Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: Producenci
Agro Expo, 2018(6)
z dnia 2018-06-11

Obchodzą się ze zbożem jak z jajkiem

Coraz bogatsza oferta kombajnów

Claas Lexion 670 i 630 jest dostępny w wersji MONTANA z poziomowaniem maszyny na zboczach

Fendt IDEAL to nowo opracowany kombajn zbożowy, który na rynek ma trafić w 2019 roku, także pod marką Massey Ferguson

Interaktywna Regulacja Kombajnu (ICA2) w modelu John Deere S770 automatycznie zapewnia stałą wydajność koszenia bez względu na warunki

Ergonomiczna konstrukcja nowej wielofunkcyjnej dźwigni sterującej CommandPRO w kombajnie John Deere S770 zapewnia obsługę jak wielofunkcyjne kontrolery gier

Nowy kombajn New Holland CR Revelation jest bardziej wydajny, dzięki udoskonaleniu przepływu masy żniwnej i rotorom Twin Pitch Plus

Konsola sterowania w kabinie kombajnu New Holland CR Revelation przypomina kokpit samolotu. Można stąd sterować m.in. łopatkami rotora.

Największym i najbardziej wydajnym w ofercie Rostselmash jest kombajn rotorowy TORUM 770

Pro­du­cenci i dys­try­bu­to­rzy kom­baj­nów zbo­żowych liczą na oży­wie­nie sprze­daży po zachwia­niu na rynku spo­wo­do­wa­nym jego nasy­ce­niem w wyniku zaku­pów na końcu poprzed­niego PROW. 
Oferta jest coraz bogat­sza. Naj­now­sze kom­bajny zbo­żowe wypo­sa­żane są w liczne sys­temy uspraw­nia­jące pracę na polu, zwięk­sza­jące wydaj­ność, dokład­ność pracy i popra­wia­jące kom­fort ope­ra­tora. Należą do nich sys­temy pozio­mu­jące maszyny poru­sza­jące się na zbo­czach, zapo­biegające nadmier­nemu zapy­le­niu powie­trza, regu­lu­jące kie­ru­nek wyrzutu słomy, w zależ­no­ści od panu­ją­cych warun­ków (np. wiatr). Do kolej­nych modeli tra­fia napęd gąsie­ni­cowy chro­niący glebę przed nadmier­nym ugnia­ta­niem. Udo­sko­na­lane sys­temy kosze­nia i omłotu zapew­niają pozy­ski­wa­nie ziarna o wyż­szej jako­ści. 
Poni­żej pre­zen­tu­jemy wybrane naj­now­sze modele kom­baj­nów zbo­żowych kilku ryn­ko­wych poten­ta­tów. 
CLAAS LEXION 600 – na kołach i na gąsie­ni­cach
Jed­nym z naj­now­szy kom­baj­nów na rynku jest CLAAS LEXION 600, wypo­sa­żany w sil­niki Mer­ce­des Benz, nowy roz­drab­niacz słomy, mecha­niczny napęd roz­dzie­la­cza pro­mie­nio­wego i CEMOS AUTOMATIC, a w nim funk­cje AUTO SLOPE i AUTO CLEANING. 
Do serii LEXION 670 – 620 należą trzy modele z sze­ścioma wytrzą­sa­czami o sze­ro­ko­ści bębna 1.700 mm oraz dwa modele z pię­cioma wytrzą­sa­czami o sze­ro­ko­ści bębna 1.420 mm. Modele 670 i 630 są dodat­kowo dostępne w wer­sji MONTANA z pozio­mo­wa­niem maszyny na zbo­czach. 
Wszyst­kie nowe modele LEXION 600 są wypo­sa­żone w sil­niki Mer­ce­des Benz. Spe­cjalne pro­wa­dze­nie powie­trza zapo­biega uno­sze­niu się pyłu. Powie­trze jest zasy­sane z góry przez chłod­nicę i tło­czone w stronę sil­nika oraz po bokach w dół. W połą­cze­niu z auto­ma­tycz­nym zasy­sa­niem pyłu sys­tem DYNAMIC COOLING pozwala na rzad­sze czysz­cze­nie. 
Stałą opty­malną jakość roz­rzutu sieczki zapew­nia roz­drab­niacz słomy o zwięk­szo­nej o 50 mm śred­nicy. Dzięki więk­szej śred­nicy sie­ka­cza mate­riał można szyb­ciej i tym samym lepiej roz­drob­nić. Więk­szy kom­fort dla ope­ra­tora wynika z moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia nożami prze­ciw­staw­nymi i listwą tar­cia w siecz­karni słomy bez­po­śred­nio z kabiny. Także prze­sta­wie­nie na zbiór pokosu moż­liwe jest we wszyst­kich nowych mode­lach LEXION 600 wygod­nie poprzez przy­cisk w kabi­nie. 
