Wiadomości z rynku

Autor:
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(6)
z dnia 20.03.2020

ZMPD: Pomoc rządowa niewystarczająca

Obrót w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem rzeczy spadł już o dramatyczne 40%

 

Jan Buczek, prezes ZMPD: - Proponowane rozwiązania dalece odbiegają od oczekiwań przedsiębiorców, w tym m.in. podmiotów wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy

Zaprezentowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego i z niecierpliwością oczekiwany przez przedsiębiorców Pakiet Antykryzysowy ma w założeniu zapobiec utracie miejsc pracy i bankructwom firm. Branża transportu drogowego jako jedna z pierwszych odczuła niespodziewane uderzenie związane z pandemią wirusa COVID-19, który zdezorganizował życie społeczno-gospodarcze w Polsce. Firmy związane z przewozem osób w ciągu kilkunastu dni praktycznie przestały istnieć, zaś obrót w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem rzeczy spadł już o dramatyczne 40%. Pakiet antykryzysowy ma być pomocną ręką wyciągniętą przez rządzących. Eksperci Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce przeanalizowali szczegółowe zapisy rządowych propozycji. Poniżej cytujemy pismo ZMPD do Prezydenta Pracodawców RP w tej sprawie.
Warszawa, dnia 22 marca 2020 r.
Pan Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawców RP
W imieniu ZMPD przesyłam uwagi do przedstawionych przez Minister Rozwoju – Jadwigę Emilewicz projektów aktów prawnych związanych z propozycjami rządowego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w związku z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, tzw. Tarczy Antykryzysowej. W przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znalazło się wiele różnych propozycji zmian prawnych w poszczególnych ustawach. Niestety proponowane rozwiązania dalece odbiegają od oczekiwań przedsiębiorców, w tym m.in. podmiotów wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Przekazaliśmy – jako branża transportowa - do rządu konkretny pakiet propozycji zebranych w szerokich konsultacjach z kilkuset firmami. Jeżeli proponowane przez nas rozwiązania zostały wykorzystane w tak okrojonej formie jak ogłoszono, najwyraźniej mamy do czynienia z bagatelizowaniem skali zagrożenia dla gospodarki, a przede wszystkim dla kilkudziesięciu tysięcy firm transportowych. Istnieje realne widmo wielu bankructw, których nie da się uchronić bez realnej pomocy rządowej. Brakuje realnych rozwiązań dających wsparcie firmom z branż, które już dziś znalazły się na granicy upadłości. Gwarancje i wakacje kredytowe nie wystarczą. Kluczowe obszary sygnalizowane przez przedsiębiorców pozostały bez odpowiedzi. Dlatego też ponownie wnioskujemy o wprowadzenie takich zmian, które obniżą koszt funkcjonowania firm aby uchronić ich przez upadłością. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
1) Zwolnienia z płatności podatków oraz składek ubezpieczeniowych
• odgórna abolicja VAT/ZUS/CIT/PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku i możliwość wydłużenia do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń);
• zwrot nadpłaconego podatku VAT (przetrzymywanego na kontach bankowych US) wprowadzony w sposób natychmiastowy;
• split payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy;
• odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości;
• wprowadzenie możliwości zawieszenia na pewien okres (m.in. 6 m-cy) płatności podatku od środków transportu, w sposób analogiczny jak zaproponowano w przypadku podatku od nieruchomości;
Proponowane zniesienie opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych jest w obecnej sytuacji zdecydowanie nie wystarczające.
2) Wprowadzenie narzędzi zapewniających utrzymanie płynności finansowej:
• stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne, np.: poprzez zabezpieczenia w 100 proc. z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić kredytu) – wysokość minimum 15-20 proc. obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach;
• podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys. euro jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność);
