Biuro Obsługi Klienta
  • Zamknij
  • Wpisz swój adres e-mail (lub login do portalu mojagielda.pl) oraz hasło
  • E-mail
  • Hasło
  • zapamiętaj mnie na tym komputerze
  • Zarejestruj się, aby móc przeglądać historię swoich zamówień oraz przyspieszyć proces dodawania ogłoszeń.
  • Rejestracja
  • Zapomniałeś hasło?
Autor: JM
Zdjęcia: Toll Collect
Auto Market Truck, 2018(4)
z dnia 2018-02-09

Przed rozszerzeniem opłat w Niemczech

Toll Collect rozwija system wykupu i kontroli

W przy­szło­ści pod­czas jazdy na wyświe­tla­czu będzie pokazywana liczba osi, infor­ma­cja o tym, w jakim kraju samo­chód cię­ża­rowy pod­le­ga­jący obo­wiąz­kowi uisz­cza­nia opłat dro­go­wych znaj­duje się na dro­dze (Niemcy, Austria), oraz jego masa ≥7,5 t. Goto­wość urzą­dze­nia pokła­do­wego do poboru opłat sygna­li­zuje świe­cąca na zie­lono dioda LED. Brak będzie dotych­cza­so­wego sygnału aku­stycz­nego roz­le­ga­ją­cego się przy wje­ździe na płatny odci­nek drogi oraz wska­za­nia kwoty opłaty dro­go­wej.

Do sprawdzania uiszczania opłat drogowych, oprócz kontroli mobilnych, mają służyć kolumny kontrolne

Od 1 lipca 2018 roku kierowcy ciężarówek o masie całkowitej od 7,5 t będą w Niemczech płacić za przejazd wszystkimi drogami federalnymi

W połowie grudnia rozpoczęto budowę 1.100 nowych terminali opłat drogowych, które w przyszłości uzupełnią system wykupu online

 