Nowe modele LEXION 670, 660 i 650 są dostępne w opcji z nowym roz­dzie­la­czem pro­mie­nio­wym, który jest napę­dzany mecha­nicz­nie i cha­rak­te­ry­zuje się wyjąt­kowo efek­tyw­nym prze­no­sze­niem siły. Oprócz niskiego zuży­cia paliwa mecha­niczny napęd gwa­ran­tuje stałą liczbę obro­tów roto­rów wyrzu­ca­ją­cych, tak że w każ­dych warun­kach zapew­niony jest rów­no­mierny roz­dział słomy. Roz­dzie­lacz pro­mie­niowy jest połą­czony z dosto­so­wa­niem kie­runku wyrzutu. Kie­ru­nek wyrzutu auto­ma­tycz­nie kory­guje roz­dział słomy przy nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach jak np. przy bocz­nym wie­trze lub pod­czas żniw na zbo­czu. 
System AUTO SLOPE także na nie­rów­nym tere­nie gwa­ran­tuje opty­malną czy­stość ziarna i mini­malne straty – auto­ma­tycz­nie ste­ruje liczbą obro­tów dmu­chawy i dosto­so­wuje je na bie­żąco do nachy­le­nia kom­bajnu na polu. W celu zmniej­sze­nia strat nastę­puje auto­ma­tyczne zmniej­sze­nie obro­tów pod górę. W dół nastę­puje nato­miast zwięk­sze­nie liczby obro­tów, w celu zapew­nie­nia wystar­cza­ją­cego czysz­cze­nia. 
Kolejną pomoc dla ope­ra­tora i opty­malną czy­stość ziarna zapew­nia AUTO CLEANING, sys­tem spraw­dzony już w serii LEXION 700. Oprócz liczby obro­tów dmu­chawy sys­tem auto­ma­tycz­nie ste­ruje otwar­ciem gór­nego i dol­nego sita. Dbają o to liczne czuj­niki, które stale reje­strują różne war­to­ści w kom­bajnie i co sekundę dosto­so­wują wyma­gane usta­wie­nia do aktu­al­nych warun­ków. 
Po LEXION 670 firma CLAAS ofe­ruje teraz także model LEXION 660 z chro­nią­cym glebę napę­dem gąsie­ni­cowym TERRA TRAC. Koło napę­dowe, koło jezdne i wałki pod­pie­ra­jące podwo­zia są zawie­szone hydro­pneu­ma­tycz­nie i dzięki temu zapew­niają lep­szy kom­fort jazdy. Przy gąsie­ni­cach o sze­ro­ko­ści 635 mm cał­ko­wita sze­ro­kość kom­bajnu nie prze­kra­cza 3,49 m. 
FENDT IDEAL – deli­katne trak­to­wa­nie ziarna
Fendt IDEAL to nowo opra­co­wany kom­bajn zbo­żowy, który na rynek ma tra­fić w 2019 roku, także pod marką Mas­sey Fer­gu­son. Kon­struk­to­rzy szcze­gólną uwagę poświę­cili wydaj­no­ści, wyso­kiej jako­ści ziarna i słomy, nie­za­wod­no­ści, pro­sto­cie i logice, a także uni­kal­nej tech­no­lo­gii czuj­ni­ków zapew­niającej opty­malne usta­wie­nie maszyny. 
– Seria maszyn to modele o mocy 451, 538 i 647 KM. Kom­bajny IDEAL 9 i IDEAL 8 napę­dzane są sil­nikami MAN, a IDEAL 7 – sil­nikiem AGCO. Dzięki temu osiąga się naj­wyż­sze prze­pu­sto­wo­ści przy efek­tyw­nym zuży­ciu paliwa – powie­dział Mar­cin Toma­szew­ski, pro­dukt spe­cja­li­sta ds. kom­baj­nów Fendt Pol­ska. 
Wysoka jakość ziarna i efek­tywne powierzch­nie o dużej wydaj­no­ści decy­dują o dobrym zbio­rze. Sprzyja temu uni­ka­towy roto­rowy sys­tem omłotu i sepa­ra­cji Helix. Wszyst­kie ziarna są oddzie­lone bez pogar­sza­nia jako­ści słomy. Przy­czy­nia się do tego naj­dłuż­szy rotor na rynku o impo­nu­ją­cej dłu­go­ści 4,84 m i śred­nicy 600 mm. Aby w szcze­gól­nie deli­katny spo­sób został trak­to­wany zbie­rany plon i aby zagwa­ran­to­wane było stałe obcią­że­nia rotora, spi­rale wcią­ga­jące, listwy młó­cące i palce rotora są roz­miesz­czone spi­ral­nie wokół rotora, podob­nie jak DNA. Pro­ces wymaga mniej­szej mocy i zwięk­sza prze­pu­sto­wość i wydaj­ność maszyny przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści słomy i ziarna. Ponadto cha­rak­te­ry­zuje się łatwo­ścią dopa­so­wa­nia do róż­nych panu­ją­cych warun­ków zbioru. Kom­bajny IDEAL 8 i 9 wypo­sa­żone są w podwójne rotory z ukła­dem młó­cą­cym Helix, nato­miast IDEAL 7 z poje­dyn­czym roto­rem z ukła­dem młó­cą­cym Helix. 
