Wiadomości z rynku

wtorek
16 kwietnia 2024

Rok 2021 wyzwaniem dla transportowych spółek komandytowych

Zanim przychód trafi do wspólników, podlega dwukrotnemu opodatkowaniu
5 stycznia 2021

Z początkiem roku 2021 r. wszystkie spółki komandytowe z siedzibą na terytorium Polski stały się podatnikami CIT

Fot. ZM

 
Z początkiem roku 2021 r. wszystkie spółki komandytowe z siedzibą na terytorium Polski stały się podatnikami CIT. W rezultacie spółki komandytowe, podobnie jak spółki kapitałowe dotychczas, zostały podwójnie opodatkowane. Zanim przychód trafi do wspólników, podlega dwukrotnemu opodatkowaniu.
Najpierw spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 19% lub 9%. Następnie podatek dochodowy zapłacą wspólnicy od wypłaconej dywidendy w wysokości 19%.

Odroczenie stosowania ustawy nowelizującej

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT od dnia 1 stycznia 2021 r. stało się faktem, jednak ustawa wchodząca w życie z początkiem nowego roku przewiduje rozwiązania przejściowe. Wspólnicy spółek komandytowych mogą bowiem zdecydować, że nowe przepisy będą ich obowiązywać dopiero od 1 maja 2021 r. Co oznacza, że spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. W przypadku takiego wyboru możliwe stanie się podjęcie przez spółkę decyzji o niezamykaniu ksiąg rachunkowych z końcem roku obrotowego, który przedłuży się do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Spółka komandytowa może zostać przekształcona w inną spółkę, w tym w kapitałową bądź osobową np. jawną. Spółki jawne również stają się, bez wyjątku, podatnikami CIT od 1 stycznia 2021 roku, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożyły:
a) informacji przed rozpoczęciem roku obrotowego, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki lub
b) aktualizacji informacji, w terminie 14. dni, licząc od dnia zaistnienia zmian, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu
na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z niej.
W każdym przypadku, w dniu poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową i spółkę jawną statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Zasada kontynuacji

Zgodnie z zasadą kontynuacji spółka poddana procesowi przekształcenia jest tym samym podmiotem, który w wyniku procesu przekształcenia prowadzić będzie jednak działalność w innej formie prawnej. Spółka, która ulega przekształceniu (spółka przekształcana), jest podmiotem tych samych praw i obowiązków co spółka powstała po przekształceniu (spółka przekształcona). Oznacza to, że istnieje pełna tożsamość podmiotu przekształcanego i przekształcanego.
Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, co do zasady, z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształcanej stają się ponadto wspólnikami spółki przekształconej. Może ona działać zatem dalej w niezmienionym stanie osobowym, co może okazać się niekorzystne z uwagi na opodatkowanie podatkiem CIT spółek jawnych, w których udziały spółkowe przysługują także wspólnikom niebędącym osobami fizycznymi. Z tych względów należy rozważyć kolejność oraz skutki podejmowanych działań restrukturyzacyjnych tak, aby odpowiadały one oczekiwaniom zaangażowanych w proces podmiotów.

Zniesienie obowiązku badania planu przekształcenia

Zmianą przepisów kodeksu spółek handlowych, która zdecydowanie przyspieszy procedurę przekształcenia, jest rezygnacja z obowiązku badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Zniesienie tego obowiązku będzie skutkowało przyspieszeniem procedury przekształcenia oraz zmniejszeniem kosztów z nią związanych. Obowiązek badania pozostał w sytuacji przekształcenia spółki w spółkę akcyjną oraz jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. W przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną biegły rewident dokonuje badania pod kątem rzetelności i poprawności planu przekształcenia oraz dokonuje ustaleń w zakresie rzetelności wyceny składników majątku.

Wybór formy działalności

Nowe przepisy podatkowe stawiają wspólników spółek komandytowych przed koniecznością podjęcia decyzji, czy korzystniejsze dla nich będzie prowadzenie dalszej działalności w formie spółki kapitałowej, co pozwoli na wyłączenie ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale spowoduje podwójne opodatkowanie zysków, czy też zdecydują się ponosić osobistą odpowiedzialność, korzystając z dobrodziejstwa działania w formie podmiotów transparentnych podatkowo.
Przekształcenie spółki komandytowej w jawną, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, pozwala wyłączyć z opodatkowania spółki podatkiem CIT. Natomiast wprowadzone uproszczenia w procedurze przekształcenia pozwolą na szybsze przeprowadzanie zmiany formy prawnej jednoosobowego przedsiębiorcy, spółki cywilnej lub innej spółki prawa handlowego.
Nie ma jednej recepty na zmierzenie się z koniecznością opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. Jedynie wnikliwa analiza prawno-podatkowa struktury biznesowej danego przedsiębiorcy pozwoli na wypracowanie rozwiązania odpowiadającego jego potrzebom.
 
Aneta Chałat, adwokat w Departamencie Restrukturyzacji w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej
Marta Napieralska, doradca podatkowy, radca prawny, dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej
Mariański Group gwarantuje kompleksowe wsparcie i obsługę przezzespół doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i biznesowych, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo prawne klientów.
Liderem Mariański Group jest prof. Adam Mariański, doradca podatkowy i adwokat, doradca wielu firm rodzinnych, ekspert BCC ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, który opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę ekspertów w biurach w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Częstochowie.

Aneta Chałat

Fot. Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Marta Napieralska

Fot. Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.