Od 1 lipca 2018 roku kie­rowcy cię­ża­ró­wek będą w Niem­czech pła­cić za prze­jazd wszyst­kimi dro­gami fede­ral­nymi. Obo­wią­zek ten doty­czy pojaz­dów mecha­nicz­nych i zesta­wów pojaz­dów o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej od 7,5 t. 
Roz­sze­rze­nie opłat prze­wi­duje obo­wią­zu­jąca od 31 marca 2017 roku nowe­li­za­cja nie­miec­kiej ustawy o pobie­ra­niu opłat za korzy­sta­nie z dróg fede­ral­nych. Celem nowej ustawy jest zapew­nie­nie źró­dła finan­so­wa­nia moder­ni­za­cji sieci dróg fede­ral­nych oraz budowy nowo­cze­snej, bez­piecz­nej i funk­cjo­nal­nej infra­struk­tury dro­go­wej w Niem­czech. 
Fede­ralne Mini­ster­stwo Trans­portu i Infra­struk­tury Cyfro­wej (BMVI) powie­rzyło tech­niczne przy­go­to­wa­nie tego pro­cesu fir­mie Toll Col­lect. Wraz z wpro­wa­dze­niem nowej ustawy sieć płat­nych odcin­ków dróg fede­ral­nych zwięk­szy się do 40 000 km. Obec­nie opłaty dro­gowe od samo­cho­dów cię­ża­rowych pobiera się na 15 000 km auto­strad i dróg fede­ral­nych. 
W związku z roz­sze­rza­niem poboru opłat firma Toll Col­lect roz­wija sys­tem w zakre­sie moż­li­wo­ści wykupu, jak i kon­troli na dro­gach fede­ral­nych. 
Przy­go­to­wani dzięki urzą­dze­niom pokła­do­wym
Klienci, któ­rzy są już zare­je­stro­wani w Toll Col­lect i któ­rych samo­chody cię­ża­rowe wypo­sa­żone są w urzą­dze­nia pokła­dowe (OBU), nie muszą podej­mo­wać żad­nych dzia­łań, zgła­szać się do warsz­tatu – już teraz są na to przy­go­to­wani. Kie­rowca może w każ­dej chwili zgło­sić zmianę trasy bez koniecz­no­ści cał­ko­wi­tego lub czę­ścio­wego anu­lo­wa­nia wykupu. 
W związku z roz­sze­rze­niem sieci płat­nych dróg można spo­dzie­wać się wzro­stu liczby firm korzy­sta­ją­cych z sys­temu poboru opłat dro­go­wych. Przed­się­bior­stwa, które w 2018 roku będą po raz pierw­szy korzy­stać z sys­temu poboru opłat dro­go­wych, powinny odpo­wied­nio wcze­śniej zade­cy­do­wać, w jaki spo­sób chcą doko­ny­wać opłat. Dla kie­row­ców czę­sto korzy­sta­ją­cych z płat­nych dróg roz­sąd­nym roz­wią­za­niem jest doko­ny­wa­nie płat­no­ści przez wykup w sys­temie auto­ma­tycz­nym za pośred­nic­twem urzą­dze­nia pokła­do­wego. 
Aby zamon­to­wać urzą­dze­nie pokła­dowe, konieczna jest reje­stra­cja przed­się­bior­stwa online w Toll Col­lect za pośred­nic­twem por­talu klienta. Następ­nie można reje­stro­wać pojazdy. Kolej­nym kro­kiem jest wizyta u part­nera ser­wi­so­wego, który zamon­tuje urzą­dze­nie pokła­dowe. Toll Col­lect udo­stępnia urzą­dze­nie bez­płat­nie, przed­się­bior­stwo ponosi koszty mon­tażu. 
Także dla klien­tów, któ­rzy dotych­czas korzy­stali z sys­temu ręcz­nego poboru opłaty dro­go­wej, dobrą alter­na­tywą może stać się wykup za pośred­nic­twem urzą­dze­nia pokła­do­wego. 
Auto­ma­tyczny sys­tem wykupu – inny wskaź­nik
Od końca paździer­nika nastę­puje przej­ście z dotych­czasowego, zde­cen­tra­li­zo­wa­nego sys­temu na cen­tralny sys­tem poboru opłat dro­go­wych. Od wio­sny 2018 roku wszyst­kie ok. 1,2 mln urzą­dzeń pokła­do­wych (On-Board Uni­t/OBU) znaj­dzie się w cen­tralnym sys­temie poboru opłat. Opłata dro­gowa nie będzie wów­czas obli­czana przez urzą­dze­nie pokła­dowe, lecz cen­tral­nie w cen­trum obli­cze­nio­wym. Jest to konieczne, ponie­waż dzięki temu będzie można w przy­szło­ści znacz­nie szyb­ciej wpro­wa­dzać zmiany do bar­dzo dużej sieci dróg, zwłasz­cza dróg fede­ral­nych – np. miej­sca budowy lub zakazy prze­jazdu. W ten spo­sób dane na temat odcin­ków dróg, które sta­no­wią pod­stawę do obli­cze­nia opłaty dro­go­wej, będzie można dopa­so­wać znacz­nie szyb­ciej niż dotych­czas. 
