ­rym zapew­niono bar­dzo dobrą wydaj­ność bębna. Urzą­dze­nia te są bez­pieczne i nie­za­wodne, a dodat­kowo zapew­niają kom­fortowe warunki pracy ope­ra­to­rom. W ofer­cie są cztery walce z podwój­nymi bęb­nami do asfaltu oraz sześć modeli zagęsz­cza­rek do gruntu.
Na uwagę zasłu­gują też roz­ście­la­cze do asfaltu. Wśród nich są modele, które bez pro­blemu pora­dzą sobie na budo­wie auto­strady oraz takie, które ide­al­nie spraw­dzą się na budo­wach dróg kra­jo­wych i lokal­nych. Roz­ście­la­cze gąsie­ni­cowe to maszyny o dużej mocy prze­zna­czone do śred­nich i dużych zadań. Roz­ście­la­cze kołowe spraw­dzają się przy mniej­szych pro­jek­tach.