Wiadomości z rynku

Autor: ZM
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2021(9)
z dnia 12.10.2021

Daimler: z poszanowaniem praw człowieka

Koncern przyjmuje deklarację zasad w zakresie społecznej odpowiedzialności

Fot. Daimler

 
Zarząd, główna rada zakładowa i światowy komitet pracowniczy firmy Daimler AG oraz międzynarodowa federacja związków zawodowych, IndustriALL Global Union, przyjęły deklarację zasad w zakresie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka.
Deklaracja ta stanowi wiążącą podstawę realizacji standardów w zakresie praw człowieka w koncernie Daimler oraz podsumowanie zobowiązania firmy do ich przestrzegania. W ten sposób koncern uzupełnia i doprecyzowuje wymogi dotyczące przestrzegania praw człowieka, zawarte w Kodeksie integralności firmy Daimler, aktualizując istniejące od 2002 r. zasady odpowiedzialności społecznej. Jednocześnie firma realizuje wymóg nałożony przez niemiecką ustawę o należytej staranności w łańcuchach dostaw oraz wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. Deklaracja zasad uwzględnia także nowe zagadnienia, np. te odnoszące się do postępowania ze sztuczną inteligencją. Deklaracja została opublikowana na stronie internetowej firmy – daimler.com.
– Dla koncernu Daimler poszanowanie praw człowieka od lat stanowi zarówno priorytet, jak i przesłankę długofalowego sukcesu. Nasz cel jest jasny: interesują nas wyłącznie takie produkty, które zostały wytworzone z poszanowaniem praw człowieka. Dlatego kwestia ta została uwzględniona w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Deklaracja zasad podkreśla dodatkowe znaczenie kluczowych kwestii dotyczących praw człowieka, takich jak prawa pracownicze, zakaz pracy niewolniczej i pracy dzieci. Jednocześnie zapewniamy nowe impulsy, na przykład w obszarze odnoszącym się do praw człowieka i ochrony środowiska, czy podejścia do sztucznej inteligencji” – stwierdza Renata Jungo Brüngger, członek zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG, odpowiedzialna za integralność i kwestie prawne.
Michael Brecht, przewodniczący Głównej Rady Zakładowej i WEC w firmie Daimler AG, mówi: – U nas pracę wykonują ludzie, dlatego właśnie przyjęliśmy deklarację zasad odpowiedzialności społecznej i praw człowieka jako najważniejszy fundament naszych codziennych działań. W ten sposób konsekwentnie rozwijamy zasady odpowiedzialności społecznej, które opracowano blisko 20 lat temu z inicjatywy Głównej Rady Zakładowej, a w roku 2012 zaktualizowano. Dzięki nim wyznaczamy istotny kierunek w branży. Deklaracja zasad stanowi owoc intensywnej współpracy pomiędzy firmą a Główną Radą Zakładową, WEC i międzynarodową federacją związków pracowniczych IndustriALL, jak również ekspertami z firmy i ekspertami zewnętrznymi.

Deklaracja zasad i działań Daimlera

Deklaracja zasad adresowana jest do wszystkich pracowników Daimler AG oraz spółek wchodzących w skład koncernu na całym świecie. Od wielu lat poszanowanie i ochrona praw człowieka stanowiły podstawowy element odpowiedzialnego ładu korporacyjnego koncernu. Dlatego są one mocno zakorzenione w jego Kodeksie integralności, mającym zastosowanie wobec wszystkich pracowników. Daimler wymaga poszanowania i przestrzegania praw człowieka również od swoich dostawców.
Deklaracja zasad stanowi podsumowanie wymogów obowiązujących w koncernie Daimler, odnoszących się do istniejących wytycznych i standardów, a ponadto zostały rozszerzone poprzez dodanie nowych, ważnych reguł. Najważniejsze istotne standardy w zakresie praw człowieka obowiązujące w firmie Daimler w kontekście korporacyjnym to: brak pracy przymusowej i pracy dzieci, wolność zrzeszania się i prawa do rokowań, uczciwe wynagrodzenie i czas pracy, zakaz dyskryminacji, równe możliwości oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Poza powyższymi kluczowymi kwestiami deklaracja uwzględnia nowe zagadnienia, na przykład prawa człowieka, ochronę środowiska, podejście do sztucznej inteligencji, ochronę lokalnych społeczności i rdzennej ludności oraz ochronę obrońców praw człowieka.
Ponadto deklaracja wskazuje działania służące realizacji tych reguł. Podstawą podejścia Daimler opartego na należytej staranności jest system poszanowania praw człowieka (Human Rights Respect System, HRRS). Już od kilku lat, w oparciu o zasadę ryzyka, firma systematycznie dokonuje oceny poszanowania praw człowieka w spółkach wchodzących w skład koncernu i łańcuchach dostaw. Będąc firmą odpowiedzialną, Daimler jest zobowiązany m.in. do wdrażania Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie podstawowych zasad i praw w pracy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w oparciu o te standardy koncern wdrożył szereg działań i pracuje nad rozwojem programu. Istotnym elementem jest zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych.

Prawa człowieka w koncernie

Jako firma międzynarodowa, Daimler przyjmuje odpowiedzialność za poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu tworzenia wartości. W ramach systemu poszanowania praw człowieka HRRS opracowano oparte na ryzyku podejście strategiczne, dzięki któremu firma systematycznie rozwiązuje kwestie związane z prawami człowieka. W ten sposób koncern ma realną możliwość oceny, czy prawa te są przestrzegane w spółkach wchodzących jego w skład i w łańcuchach dostaw. Celem jest identyfikacja i unikanie zarówno ryzyka natury systemowej, jak i ewentualnego, negatywnego wpływu działań biznesowych na prawa człowieka na jak najwcześniejszym etapie. Daimler współpracuje również ze stowarzyszeniami, organizacjami i innymi przedsiębiorstwami w ramach różnych projektów i inicjatyw mających na celu promowanie odpowiedzialnego zaopatrzenia w surowce.
Najpopularniejsze tagi