Przej­ście z sys­temu zde­cen­tra­li­zo­wa­nego na cen­tralny sys­tem poboru opłat dro­go­wych będzie widoczne dla klien­tów Toll Col­lect dzięki nowemu wska­za­niu na urzą­dze­niu pokła­do­wym. W przy­szło­ści pod­czas jazdy na wyświe­tla­czu będzie wyświe­tlana liczba osi, infor­ma­cja o tym, w jakim kraju samo­chód cię­ża­rowy pod­le­ga­jący obo­wiąz­kowi uisz­cza­nia opłat dro­go­wych znaj­duje się na dro­dze (Niemcy, Austria), oraz jego masa ≥7,5 t. Goto­wość urzą­dze­nia pokła­do­wego do poboru opłat sygna­li­zuje świe­cąca na zie­lono dioda LED. Brak będzie dotych­czasowego sygnału aku­stycz­nego roz­le­ga­ją­cego się przy wje­ździe na płatny odci­nek drogi oraz wska­za­nia kwoty opłaty dro­go­wej. 
Nowy sys­tem wykupu online
Od 18 grud­nia wykup online jest moż­liwy za pośred­nic­twem kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych, smart­fo­nów oraz table­tów. Nowy sys­tem wykupu online zastę­puje dotych­czasowy inter­netowy sys­tem wykupu przez inter­net. 
Na sku­tek tego aktu­alne dane dostępu prze­stają obo­wią­zy­wać. Klienci zare­je­stro­wani w Toll Col­lect mogą logo­wać się do nowego sys­temu wykupu online za pomocą danych dostępu do por­talu klienta. Klienci, któ­rzy nie posia­dają jesz­cze dostępu do por­talu, zama­wiają kody do akty­wa­cji swo­ich kont za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­wego. 
Nowo­ścią jest to, że rów­nież niezare­je­stro­wani klienci mogą doko­ny­wać wykupu online. Można to zro­bić za pomocą dowol­nego urzą­dze­nia koń­co­wego z dostę­pem do inter­netu. Wykup online jest obsłu­gi­wany przez naj­czę­ściej uży­wane prze­glą­darki. 
Od wio­sny 2018 r. dostępna będzie apli­ka­cja, która uła­twi wykup za pomocą smart­fona i tabletu. 
Zmiana ter­mi­nali opłat dro­go­wych
W poło­wie grud­nia roz­po­częto budowę 1.100 nowych ter­mi­nali opłat dro­go­wych, które w przy­szło­ści uzu­peł­nią sys­tem wykupu online. Zostaną one zamon­to­wane w Niem­czech i w stre­fie przy­gra­nicz­nej kra­jów ościen­nych, dla­tego będzie można je zna­leźć w pobliżu węzłów komu­ni­ka­cyj­nych, na MOP-ach i par­kin­gach oraz na sta­cjach paliw. 
Do czasu zakoń­cze­nia roz­bu­dowy w maju 2018 roku w loka­li­za­cjach, w któ­rych jesz­cze nie zostały zamon­to­wane nowe urzą­dze­nia, można doko­ny­wać opłaty dro­go­wej za pośred­nic­twem sta­rych ter­mi­nali opłat dro­go­wych. Zasad­ni­czo w tym okre­sie należy pamię­tać, że odcinki wyku­pione w sta­rym sys­temie ręcz­nym można anu­lo­wać tylko za pośred­nic­twem sta­rych ter­mi­nali opłat dro­go­wych. To samo doty­czy odcin­ków, które zostały wyku­pione w nowym sys­temie ręcz­nym. W tym przy­padku ewen­tu­alne anu­lo­wa­nie jest moż­liwe tylko w nowych ter­mi­na­lach lub poprzez wykup online. 
Z reguły w udo­sko­na­lo­nym sys­temie ręcz­nym można doko­nać wykupu i anu­lo­wać go, korzy­sta­jąc ze wszyst­kich spo­so­bów. To kolejne udo­sko­na­le­nie w porów­na­niu z dotych­cza­so­wym ręcz­nym sys­temem wykupu. 
W dru­gim kwar­tale 2018 roku stare ter­mi­nale opłat dro­go­wych będą wyłą­czane i wykup w tych urzą­dze­niach nie będzie już moż­liwy. 
Toll Col­lect pra­cuje rów­nież nad udo­sko­na­le­niem ręcz­nego sys­temu wykupu opłat dro­go­wych. W tym celu firma udo­stępni klien­tom apli­ka­cję mobilną. W dal­szym ciągu dostępna będzie moż­li­wość wykupu przez Inter­net oraz korzy­sta­nia z udo­sko­na­lo­nych ter­mi­nali. 
Nowy inter­fejs użyt­kow­nika
