Wiadomości z rynku

czwartek
20 czerwca 2024

Dlaczego Ubezpieczenie Cargo?

Wyjaśniamy na pięciu przykładach z codziennej praktyki
6 czerwca 2024
 
Wyobraź sobie, że prowadzisz działalność produkcyjną (alternatywnie: jesteś handlowcem - dalsze rozważania odnoszą się do Ciebie odpowiednio). Twoja firma krawiecka, zlokalizowana w Europie Wschodniej, produkuje piękne ubrania dla klasy średniej w Europie Środkowej i Zachodniej.
Zatrudniony przez Ciebie przewoźnik przewozi Twój towar ciężarówką z Twojej fabryki bezpośrednio do centralnego magazynu niemieckiej hurtowni, jednego z Twoich najważniejszych klientów. W umowie sprzedaży uzgodniłeś, że cena sprzedaży jest należna w momencie przekazania towaru hurtowni i że w tym samym momencie ma nastąpić przejście ryzyka (tzn. wszelkie uszkodzenia towaru, które wystąpią do momentu przekazania, są Twoim ryzykiem; do tego momentu - jeżeli dojdzie do powstania szkody na towarze - będziesz zobowiązany do dostarczenia nieuszkodzonego towaru). Oczywiście w Twoim interesie jest, aby Twoje towary dotarły bez uszkodzeń, ponieważ tylko wtedy otrzymasz swoją cenę sprzedaży w nieobniżonej wysokości. Trasa przewozu wiąże się jednak z wieloma rodzajami ryzyka, a przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność jedynie w ograniczonym zakresie, wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa transportowego (w przypadku międzynarodowych przewozów drogowych towarów najczęściej na postawie Konwencji CMR) - nawet ubezpieczenie CMR opiera się w tym przypadku na ograniczonej odpowiedzialności przewoźnika. Ważne jest dla Ciebie, abyś w przypadku wystąpienia szkody otrzymał zwrot pełnej wartości Twojej przesyłki, niezależnie od przyczyn jej powstania - i właśnie do tego służy ubezpieczenie towaru na czas transportu.
W celu jak najdokładniejszego zilustrowania odszkodowania wypłacanego z ubezpieczenia towaru na czas transportu (zwanego dalej wariantem „b“) w porównaniu z odszkodowaniem wypłacanym przez przewoźnika lub ubezpieczyciela jego polisy CMR na podstawie przepisów ustawowych, zazwyczaj Konwencji CMR (zwanego dalej wariantem „a”), przedstawiamy poniżej praktyczne przykłady.
W przykładach tych zakładamy, że masa przesyłki wynosi 10 t a wartość towaru 200.000 EUR, przy czym przewoźnik za każdy transport otrzymuje przewoźne w wysokości 600 EUR. W przypadku przedmiotowej przesyłki, ubezpieczenie cargo zostało zawarte w zakresie „All Risk“ (art. 4 ust. 1 Ogólnych Austriackich Warunków Ubezpieczenia Cargo (AÖTB) lub klauzula ICC-A) od „siedziby nadawcy do siedziby odbiorcy”.

Wystąpienie zdarzenia nieuchronnego (wina osób trzecich, siła wyższa)

Przewoźnik wjeżdża do tunelu, w którym wybucha pożar spowodowany wypadkiem dwóch osób trzecich. Kierowca musi opuścić pojazd, ciężarówka wraz z towarem ulega spaleniu. Alternatywny przykład: osoba trzecia przez nieostrożność wjeżdża od tyłu w zaparkowaną ciężarówkę, towar w ciężarówce zostaje uszkodzony.
a) Nie ma odpowiedzialności, a więc nie ma też odszkodowania.
b) Pełne odszkodowanie za powstałą szkodę (200.000 EUR).

Szkoda na towarze, powstała w okresie sprawowania przez przewoźnika pieczy nad przesyłką

Przewoźnik pada ofiarą kradzieży - w trakcie noclegu na parkingu przy stacji benzynowej nieznane osoby kradną cały towar z naczepy, plandeka ciężarówki została rozcięta.
a) Standardowa odpowiedzialność przewoźnika zgodnie z Konwencją CMR: 8,33 SDR/kg brutto (ok. 10 EUR), czyli odszkodowanie wynosi 100.000 EUR.
b) Pełne odszkodowanie za powstałą szkodę (200.000 EUR).
 