Kolejną inno­wa­cją jest mon­taż dru­giej podłogi w przed­niej czę­ści zespołu omło­to­wego (IDEALba­lan­ceTM). W wyniku tego pod­sie­wacz jest wypeł­niony bar­dziej z przodu zbie­ranym mate­ria­łem, nato­miast tylna podłoga powrotna prze­chwy­tuje mate­riał z obszaru sepa­ra­cji i roz­pro­wa­dza po tyl­nym obsza­rze pod­sie­wacza. W ten spo­sób opty­mal­nie wyko­rzy­stuje się całą dłu­gość pod­sie­wacza, zbie­rany mate­riał jest roz­ło­żony rów­no­mier­nie, a wydaj­ność jest mak­sy­ma­li­zo­wana. 
To, że obie podłogi są jesz­cze wypro­fi­lo­wane, umoż­li­wia także osią­gnię­cie opty­malnej i rów­no­mier­nej prze­pu­sto­wo­ści nawet na zbo­czach. Z nachy­le­niem do 15%, straty są niż­sze w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych kom­baj­nów. Zaletą tego jest to, że nie są wyma­gane żadne inne potrzebne usta­wie­nia przez ope­ra­tora. 
Fendt IDEAL jest wypo­sa­żony w najwięk­szy zbior­nik ziarna dostępny na rynku kom­baj­nów. Ma pojem­ność 17.100 l (18 pro­cent wię­cej niż obecne wyso­kiej wydaj­no­ści kom­bajny zbo­żowe). Decy­du­ją­cym ogni­wem sku­tecz­nego łań­cu­cha żniw jest naj­szyb­sza zdol­ność opróż­nia­nia, która wynosi 210 l/s – to najszyb­szy wyda­tek roz­ła­dunku na rynku (według pro­du­centa o 32 proc. szyb­szy od następ­nego kon­ku­renta). Maszyna posiada nowy sys­tem ste­ro­wa­nia ScrollSwing, dzięki temu ope­ra­tor nie musi cią­gle prze­miesz­czać się w przód i w tył, aby rów­no­mier­nie napeł­niać przy­czepy. Rura wyła­dow­cza pod­czas wyła­dunku ziarna może być prze­miesz­czana tam i z powro­tem za pomocą pokrę­tła obro­to­wego na wie­lo­funk­cyj­nym joy­sticku. Wraz z hydrau­licz­nym dosto­so­wa­niem szyb­ko­ści opróż­nia­nia przez Stre­amer Gates osiąga się opty­malny i deli­katny pro­ces wyła­dunku ziarna ze zbior­nika. 
Wąska rama pojazdu (1,40 m) zapew­nia wię­cej miej­sca na naj­szer­sze warianty kół trans­por­to­wych i napędu gąsie­ni­co­wego. Dla­tego też IDEAL speł­nia aktu­alne prze­pisy ruchu dro­go­wego o mak­sy­mal­nych sze­ro­ko­ściach zewnętrz­nych poni­żej 3,30 m i 3,50 m. W przy­padku modelu IDEAL 9 już przy sze­ro­ko­ści zewnętrz­nej poni­żej 3,30 m przy uży­ciu 26-calo­wych gąsie­nic Trac­kRide jego powierzch­nia kon­taktu z podło­żem wynosi 2,55 mkw. i zapew­nia niski nacisk na glebę. 
Firma AGCO opra­co­wała auto­ma­tyczny sys­tem podłą­cze­nia przy­rządu żniw­nego Auto­Dock: ele­menty mecha­niczne, elek­tryczne i hydrau­liczne zostaną połą­czone za pomocą przy­ci­sku na ter­mi­nalu w zale­d­wie 5 sekund. 
Auto­ma­tyczne podłą­cze­nie przy­rządu żniw­nego współ­pra­cuje z kodem RFID, urzą­dze­nia AgTag, który zamon­to­wany jest na każ­dym zespole żniw­nym. Dzięki temu kom­bajn auto­ma­tycz­nie roz­po­znaje typ przy­rządu żniw­nego. W menu ter­mi­nala Vario 10.4 ’’ kod RFID wywo­łuje ostat­nie usta­wie­nia dla przy­rządu żniw­nego, na przy­kład wymiary i usta­wie­nia czu­ło­ści dla auto­ma­tycz­nej regu­la­cji przy­rządu żniw­nego. Ope­ra­tor jest więc znacz­nie odcią­żony. 