• odgórne wprowadzenie wakacji w spłacie kredytów i leasingów – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat (takie rozwiązanie zaproponował już rząd, ale bez szczegółów, a w praktyce banki pobierają opłaty za wnioski).
3) Dopłaty do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy zlecenia, umowy o dzieło:
• wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80 proc. wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń);
• jednoosobowa działalność gospodarcza/umowa o dzieło/umowa zlecenia – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100 proc. średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorcy)
• wprowadzenie takich rozwiązań formalno-prawnych, które umożliwią niemalże natychmiastowe skorzystanie ze wskazanych powyżej rozwiązań przedsiębiorcom;
4) Utworzenia specjalnego Funduszu wsparcia dla przedsiębiorstw Fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 40 proc.
5) Przywrócenie możliwości pracy cudzoziemców proponuje się aby w celu przeciwdziałania delegalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie proponuje się, aby okres ważności zezwoleń pobytowych o charakterze terminowym, tj. zezwoleń na pobyt czasowy, ulegał przedłużeniu w sposób analogiczny. Przepis nie będzie dotyczył wiz Schengen, ponieważ sposób ich przedłużania uregulowany jest w prawie Unii Europejskiej (w ramach dorobku Schengen). Powyższe niestety nie rozwiązuje problemu dla firm transportowych zatrudniających cudzoziemców, głownie obywateli z krajów spoza UE. Nasi kierowcy są pracownikami wykonującymi prace w dwóch krajach lub więcej a zatem musza w ramach swoich obowiązków służbowych przekraczać granice państw UE. Muszą mieć wtedy WAŻNE dokumenty uprawniające do pobytu nie tylko w Polsce ale także innych państwach, a więc wizę lub kartę pobytu. Proponowane rozwiązania dotyczą sytuacji w której obcokrajowiec wykonuje swoją prace na terytorium RP, a takimi nie są kierowcy w ruchu międzynarodowym. Jednocześnie, jak zaznaczono, proponowane rozwiązanie nie dotyczy wizy Schengen. Dlatego też ZMPD wnioskowało o wznowienie wydawania wiz dla tych obcokrajowców, zatrudnionych w polskich firmach transportowych, którzy posiadają ważne zezwolenie na pracę w polskich konsulatach, albo wypracowania takiego mechanizmu, który umożliwi wydłużenie ważności wizy na terytorium Polski. W przygotowanych propozycjach nie ma także rozwiązania sytuacji, kiedy cudzoziemcowi zatrudnionemu w polskiej firmie skończy się zezwolenie na pracę. W branży międzynarodowego transportu drogowego jedną trzecią wszystkich zatrudnionych kierowców, stanowią obywatele krajów spoza UE, głównie Ukrainy i Białorusi. Wykorzystując ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców, które oferuje nasze państwo, polscy transportowcy zatrudnili przeszło 80 tysięcy cudzoziemców. Niektórym z nich będą sie w tym newralgicznym okresie kończyły dotychczasowe pozwolenia. Urzędy wojewódzkie ograniczyły możliwość składania wniosków o zezwolenia jak i wniosków o przedłużenie zezwolenia na prace. Powyższe oznacza, że w niedługim czasie część z naszych pracowników nie będzie mogła w sposób legalny kontynuować pracy. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zaburzony zostanie system dostaw i przepływ towarów. Do takiej sytuacji nie możemy dopuścić. Uważamy zatem, że w propozycjach powinien znaleźć się mechanizm umożliwiający składanie i rozpatrywanie w terminie przyspieszonym, wniosków o przedłużenie zezwoleń na prace dla KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH ORAZ AUTOBUSÓW. Reasumując, pominięcie naszych postulatów i nie wprowadzenie proponowanych przez nas rozwiązań spowoduje, że polski transport międzynarodowy nie będzie w stanie obsługiwać procesów gospodarczych, co dla naszej gospodarki narodowej może wywołać katastrofalne skutki, a ponadto znaczna część firm może ogłosić upadłość, a wówczas skutki społeczno-gospodarcze dla państwa polskiego będą zdecydowanie większe, aby nie powiedzieć tragiczne.
Z poważaniem
Jan Buczek
Prezes ZMPD