Przechowywanie towaru

Z powodu wąskiego gardła w magazynie, hurtownik prosi Cię o „opóźnienie” o dwa dni transportu, który jest już w drodze. Ponieważ Twój klient jest dla Ciebie ważny, a przewoźnik nie da się przekonać do udostępnienia ciężarówki na dwa dodatkowe dni, decydujesz się na tymczasowe przechowanie towaru kilka kilometrów przed właściwym miejscem rozładunku i zlecasz to austriackiemu spedytorowi, który działa na podstawie Ogólnych Austriackich Warunków Spedycyjnych, w skrócie AÖSp (uwaga: w wielu krajach Europy można spotkać się z różnie skonstruowanymi warunkami spedycyjnymi, które zazwyczaj starają się ograniczyć odpowiedzialność lokalnych spedytorów); odrzucasz jednak oferowane przez niego ubezpieczenie. Podczas przechowywania, w wyniku źle przeprowadzonej konserwacji, dochodzi do uszkodzenia instalacji wodnej i zalania - Twoja skórzana odzież nie nadaje się już do sprzedaży.
a) Odpowiedzialność na podstawie AÖSp: 1,09 za kg brutto każdej uszkodzonej lub utraconej jednostki ładunkowej, jednakże maksymalnie do kwoty 1.090,09 EUR za każde zdarzenie (1.090,09 EUR).
b) Pełne odszkodowanie za powstałą szkodę; przechowanie spowodowane koniecznością transportową, trwające do 30 dni, jest automatycznie także objęte ubezpieczeniem. (200.000 EUR).

Opóźnienie dostawy

Z powodu przejściowej usterki pojazdu (przebita opona) w połączeniu z zachowaniem przerw na odpoczynek przewoźnik przybywa do magazynu centralnego o cały dzień później niż ustalono. Z powodu opóźnienia należy odwołać publiczną prezentację towarów (wynajęte pomieszczenia i wyposażenie, zaangażowane modelki i fotografowie itp.); zostajesz obciążony kosztami z tytułu powstałej szkody w wysokości 10.000 EUR.
a) Standardowa odpowiedzialność przewoźnika zgodnie z Konwencją CMR: kwota przewoźnego (600 EUR).
b) Pełne odszkodowanie za powstałą szkodę, jeżeli w ubezpieczeniu zawarta jest klauzula „szkód następczych na towarze i szkód majątkowych” (10.000 EUR).

Awaria wspólna

Z uwagi na warunki geograficzne przewoźnik musi przeprawić się promem z Patras (Grecja) do Wenecji (Włochy). Z powodu wyjątkowo wzburzonego morza prom znalazł się w sytuacji zagrożenia i musi być ratowany przy pomocy helikoptera ratunkowego i holowników, a kapitan promu ogłasza „awarię wspólną”. Koszty akcji ratunkowej są dzielone proporcjonalnie pomiędzy użytkowników promu (tzw. wspólnota ryzyka); Ty jako właściciel towaru (a więc osoba korzystająca z akcji ratunkowej) zostajesz również powiadomiony i skonfrontowany z roszczeniem w wysokości 10.000 EUR. Armator nie wyda przesyłki bez złożenia gwarancji ubezpieczeniowej lub zaliczki.
a) Jeżeli przewoźnikowi uda się „wykupić” ciężarówkę i towar (samodzielnie lub dzięki „klauzuli awarii wspólnej” w swoim ubezpieczeniu CMR), to w każdym razie nie dostarczy on towaru bez zwrotu kosztów. (odszkodowanie: 0 EUR).
b) Pełen zwrot kwoty poniesionej na pokrycie kosztów awarii wspólnej (10.000 EUR).
Jak widać, wykupienie ubezpieczenia cargo jest bardzo korzystne. Odszkodowanie wypłacane przez przewoźnika na podstawie odpowiedzialności ustawowej (lub odpowiedzialności umownej wynikającej z Ogólnych Warunków Handlowych (OWH)) jest często wielokrotnie niższe.
Firma Lutz Assekuranz oferuje wysokiej jakości ubezpieczenia cargo z umiarkowanymi składkami i bardzo prostymi sposobami zgłaszania i rozliczania. Serdecznie zapraszamy na konsultacje i do składania zapytań ofertowych.

Skontaktuj się z nami:
+48 723 688242
office-pl@lutz-assekuranz.eu
www.lutz-assekuranz.pl
Klikając [ Zapisz ] zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W każdej chwili możesz się wypisać klikając na link Wypisz znajdujący się na końcu każdej z otrzymanych wiadomości.