Nie­za­leż­nie od tego, czy klient doko­nuje wykupu przy pomocy smart­fona, tabletu, kom­pu­tera sta­cjo­narnego lub ter­mi­nalu opłat dro­go­wych, zawsze będzie miał do czy­nie­nia z tym samym inter­fej­sem. Dopa­so­wuje się on do danego urzą­dze­nia i uła­twia obsługę. Wykup jest moż­liwy w języku nie­miec­kim, angiel­skim, fran­cu­skim i pol­skim. 
Intu­icyjne menu pomaga klien­towi szybko i w pro­sty spo­sób doko­nać opłaty dro­go­wej. Wybie­ra­jąc punkt począt­kowy, koń­cowy i punkty tran­zy­towe można zop­ty­ma­li­zo­wać pro­po­no­waną trasę. W przy­szło­ści do sys­temu wyzna­cza­nia tras włą­czone zostaną także nie­płatne odcinki dróg, za które oczy­wi­ście nie będą pobie­rane żadne opłaty. Obli­cza­nie trasy odbywa się z auto­ma­tycz­nym uwzględ­nie­niem spe­cy­ficz­nych danych pojazdu, co pomaga w wyzna­cza­niu tras, po któ­rych samo­chody cię­ża­rowe mogą się poru­szać bez ogra­ni­czeń (np. zamknię­cia dróg dla ruchu lub ogra­ni­cze­nia ze względu na masę pojazdu). Pod koniec pro­ce­dury wykupu klient otrzy­muje opis trasy, który można wydru­ko­wać ze wska­zów­kami nawi­ga­cyj­nymi, wysłać e-mailem, pobrać lub wysłać numer wykupu SMS-em na swój tele­fon komór­kowy. 
Usługa dla nie­za­re­je­stro­wa­nych klien­tów i nowy śro­dek płat­ni­czy
Klient będzie mógł korzy­stać z każ­dego dostęp­nego spo­sobu wykupu w sys­temie ręcz­nym bez koniecz­no­ści reje­stra­cji w Toll Col­lect. Poza tym nowy, ręczny sys­tem wykupu ofe­ruje dodat­kową usługę dla nie­za­re­je­stro­wa­nych klien­tów: po zało­że­niu konta do wykupu klienci będą mogli zapi­sy­wać pojazdy, w przy­padku któ­rych czę­sto doko­nuje się wykupu w sys­temie ręcz­nym, a także czę­sto prze­jeż­dżane odcinki i mak­sy­mal­nie trzy środki płat­ni­cze. Wykup będzie dzięki temu jesz­cze bar­dziej sku­teczny, co pozwoli klien­tom oszczę­dzić czas. Mogą oni w każ­dej chwili zmie­nić i usu­nąć dane zapi­sane w apli­ka­cji lub w sys­temie wykupu online. 
Aby moż­liwe było doko­na­nie opłaty dro­go­wej za pomocą tabletu lub smart­fona w pro­sty i nie­skom­pli­ko­wany spo­sób, Toll Col­lect wpro­wa­dza zamien­nik gotówki – kartę pay­sa­fe­card, która będzie dostępna w licz­nych kio­skach, na pocz­cie oraz online. 
Kon­trola na dro­gach fede­ral­nych
W przy­szło­ści do spraw­dza­nia uisz­cza­nia opłat dro­go­wych, oprócz kon­troli mobil­nych, prze­pro­wa­dza­nych na dro­gach fede­ral­nych przez Fede­ralny Urząd Trans­portu Towa­ro­wego, mają słu­żyć kolumny kon­tro­lne. Pierw­sze kolumny w kolo­rze nie­bie­skim o wyso­ko­ści około czte­rech metrów zostały już usta­wione. Do połowy 2018 r. ma ich powstać około 600. Są to sta­cjo­narne urzą­dze­nia usta­wiane z boku jezdni. Gdy pojazd prze­jeż­dża obok, kolumny spraw­dzają, czy pod­lega on obo­wiąz­kowi uisz­cza­nia opłaty dro­go­wej, czy urzą­dze­nie pokła­dowe jest gotowe do poboru opłat dro­go­wych oraz czy kie­rowca wpro­wa­dził pra­wi­dłową liczbę osi. 
Pod wzglę­dem tech­nicz­nym kolumny kon­tro­lne są wypo­sa­żone w podobne funk­cje jak mostki kon­tro­lne zain­sta­lo­wane na auto­stradach. Jeśli pojazd minie kolumnę kon­tro­lną, wyko­nane zosta­nie zdję­cie ogólne, zdję­cie boczne i zdję­cie numeru reje­stra­cyj­nego. W ramach auto­ma­tycz­nej pro­ce­dury urzą­dze­nie pokła­dowe wysyła usta­wione przez kie­rowcę i zapi­sane w urzą­dze­niu pokła­do­wym dane do kolumny kon­tro­lnej. Za popraw­ność prze­ka­zy­wa­nych danych odpo­wiada przed­się­bior­stwo trans­por­towe i kie­rowca. 
Uczest­nicy ruchu mogą odróż­nić kolumny kon­tro­lne od kolumn foto­ra­daru słu­żą­cych do pomiaru pręd­ko­ści po tym, że nie tylko są one poma­lo­wane na kolor nie­bie­ski i zie­lony, lecz rów­nież mają cztery metry wyso­ko­ści.