Aby uzy­skać dużą wydaj­ność, kom­bajn musi być rów­no­mier­nie zasi­lany zbie­ranym mate­ria­łem. Zapew­nia to nowy przy­rząd żniwny Powe­rFlow, który teraz dostępny jest o mak­sy­mal­nej sze­ro­ko­ści robo­czej 12,20 m. 
Spe­cjal­nie dla kom­bajnu IDEAL opra­co­wano sys­tem IDEALha­rvest. System z czuj­ni­kami masy aku­stycz­nej (MADS), przed­sta­wia wyświe­tla­jąc stan obcią­że­nia zespołu omło­to­wego i czysz­cze­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym. Czuj­niki są mon­to­wane wzdłuż roto­rów i skrzyni sito­wej i roz­po­znają prze­pływ mate­riału wewnątrz maszyny, jak rów­nież powstałe straty. 
Zasto­so­wa­nie czuj­ni­ków MADS, połą­czonych z kamerą jako­ści ziarna, umoż­li­wia wyświe­tla­nie strat ziarna, udział uszko­dzo­nych zia­ren i czy­sto­ści ziarna. Ope­ra­tor widzi na iPa­dzie pro­ces przed­sta­wiony gra­ficz­nie, czy mate­riału jest wię­cej w przed­niej lub tyl­nej czę­ści, czy po pra­wej lub po lewej stro­nie. Za pomocą apli­ka­cji Smar­tCon­nect może wybrać stra­te­gię danych dla danego zbioru plonu mię­dzy dopusz­czal­nymi uszko­dze­niami, stra­tami ziarna i czy­sto­ścią przed­sta­wioną gra­ficz­nie w postaci ilu­stro­wa­nego trój­kąta „magii” na iPa­dzie. Ponadto ope­ra­tor ustala pro­por­cję pomię­dzy prze­pu­sto­wo­ścią maszyny a jako­ścią plonu. Maszyna auto­ma­tycz­nie dosto­so­wuje się do tych wyma­gań i reaguje na zmie­nia­jące się warunki zbioru, np. może dosto­so­wać szcze­linę kle­pi­ska i pręd­kość obro­tową roto­rów przy natra­fio­nych uszko­dze­niach ziarna. 
JOHN DEERE S770 – kom­bajn zauto­ma­ty­zo­wany 
Nie­za­leżne testy wyka­zały, że wyko­rzy­sta­nie poten­cjal­nych moż­li­wo­ści kom­bajnu przez róż­nych ope­ra­torów może się róż­nić nawet o 20%. Inte­rak­tywna Regu­la­cja Kom­bajnu (ICA2) w modelu JOHN DEERE S770 auto­ma­tycz­nie zapew­nia stałą wydaj­ność kosze­nia bez względu na warunki i eli­mi­nuje koniecz­ność regu­lar­nie wyko­ny­wa­nych ręcz­nych usta­wień przez ope­ra­tora. Zaletą wyróż­niającą ICA2 na tle innych sys­te­mów jest kon­tro­lo­wa­nie zarówno układu młó­cącego, jak i układu czysz­czą­cego. 
Nie­wielki wzrost ilo­ści pozy­ski­wa­nego ziarna to duży wzrost zysku. Dla­tego oferta John Deere obej­muje sze­roką gamę zespo­łów żniw­nych, umoż­li­wiającą dobra­nie roz­wią­za­nia do zbie­ranych upraw i uży­wa­nego kom­bajnu. Do wyboru są zespoły z tra­dy­cyj­nym prze­no­śnikiem śli­ma­kowym (600R, 600F, 600X) oraz z aktyw­nymi taśmami do trans­portu mate­riału (700PF, 700D) w wielu róż­nych sze­ro­ko­ściach do 12,2 m. 
Zespoły żniwne 600R mają wiele ele­men­tów klasy pre­mium, w tym płyty poda­jące ze stali nie­rdzew­nej, prze­no­śnik śli­ma­kowy o dużej śred­nicy i liniowy napęd noży. Model 600F z ela­styczną listwą tnącą pra­cuje szyb­ciej i kosi dokład­niej na nie­rów­nym tere­nie, co mini­ma­li­zuje straty przy zbio­rze wyle­głych lub splą­ta­nych roślin. Zespoły żniwne 600R i 600F z zesta­wem do rze­paku cha­rak­te­ry­zują się naj­niż­szym współ­czyn­ni­kiem strat ziarna dzięki naj­więk­szej odle­gło­ści prze­no­śnika śli­ma­ko­wego od kosy. 
