Wiadomości z rynku

Autor: zm
Zdjęcia:
Tygodnik Truck.pl, 2020(37)
z dnia 20.11.2020

Interwencja TLP w sprawie transportu pasażerskiego

Postulaty do rządu na ręce wicepremiera

TLP postuluje rezygnację z limitów liczby pasażerów przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa

Fot. ZM

 
Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska wystąpił do Jarosława Gowina – Wicepremiera i jednocześnie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami odnoszącymi się do drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w związku z drugą falą pandemii koronawirusa.
O tym jak ważne są te usługi przekonaliśmy się na wiosnę tego roku, gdy na skutek restrykcji i zawieszania regularnych połączeń komunikacyjnych zakłady pracy, w tym placówki służby zdrowia zaczęły odczuwać poważne problemy związane z brakiem możliwości dojazdu pracowników do miejsca zatrudnienia – zwracają uwagę przedstawiciele TLP. – Wprowadzane po dniu 17 października br. kolejne ograniczenia liczby miejsc zajętych przez pasażerów w środkach transportu publicznego, w tym w autobusach i w pojazdach smochodowych o liczbie miejsc od 7 do 9, zmuszają przewoźników pasażerskich do prowadzenia nierentownej działalności gospodarczej i wręcz subsydiowania komunikacji publicznej z własnego kapitału i rezerw. Może to doprowadzić do trwałego załamania systemu transportu zbiorowego w Polsce, w szczególności w obszarach zagrożonych już dzisiaj tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Zgodnie z naszą wiedzą, tego typu ograniczeń nie wprowadzono w innych państwach europejskich, chociażby ze względu na fakt, iż według badań naukowych ryzyko zakażeń koronawirusem w środkach transportu publicznego, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, jest niskie lub nawet bardzo niskie. Ryzyko to szacuje się na 0,2% całości zakażeń w Niemczech i 1,2% we Francji.

Zrezygnować z limitów liczy pasażerów

Dlatego też TLP postuluje rezygnację z wprowadzonych limitów liczby pasażerów przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa takich jak m.in. bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży oraz odprawy przez pasażerów oraz kierowców, montowanie na pokładzie środków transportu dyspenserów z płynami do dezynfekcji i obowiązek dezynfekcji rąk przez każdego pasażera, zaostrzonych procedur sprzątania i dezynfekcji. Postulat ten dotyczy wszystkich środków transportu samochodowego (autobusy i pojazdy samochodowe o liczbie miejsc od 7 do 9), szynowego, lotniczego i wodnego.

Wsparcie dla przewoźników

Ponadto TLP postuluje: Do czasu zniesienia ograniczeń w liczbie przewożonych pasażerów obniżenie opłaty za korzystanie z sieci dróg publicznych objętych systemem Viatoll proporcjonalnie do wprowadzonego limitu pasażerów, czyli o 50%. Przeznaczenie niewykorzystywanych w danym roku budżetowym środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dotacje do rat leasingowych środków transportu wykorzystywanych przez przewoźników pasażerskich wykonujących publiczny transport zbiorowy. Wprowadzenie rozwiązań polegających na czasowym zwolnieniu wszystkich przewoźników pasażerskich ze składek ZUS w okresie kolejnych kilku miesięcy czy też wprowadzenie dopłat do wynagrodzeń pracowników przy czasowym zmniejszeniu wymiaru ich etatów.
Źródło: TLP