Wiadomości z rynku

Autor: JM
Zdjęcia: producent
Agro Expo, 2018(6)
z dnia 2018-09-14

Kompaktowy siłacz Bobcat

Nowa ładowarka teleskopowa - TL43.80HF - o wysokim udźwigu

Maksymalna wysokość podnoszenia nowej maszyny wynosi 7,5 metra

Ładowarka teleskopowa Bobcat TL43.80HF przeznaczona jest do trudnych zadań, dysponuje udźwigiem 4,3 tony

Bob­cat wpro­wa­dza do sprze­daży nową łado­warkę tele­sko­pową – TL43.80HF, prze­zna­czoną m.in. do trud­nych zadań wyma­ga­ją­cych wyso­kiej pro­duk­tyw­no­ści w seg­men­cie rynku rol­nego. 
Nowa maszyna zapew­nia duży udźwig, wyso­kość podno­sze­nia oraz siłę wyry­wa­jąca. Jest dostępna z trzema róż­nymi pakie­tami AGRI, które są dedy­ko­wane dla rynku rol­nego i speł­niają różne poziomy ocze­ki­wań zwią­za­nych z łatwo­ścią obsługi i wygodą. 
Po wpro­wa­dze­niu nowego podno­śnika TL43.80HF oferta Bob­cat obej­muje pięt­na­ście róż­nych modeli łado­wa­rek tele­sko­po­wych ze sztywną ramą o mak­sy­mal­nym udźwigu od 2,6 do 4,3 tony oraz mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści podno­sze­nia od 6 do 18 metrów. 
Dzięki wyso­kiemu udźwi­gowi wyno­szą­cemu 4,3 tony oraz mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści podno­sze­nia wyno­szą­cej pra­wie 8 metrów, kom­pak­towa łado­warka tele­sko­powa TL43.80HF zapew­nia impo­nu­jący pakiet, który łączy ze sobą względ­nie nie­wiel­kie wymiary, zdol­ność pracy w trud­nych warun­kach terenu oraz łatwość obsługi dla ope­ra­tora. 
Wysoką sta­bil­ność maszyny udało się osią­gnąć dzięki spa­wa­nej ramie, niskiemu środ­kowi cięż­ko­ści, podwo­ziu o dłu­gim roz­sta­wie osi oraz nowej masyw­nej prze­ciw­wa­dze tyl­nej. To wszystko umoż­li­wiło zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ogól­nych wymia­rów maszyny, w wyniku czego jej sze­ro­kość wynosi jedy­nie 2,30 m, a dłu­gość od tyl­nej czę­ści do przodu wideł – mniej niż 5 m. 
Z małym pro­mie­niem skrętu wyno­szą­cym jedy­nie 3,71 m, nowy model jest nie­zwy­kle zwrot­nym podno­śni­kiem tele­sko­po­wym, co jest szcze­gól­nie przy­datne pod­czas pracy w ogra­ni­czo­nych prze­strze­niach. 
Moż­li­wość pracy w trud­nych warun­kach terenu modelu TL43.80HF została rów­nież zop­ty­ma­li­zo­wana do zasto­so­wań, takich jak praca i kopa­nie w dużych ster­tach mate­ria­łów z wyko­rzy­sta­niem nowych wytrzy­ma­łych osi Dana Spi­cer z mecha­ni­zmem róż­ni­co­wym z auto­ma­tycz­nym ogra­ni­cze­niem pośli­zgu oraz nie­zwy­kłej siły trak­cyj­nej wyno­szą­cej do 90% masy maszyny. 
Ponadto nowa łado­warka jest wypo­sa­żona w stan­dar­dowe funk­cje auto­ma­tycz­nego usta­wia­nia, które umoż­li­wiają ope­ra­to­rowi cał­ko­wite sku­pie­nie się na wyko­ny­wa­nym zada­niu. Funk­cje te to m.in. zabez­pie­cze­nie prze­ciw­wstrzą­sowe wysię­gnika, hamu­lec posto­jowy oraz odwra­calny wen­ty­la­tor, który utrzy­muje układ chło­dze­nia (chłod­nicę) w czy­sto­ści w warun­kach dużego zapy­le­nia. 
Tak jak w przy­padku wszyst­kich łado­wa­rek tele­sko­po­wych Bob­cat, stan­dar­dowe wypo­sa­że­nie nowego modelu obej­muje wiele inte­li­gent­nych funk­cji wpły­wa­ją­cych na opty­ma­li­za­cję pracy, w tym sys­tem ogra­ni­cza­nia pręd­ko­ści, który kon­tro­luje pręd­kość podno­śnika nie­za­leż­nie od pręd­ko­ści obro­to­wej sil­nika, układ regu­la­cji pręd­ko­ści wysię­gnika oraz tryb ECO, który pozwala oszczę­dzić do 15% paliwa. 
Jak zapew­nia pro­du­cent, w odróż­nie­niu od maszyn innych marek dostęp­nych na rynku, wszyst­kie podno­śniki tele­sko­powe Bob­cat są objęte gwa­ran­cją na 3 lata lub 3000 godzin pracy z moż­li­wo­ścią jej roz­sze­rze­nia na 5 lat lub 5000 godzin pracy. Wszyst­kie podno­śniki tele­sko­powe Bob­cat dla euro­pej­skich klien­tów są pro­jek­to­wane w Euro­pie i pro­du­ko­wane w zakła­dzie w Pont­cha­teau we Fran­cji. 
TL43.80HF – podstawowe dane techniczne
Maksymalny udźwig: 4.300 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia: 7.500 mm
Maksymalny zasięg przedni: 4.000 mm
Maksymalna prędkość jazdy: od 20 do 40 km/h
Silnik: Bobcat D34 97 kW (130 KM)
Stage IV/T4f