Z kolei zespół żniwny 600X wyróż­nia się naj­dłuż­szym na rynku sto­łem, o dłu­go­ści regu­lo­wa­nej w zakre­sie do 800 mm – można regu­lo­wać bez wycho­dze­nia z kabiny. Pole­cany jest do zbioru róż­nych upraw. Zapew­nia krótki czas przy­sto­so­wa­nia do zbioru innej uprawy, wyno­szący poni­żej 3 minut. 
Zespół żniwny 700PF wypo­sa­żony jest w funk­cję aktyw­nego poda­wa­nia roślin kło­sami do przodu, co zapew­nia rów­no­mierny prze­pływ mate­riału — dzięki temu maszyna może pra­co­wać z wydaj­no­ścią zbli­żoną do mak­sy­mal­nej. To roz­wią­za­nie pole­cane do zbioru niskich zbóż lub dłu­gich i wyle­głych roślin, ponie­waż prze­no­śnik śli­ma­kowy prze­chwy­tuje wyłącz­nie sko­szony mate­riał. 
Zespół żniwny 700D jest wypo­sa­żony w funk­cję aktyw­nego poda­wa­nia roślin kło­sami do przodu za pomocą pasa zamiast śli­maka. Kon­struk­cja ta nie powo­duje mie­sza­nia plo­nów jak w tra­dy­cyj­nym zespole żniw­nym z prze­no­śnikiem śli­ma­kowym i pasuje do kom­baj­nów roto­ro­wych serii S, w któ­rych płynne poda­wa­nie zapew­nia lep­szy omłot i sepa­ra­cję. Kąt kosze­nia jest regu­lo­wany hydrau­licz­nie, a wyso­kość ścier­ni­ska można usta­wić nawet na 38 mm w przy­padku zbioru bar­dzo niskich lub wyle­głych upraw. Dostępny jest rów­nież zestaw do zbioru rze­paku. 
Kom­bajn S700 umoż­li­wia łatwą obsługę zgod­nie z pre­fe­ren­cjami ope­ra­tora. Wszyst­kie ele­menty ste­ru­jące zostały umiesz­czone w jed­nym miej­scu. Nie trzeba roz­glą­dać się po kabi­nie, szu­ka­jąc róż­nych wyświe­tla­czy, ani się­gać do nie­wy­god­nie roz­miesz­czo­nych prze­łącz­ni­ków. Wszystko jest logicz­nie pogru­po­wane i zlo­ka­li­zo­wane w jed­nym miej­scu. Wyświe­tlacz Com­man­dCen­ter 4. gene­ra­cji został cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wany z wyko­rzy­sta­niem tych samych pro­stych zasad nawi­ga­cji co w smart­fo­nie. Ope­ra­tor może łatwo prze­cho­dzić pomię­dzy ekra­nami, prze­cią­ga­jąc je pal­cem, uru­cha­miać potrzebne apli­ka­cje i dosto­so­wy­wać układy ekra­nów do wła­snego stylu pracy. Zmie­niono też kon­cep­cję nawi­ga­cji, zmniej­sza­jąc liczbę klik­nięć potrzeb­nych do przej­ścia w żądane miej­sce. 
Ergo­no­miczna kon­struk­cja nowej wie­lo­funk­cyjnej dźwi­gni ste­ru­ją­cej Com­man­dPRO zapew­nia podob­nie bez­pro­ble­mową obsługę jak wie­lo­funk­cyjne kon­tro­lery gier. Można ste­ro­wać wszyst­kimi pod­sta­wo­wymi funk­cjami jedną ręką. Nowa dźwi­gnia umoż­li­wia jesz­cze lep­sze dosto­so­wa­nie do potrzeb ope­ra­tora dzięki zasto­so­wa­niu sied­miu pro­gra­mo­wal­nych przy­ci­sków. 
Obra­ca­jąc kół­kiem na dźwi­gni ste­ro­wa­nia napę­dem hydro­sta­tycz­nym, można prze­łą­czać mię­dzy ekra­nami wyświe­tla­cza bez potrzeby zdej­mo­wa­nia dłoni z dźwi­gni w kry­tycz­nych sytu­acjach, kiedy ręczne ste­ro­wa­nie jest nie­zbędne (np. w przy­padku upraw wyle­głych lub przy kosze­niu na uwro­ciu). 
Indy­wi­du­alne usta­wie­nia dźwi­gni Com­man­dPRO wpro­wa­dzone przez poszcze­gól­nych ope­ra­torów można zapi­sać za pomocą oszczę­dza­ją­cej czas funk­cji kon­fi­gu­ra­cji ste­ro­wa­nia. Ope­ra­tor sam decy­duje, w jaki spo­sób będzie pra­co­wać — może indy­wi­du­al­nie skon­fi­gu­ro­wać wysu­wa­nie­/cho­wa­nie zespołu żniw­nego 600X, pręd­kość pasa 700D, otwie­ra­nie pokrywy zbior­nika ziarna, skła­da­nie śli­maka wyła­dow­czego, kie­ru­nek roz­rzu­ca­nia roz­drab­niacza, prze­chy­la­nie prze­no­śnika pochy­łego i wiele innych funk­cji. 
Jeśli kom­bajn obsłu­gują różni ope­ra­to­rzy, będą zado­wo­leni z moż­li­wo­ści zapi­sa­nia wszyst­kich indy­wi­du­al­nych usta­wień dźwi­gni ste­ro­wa­nia napę­dem hydro­sta­tycz­nym wie­lo­funk­cyjnej dźwi­gni ste­ru­ją­cej Com­man­dPRO i wyświe­tla­cza za pomocą oszczę­dza­ją­cej czas funk­cji kon­fi­gu­ra­cji ste­ro­wa­nia. 
System zago­spo­da­ro­wa­nia resz­tek pożniw­nych ofe­ruje mak­sy­mal­nie trzy różne sys­temy roz­drab­nia­jące do wyboru. Każdy z nich gwa­ran­tuje rów­no­mierne roz­pro­wa­dze­nie roz­drob­nio­nej słomy od momentu roz­po­czę­cia zbioru lub dokładne ufor­mo­wa­nie jej w pokos, pozwa­la­jący na otrzy­ma­nie wyso­kiej jako­ści beli. 
Wszyst­kie sys­temy wypo­sa­żone są w funk­cję prze­łą­cza­nia wyrzutu, pozwa­la­jącą dosto­so­wać kom­pen­sa­cję roz­pro­wa­dzania w zależ­no­ści od kie­runku wia­tru. Systemy zago­spo­da­ro­wa­nia resz­tek pożniw­nych Inter­me­diate i Pre­mium są wypo­sa­żone w roz­drab­niacz do bar­dzo drob­nego cię­cia przy uży­ciu 100 noży. 
Prze­kład­nia ProDrive pozwala na jazdę z pręd­ko­ścią nawet 25 km/h, co umoż­li­wia szyb­sze dotar­cie na miej­sce pracy. W polu prze­kład­nia zapew­nia wyż­szy moment obro­towy i ze względu na bez­stop­niową regu­la­cję pręd­ko­ści pozwala obsłu­żyć więk­szy areał w krót­szym cza­sie. 
NEW HOLLAND – siłacz CR Reve­la­tion
Pro­jek­tu­jąc nowy kom­bajn New Hol­land CR Reve­la­tion zwięk­szono jego wydaj­ność do 10%, dzięki udo­sko­na­le­niu prze­pływu masy żniw­nej i roto­rom Twin Pitch Plus. Moc naj­sil­niej­szego kom­bajnu w branży wzro­sła do 700 KM. 
Wiele cech nowych kom­baj­nów CR zwięk­sza już i tak ogromną pojem­ność i wydaj­ność, utrzy­mu­jąc jed­no­cze­śnie niską ilość popę­ka­nych zia­ren, a nawet zmniej­sza­jąc ją. 
Nowe, ste­ro­wane zdal­nie z poziomu kabiny łopatki rotora z płynną regu­la­cją pomię­dzy poło­że­niem szyb­kim a wol­nym pozwa­lają osią­gnąć – według pro­du­centa – najlep­szy w kla­sie poziom ste­ro­wa­nia prze­pływem masy żniw­nej i zmniej­szyć zuży­cie ener­gii. Ta funk­cja, ofe­ro­wana jako wypo­sa­że­nie opcjo­nalne w czte­rech najbar­dziej wydaj­nych, 22-calo­wych mode­lach, pozwala zwięk­szyć wydaj­ność kom­bajnu. 
Funk­cja usta­wia­nia seg­men­tów kle­pi­ska w poło­że­niu wyj­ścio­wym z poziomu kabiny ogra­ni­cza prze­stoje maszyny w przy­padku usterki kle­pi­ska. Uła­twia ona szyb­kie usta­wia­nie kle­pisk w poło­że­niu wyj­ścio­wym – ope­ra­tor musi tylko opróż­nić rotory, zatrzy­mać kom­bajn, auto­ma­tycz­nie przy­wró­cić pier­wotne poło­że­nie kle­pisk. W ten spo­sób może zaosz­czę­dzić 20–30 minut w porów­na­niu z ręcz­nym wyko­na­niem tej ope­ra­cji. 
Trzy najbar­dziej wydajne modele posia­dają rów­nież w wypo­sa­że­niu rotory Twi­nPitch Plus z cepami o dłu­go­ści ok. 76 mm, które pozwa­lają zaosz­czę­dzić ener­gię. Te cechy, w połą­cze­niu z kolej­nymi udo­sko­na­le­niami, obej­mu­ją­cymi wyż­sze osłony rotora w dwóch mniej­szych, 17-calo­wych mode­lach, głę­boko pene­tru­jącą, dyna­miczną rolkę DFR i więk­szą moc, pozwa­lają zwięk­szyć wydaj­ność kom­baj­nów CR nawet o 10%. 
Kom­bajn CR10.90, wypo­sa­żony w naj­sil­niej­szy na świe­cie sil­nik i rekor­dzi­sta świata w zbio­rze psze­nicy w ciągu ośmiu godzin, ponow­nie podniósł poprzeczkę osią­gów dzięki zwięk­sze­niu mocy o 50 KM. Najwięk­szy kom­bajn w branży roz­wija aktu­al­nie moc 700 KM, aby zapew­nić mak­sy­malną wydaj­ność przy zbio­rze każ­dej uprawy roślin­nej. 
CR8.80, więk­szy z 17-calo­wych modeli CR, rów­nież może się pochwa­lić więk­szą mocą mak­sy­malną, wyno­szącą obec­nie 517 KM, dzięki czemu jest naj­sil­niej­szą maszyną w seg­men­cie kom­baj­nów z wąską ramą. 
Nowy sys­tem zago­spo­da­ro­wa­nia resz­tek pożniw­nych umoż­li­wia drob­niej­sze cię­cie resz­tek i ich lep­sze roz­pro­wa­dzanie na więk­szej sze­ro­ko­ści. 
Wpro­wa­dzone udo­sko­na­le­nia w szar­pa­czu słomy, obej­mu­jące wzmoc­nie­nie rotora, dłuż­sze noże prze­ciw­bieżne i zwięk­sze­nie szyb­ko­ści robo­czej, umoż­li­wiają drob­niej­sze cię­cie słomy i reduk­cję jej dłu­go­ści o 50%. 
Rozrzut­nik plew został cał­ko­wi­cie zmo­dy­fi­ko­wany i zasto­so­wano w nim opa­ten­to­wany pneu­ma­tyczny sys­tem trans­portu masy żniw­nej w miej­sce tra­dy­cyj­nego sys­temu. Zwięk­szono do ok. 13,7 m sze­ro­kość roz­rzu­ca­nia resz­tek pożniw­nych, którą można regu­lo­wać z poziomu kabiny. Udo­sko­na­lono wydajny układ roz­rzu­ca­nia słomy Opti-Spre­adTM poprzez zasto­so­wa­nie sil­niej­szych o 25% sil­ni­ków hydrau­licz­nych, łopa­tek w kształ­cie litery „V” i usu­wa­ją­cych zanieczysz­cze­nia zgar­nia­czy. Pozwo­liło to ulep­szyć roz­rzu­ca­nie resz­tek i zwięk­szyć sze­ro­kość roz­rzu­ca­nia do ok. 13,7 m, a także zmniej­szyć zuży­cie ele­men­tów. 
ROSTSELMASH – w roz­sąd­nej cenie
Rost­sel­mash to rosyj­ski pro­du­cent kom­baj­nów zbo­żowych, znany za wschod­nią gra­nicą od 1929 r., w całej histo­rii firmy sprze­dał łącz­nie ok. 2,8 mln kom­baj­nów, w ostat­nich latach pro­du­kuje ok. 6.500 sztuk rocz­nie, co daje ok. 40% pro­duk­cji na rynku euro­pej­skim. Gene­ral­nym impor­te­rem Rost­sel­mash w Pol­sce, zapew­niającym ser­wis i obsługę pogwa­ran­cyjną jest KORBANEK Sp. z o. o. W ofer­cie Rost­sel­mash dostępne są modele kom­baj­nów o tra­dy­cyj­nym sys­temie omłotu z wydaj­nym i oszczęd­nym sil­nikiem CUMMINS. 
NOVA to kom­bajn wypo­sa­żony w bęben młó­cący o śred­nicy 600 mm, cztery wytrzą­sa­cze słomy oraz zbior­nik na ziarno o pojem­no­ści 4.500 l. Kom­bajn ten napę­dzany jest sil­nikiem Cum­mins o mocy 175 KM. Pole­cany jest dla rodzin­nych gospo­darstw rol­nych. Kom­pak­to­wość i zwrot­ność spra­wiają, że ten kom­bajn jest nie­oce­niony dla wydaj­nej pracy na małych polach o zło­żo­nych kon­tu­rach. Do kom­bajnu dostępne są hedery od 4, 5 i 6 metrów. 
VECTOR 425 to kolejny model o tra­dy­cyj­nym, jed­no­bęb­no­wym sys­temie omłotu, uznany już na pol­skim rynku ze względu na nie­za­wod­ność w cza­sie eks­plo­ata­cji. Zbior­nik na ziarno 6.000 l wypo­sa­żony jest w hydro­pul­sa­tory uła­twia­jące wysyp ziarna. Sil­nik Cum­mins 228KM, naj­więk­sza powierzch­nia kle­pi­ska i śred­nica bębna młó­cącego na rynku (aż 800 mm) – to atuty, które prze­kła­dają się na wyjąt­kową w tej kla­sie kom­baj­nów wydaj­ność. Z rela­cji użyt­kow­nika modelu Vec­tor 420, wiemy, że prze­pra­co­wał w usłu­gach w zbożu i kuku­ry­dzy ok. 3.000 ha w ciągu 4,5 roku, co daje nie­sa­mo­wity wynik. 
ACROS 595 plus to następny model z oferty Rost­sel­mash. Kom­bajn wypo­sa­żony w sil­nik 6 cyl. Cum­mins 333 KM, obra­cane kle­pisko, elek­trycz­nie regu­lo­wane sita o powierzchni 5,2 mkw. oraz roz­rzut­nik plew. Wytrzą­sa­cze słomy są zamknięte, w stan­dar­dzie wypo­sa­żone w czuj­niki strat, co pozwala moni­to­ro­wać pro­ces omłotu. Dwu­sek­cyjny wen­ty­la­tor łopat­kowy wraz z 2-kaska­dowym sys­temem czysz­cze­nia rów­no­mier­nie oczysz­cza ziarno. Kli­ma­ty­za­cja, chło­dziarka, sprę­żarka powie­trza, hydro­pul­sa­tory uła­twia­jące wysyp oraz nie­za­leżny układ nie­do­mło­tów są wypo­sa­że­niem stan­dar­do­wym. 
Najwięk­szy model kom­bajnu o tra­dy­cyj­nym sys­temie omłotu to RSM 161. Wyjąt­kowo oszczędny sil­nik Cum­mins 380KM, zbior­nik na ziarno 10.500 l, luk­su­sowa kabina, naj­now­szej gene­ra­cji kom­pu­ter pokła­dowy Advi­ser III, nie­za­leżny układ domła­ca­jący, sześć wytrzą­sa­czy słomy o impo­nu­ją­cej pow. 6,1 mkw, to mocne strony kom­bajnu. Zasto­so­wano tu 2-kaska­dowy układ czysz­cze­nia ziarna Opti Flow z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii sita fali­stego o pow. aż 7,1 mkw. oraz wie­lo­sek­cyjny wydajny wen­ty­la­tor, który napę­dzany jest hydrau­licz­nie. Uni­kalny sys­tem omłotu Tetra Pro­cessor został opa­ten­to­wany. Składa się z czte­rech bęb­nów o łącz­nej powierzchni omłotu aż 3,3 mkw., co pozwala zebrać nawet 45 t/godz. 
Najwięk­szym i najbar­dziej wydaj­nym w ofer­cie ROSTSELMASH jest kom­bajn roto­rowy TORUM 770, któ­rego zbior­nik na ziarno ma pojem­ność 12.300 l. Wypo­sa­żony w sil­nik Cum­mins QSG 12 (520 KM, stage IV), podaj­nik pochyły o regu­lo­wanym kącie gar­dzieli z szyb­ko­złą­czem hydrau­licz­nym, luk­su­sową kabinę, kom­pu­ter pokła­dowy z pamię­cią zda­rzeń uła­twia­jącą dia­gno­stykę. Zwięk­szony prze­świt, mały pro­mień skrętu uła­twiają manewry na polu. Wyjąt­ko­wym roz­wią­za­niem, nad któ­rym pra­co­wali rosyj­scy inży­nie­ro­wie jest obro­towe kle­pisko, które pozwala uni­kać tzw. mar­twych stref i zapy­cha­nia się kom­bajnu. Aby uła­twić ser­wisowanie maszyny, kle­pisko podzie­lono na trzy sek­cje. Wyła­du­nek ziarna jest moż­liwy w ciągu 2 minut. Rotor jest napę­dzany bez­stop­niową prze­kład­nią CVT ste­ro­waną hydrau­licz­nie, co zapew­nia płynną i dokładną zmianę obro­tów oraz dużą siłę nośną. Rów­nież w tym modelu sprę­żarka powie­trza jest w stan­dar­dzie. 
Według przed­sta­wi­cieli firmy pro­ste roz­wią­za­nia tech­niczne, bogate wypo­sa­że­nie stan­dar­dowe, nie­dro­gie czę­ści zamienne i wysoka wydaj­ność czy­nią z kom­baj­nów Rost­sel­mash maszyny o najlep­szym sto­sunku jako­ści do ceny.